งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. แน็ต. Phylum Cnidaria สัตว์หลายเซลล์กลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อ แท้จริง เนื้อเยื่อมี 2 ชั้นคือ epidermis และ gastrodermis คั่นกลางด้วยชั้นวุ้น (mesoglea)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. แน็ต. Phylum Cnidaria สัตว์หลายเซลล์กลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อ แท้จริง เนื้อเยื่อมี 2 ชั้นคือ epidermis และ gastrodermis คั่นกลางด้วยชั้นวุ้น (mesoglea)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. แน็ต

2 Phylum Cnidaria สัตว์หลายเซลล์กลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อ แท้จริง เนื้อเยื่อมี 2 ชั้นคือ epidermis และ gastrodermis คั่นกลางด้วยชั้นวุ้น (mesoglea) สัตว์กลุ่มแรกที่มีระบบประสาท (nerve net) มีเซลล์พิเศษชื่อ cnidocyte Gastrovascular cavity ย่อย อาหาร มากกว่า 97% อยู่ในทะเล

3 Radial symmetry

4 Cnidarian Life Cycle

5 Cnidarian form 1.Polyp form ทรงกระบอก โพรงกลางตัว Basal disc เป็นฐานยึดเกาะ Oral disc ช่องปากอยู่ กึ่งกลางมี tentacle เรียงตัว อยู่รอบ

6 2. Medusa form คล้ายร่มหรือระฆังคว่ำ ด้านนอกโค้งเรียก exumbrella ด้านในเว้าเข้าเรียก subumbrella กึ่งกลางมีงวงยื่นเรียก manubrium ปลายเปิดเป็นช่องปาก (oral) ขอบถ้วยมี tentacle ยื่นออกมา

7

8 Cnidocyte เซลล์พิเศษมีหน้าที่ป้องกันตัวและ จับอาหาร Cnidocil รับสัมผัส Nematocyst เป็น organelle ที่ เซลล์สร้างขึ้น ประกอบด้วย capsule ที่มีฝาปิด (operculum) ภายในมีเส้นด้ายพิษขดอยู่

9 Cnidocyte Structure and Nematocyst Discharge

10 Nematocyst ใน Hydra 1.Penetrant - ขนาดใหญ่ capsule รูปไข่ - ส่วนฐานของ nematocyst พองออก มีหนามเรียงเป็นแถว 3 แถว - ที่ nematocyst มีหนามเรียงเป็น เกลียว ปลายด้ายเปิด - ด้ายพิษแทงเข้าตัวเหยื่อ ปล่อย สารพิษให้เหยื่อเป็นอัมพาต

11

12 Penetrant

13

14 2. Volvent - ขนาดเล็ก capsule รูปไข่ - ด้ายพิษพุ่งเข้าพันตัวเหยื่อ ปลาย ด้ายปิด ไม่มีหนามบนด้าย 3. Streptoline glutinant - capsule ยาว ปลายด้ายเปิด ไม่มี หนามบนด้าย ใช้ยึด tentacle กับ วัตถุเวลาเคลื่อนที่ 4. Stereoline glutinant - capsule รูปไข่ ด้ายพิษมีหนามเรียง เป็นชั้น ปลายด้ายเปิด

15

16 Volvent Glutinant

17 Penetrant Volvent

18 หลังโดนเข็ม พิษทันที หลังโดนเข็มพิษ 8 ชม. หลังโดนเข็มพิษ 1 วัน หลังโดนเข็มพิษ 2 วัน

19 หลังโดนเข็มพิษ 4 วัน หลังโดนเข็มพิษ 5 วัน หลังโดนเข็มพิษ 6 วัน หลังโดนเข็มพิษ 9 วัน

20 การกินและย่อย อาหาร -Tentacle ส่งอาหารเข้าปาก - อาหารเข้าสู่ gastrovascular cavity มีเซลล์ย่อยอาหาร - การย่อยภายนอกเซลล์ มี enzymatic gland cell สร้าง น้ำย่อยปล่อยมานอกเซลล์ - การย่อยภายในเซลล์ มี nutritive cell กินอาหารที่ผ่านการย่อย ขั้นต้นโดยวิธี engulfment

21

22 Nervous System Nerve cells กระจายทั่วร่างกายเป็น nerve net

23

24 ส่วนใหญ่พบในน้ำเค็ม น้ำจืดมีประมาณ 20 ชนิด Cnidocyte มีใน epidermis เท่านั้น รูปร่างพบได้ทั้ง 2 แบบ Hydromedusa มีเยื่อบางที่ด้านในขอบ ถ้วยเรียกว่า velum Mesoglea เป็นชั้นบางๆ Asexual reproduction โดย budding Sexual reproduction สร้าง gamete แล้วปล่อยสู่แหล่งน้ำ Class Hydrozoa

25 GastrovascularcavityGastrovascularcavity EpidermisEpidermis MesogleaMesoglea GastrodermisGastrodermis Hydra Body Wall

26 Epidermis Mesoglea Endodermis (gastrodermis)

27 (hypostome)

28 Chlorohydra viridissima endosymbiont โดย zoochlorellae ใน ชั้น gastrodermis

29 Class Hydrozoa Hydra Spermaries OvariesOvaries EncapsulatedembryoEncapsulatedembryo Sexual cycle Asexual cycle BuddingBudding

30 Bud

31 Male gonad

32 Female gonad

33

34 Hydra x.s.

35 Obelia อาศัยอยู่ในทะเล เป็น colonial hydroid - hydrorhiza ยึดเกาะกับพื้น แตกแขนง ออกคล้าย รากต้นไม้ - hydrocaulus งอกขึ้นมาจาก hydrorhiza - coenosarc มีชีวิต คือชั้น epidermis และ gastrodermis - perisarc ไม่มีชีวิต เป็นสาร chitin ที่ epidemis สร้างขึ้น

36 Polyp มี 2 ชนิดคือ 1. Hydranth เป็น feeding polyp คล้ายไฮดราขนาดเล็ก มี tentacle จำนวนมาก 2. Gonangium งอกจากมุมก้าน hydranth กับ hydrocaulus เป็น reproductive polyp - blastostyle - medusa bud - gonotheca และ gonopore

37

38

39 ทดสอ บ

40 Hydromedusa ขอบด้านในของถ้วยมี velum Gastrovascular cavity เป็นท่อ 4 ท่อ แยกจาก manubrium ตามแนว radial canal ปลาย radial canal เชื่อมต่อกันเป็น ท่อวงแหวน (ring canal) Gonad 4 ก้อนจาก epidermis มี ตำแหน่งอยู่ใต้ radial canal (Obelia ไม่มี velum)

41 Obelia ( ไม่มี velum)

42 Obelia medusa

43 Class Hydrozoa Gonionemus

44 Class Hydrozoa Physalia spp. Hydroid ชนิด polymorphic colony Pneumatophore เปลี่ยนแปลงจาก ectoderm ในระยะตัวอ่อน มี gas gland สร้างแก๊ส Coenosarc งอก polyp เป็นกลุ่ม (cormidia) Cormidia ประกอบด้วย polyp มากกว่า 2 ชนิด และมีหน้าที่แตกต่างกัน

45

46 Cormidia แต่ละกลุ่มมีชนิดของ polyp ดังนี้ 1. Dactylozooid อยู่ด้านนอก cormidia รูปทรงกระบอก ไม่มีปาก หนวด 1 เส้นยาว คล้ายริบบิ้นและมี cnidocyte จำนวนมากบน หนวด ใช้ป้องกันตัวและจับเหยื่อ 2. Gastrozooid รูปทรงกระบอก มีช่องปาก ตรงปลาย ไม่มีหนวด เกี่ยวข้องกับการกิน อาหาร 3. Gonozooid แตกแขนงคล้ายพืช บนแขนง มี medusa ทั้ง 2 เพศ เกี่ยวข้องกับการ สืบพันธุ์

47 Polyp

48 Class Hydrozoa Porpita spp. colony เป็นทุ่นลอยกลมแบน ใต้ทุ่นมี polyp 3 แบบคือ - gastrozooid ตรงกลาง - gonozooid รอบ gastrozooid - dactylozooid ขอบทุ่นลอย

49 Class Hydrozoa Craspedacusta sowerbyi แมงกะพรุนน้ำจืด มีรายงาน 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ มุกดาหาร เลย อุบลราชธานี และ หนองคาย พบได้ช่วง หน้าแล้ง บริเวณริมฝั่ง แม่น้ำ ที่เป็นแอ่งน้ำสงบ นิ่ง ประเทศไทยพบเป็น ลำดับที่ 6 ของโลก

50 Class Scyphozoa อยู่ในทะเลทั้งหมด รูปร่างหลักเป็นแบบ medusa Gamete สร้างจากชั้น gastrodermis Scyphomedusa ไม่มี velum Cnidocyte อยู่ใน epidermis และ gastrodermis Mesoglea เป็นชั้นหนา Statocyst ช่วยทรงตัว

51 Statocyst Ephyra stage

52 Aurelia sp. Manubrium แตกออก 4 แขนงเป็น oral arm ต่อจากปากเป็น gastric pouch 4 ถุง มี gonad รูปเกือกม้าอยู่ที่ขอบ Gastric pouch แต่ละถุงมี radial canal แยกไปยังขอบรูปถ้วย Radial canal สามารถแตกย่อยเป็นท่อ จำนวนมาก (Ring canal มีเฉพาะ Aurelia) Dioecious และปฏิสนธิในตัวแม่

53 Aurelia Life Cycle

54

55

56 Aurelia EggsEggs MesogleaMesoglea GastrovascularcavityGastrovascularcavity MouthMouth

57 Oral arm Mouth Gastric pouch

58 Class Cubozoa Box jellyfish รูปร่างหลักเป็นแบบ medusa แต่มี รูปร่างคล้ายกล่องสี่เหลี่ยม และไม่มี velum หนวดยื่นออกมาจากมุมทั้งสี่รูปร่าง คล้ายแผ่นใบมีด (pedalium) อาศัยอยู่ในทะเลทั้งหมด และสามารถ ว่ายน้ำได้ดี Cnidocyte มีสารพิษที่รุนแรงมาก

59 Class Cubozoa GonadGonad TentacleTentacle PedaliumPedalium

60 Class Anthozoa มีรูปร่างแบบ polyp ทั้งหมด ดำรงชีวิตแบบ solitary หรือ colony บางชนิดสร้างโครงร่างแข็ง Gastrovascular cavity แบ่งเป็น ห้องๆ อยู่ในทะเลทั้งหมด

61 Class Anthozoa

62 Class Anthozoa Metridium MouthMouth TentacleTentacle PharynxPharynx SeptumSeptum GastrovascularcavityGastrovascularcavity

63 Symbiosis

64 Class Anthozoa Stony coral สร้างโครงร่างแข็งพวก CaCO 3 ส่วนใหญ่เป็น colony ยกเว้น Fungia อาศัยร่วมกับสาหร่าย zooxanthellae ถูกรบกวนจะหดตัว

65 Class Anothozoa Corals

66 Class Anothozoa Sea Fan Endoskeleton แท่งแกน เป็น สาร gorgonin รอบแกนมี CaCO 3 spicule สีสันเป็นของ spicule

67 Class Anthozoa Sea Whip

68 Soft coral Endoskeleton มี spicule กระจายใน เนื้อเยื่อ

69 Class Anthozoa Sea Pen Axial polyp ยาว ด้านข้างแตกหน่อให้ polyp ใหม่ เกิดแขนงยื่น ทางด้านข้าง polyp ปลาย แขนงมีอายุมากที่สุด

70

71


ดาวน์โหลด ppt อ. แน็ต. Phylum Cnidaria สัตว์หลายเซลล์กลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อ แท้จริง เนื้อเยื่อมี 2 ชั้นคือ epidermis และ gastrodermis คั่นกลางด้วยชั้นวุ้น (mesoglea)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google