งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประสาท (Nervous System) ระบบประสาท เป็นระบบที่ ควบคุมการ ทำงานของ ร่างกายในการ ตอบสนอง ต่อสิ่ง เร้าที่มาจาก ภายนอกทั้งหมด ระบบประสาทได้ ชื่อว่าเป็นระบบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประสาท (Nervous System) ระบบประสาท เป็นระบบที่ ควบคุมการ ทำงานของ ร่างกายในการ ตอบสนอง ต่อสิ่ง เร้าที่มาจาก ภายนอกทั้งหมด ระบบประสาทได้ ชื่อว่าเป็นระบบที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประสาท (Nervous System) ระบบประสาท เป็นระบบที่ ควบคุมการ ทำงานของ ร่างกายในการ ตอบสนอง ต่อสิ่ง เร้าที่มาจาก ภายนอกทั้งหมด ระบบประสาทได้ ชื่อว่าเป็นระบบที่ ซับซ้อนที่สุดใน โลก

2

3

4

5

6

7

8

9 เซลล์ประสาท ( Nerve cell หรือ Neuron) ประกอบด้วยตัวเซลล์ (Cell body) ภายใน มีนิวเคลียสและโพรโทพลาสซึมเหมือน เซลล์อื่นๆ แต่โพรโทพลาสซึมของเซลล์ ประสาทจะยื่นออกไปจากตัวเซลล์ ได้แก่ แอกซอน (Axon) ซึ่งเป็นเส้นประสาท ส่งออก (Motor nerve หรือ Efferent nerve) และ เดนไตรต์ (Dendrite) ซึ่งเป็น เส้นประสาทนำเข้า (Sensory nerve หรือ Afferentnerve)

10 โครงสร้างของเซลประสาท (Neuron Structure ) เซลประสาททุกตัวจะประกอบไปด้วยตัวเซล ( cell body ) และแขนงประสาทที่ยื่นออกมาจากตัว เซล (process ) คือ แอกซอน (Axon ) กับเดนไดรต์ (Dendrites ) ซึ่งเป็นใยประสาท (nerve fiber ) โดยปกติเซลประสาท 1 เซล จะมีแอกซอนอยู่ 1 อัน แต่จะมีเดนไดรต์แตกแขนงอยู่หลายแขนง แอก ซอนจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซล ขนาดและความยาวของแอกซอนจะแตกต่างกัน สั้น บ้าง ยาวบ้าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ แอกซอนจะมี ปลอกไมอิลิน (Myelin Sheath ) คลุมอยู่ ทำหน้าที่ เป็นฉนวนกั้น ส่วนเดนไดร์ตทำหน้าที่สำคัญคือ นำ หรือรับความรู้สึกเข้าหาตัวเซล เซลประสาทหนึ่งเซล จะมีเดนไดร์ตหลายอัน หรืออันเดียวก็ได้

11 เซลล์ประสาท แบ่งตามหน้าที่ออกได้เป็น 3 ชนิด 1. เซลล์ประสาทนำเข้า ( Sensory nerve) คือ เซลล์ประสาทที่นำกระแสประสาทจากภายนอกเข้าสู่ ตัวเซลล์ บางครั้งอาจเรียกว่าเส้นประสาทรับรู้ 2. เส้นประสาทส่งออก ( Motor nerve) คือ เซลล์ ประสาทที่นำกระแสประสาทจากศูนย์กลาง คือ สมองและไขสันหลัง ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย บางครั้งเรียกว่า เส้นประสาทกลไก 3. เส้นประสาทเชื่อมโยง (Connecting nerve) เป็น เซลล์ประสาทที่อยู่ระหว่างเซลล์ประสาทอื่นๆ 2 ตัว ทำหน้าที่ให้กระแสประสาทผ่านไปได้ ได้แก่ จุด ประสานของเซลล์ประสาท ซึ่งเรียกว่า ซิแนปส์ (Synapse)

12 ระบบประสาทอัตโนมัติ ( Automatic nervous system) เป็นระบบประสาทที่ทำงานเป็นอิสระ อยู่นอก อำนาจจิตใจ โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ อวัยวะภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ ระบบ ประสาทอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก เป็นเส้นประสาทที่แยก ออกจากไขสันหลังระดับอก และ เอว ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด หรือ ขณะตื่นเต้น ตกใจ เช่น ในการต่อสู้กับศัตรู การทำงานเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน หรือ ในระยะที่มีการป่วยไข้ ทำให้หัว ใจเต้นเร็ว ม่านตาขยาย เป็นการเตรียมพร้อมที่จะพบ สภาพต่างๆที่ร่างกายได้รับความกระทบกระเทือน ( รำ แพน พรเทพเกษมสันต์,2529 :126) ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ สร้างและการสะสมพลังงาน ไม่ใช่การใช้พลังงานอย่าง ประสาทซิมพาเทติก จึงทำงานตรงข้ามกับประสาทซิม พาเทติก เช่น ผลต่อหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทางเดินอาหารเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น เพื่อการย่อยและการ ดูดซึม รูม่านตาแคบลง ทั้งหมดนี้เป็นการสะสม พลังงานไว้ใช้ในยามจำเป็นและรีบด่วน ( พริ้มเพรา ผล เจริญสุข, 2522:76)


ดาวน์โหลด ppt ระบบประสาท (Nervous System) ระบบประสาท เป็นระบบที่ ควบคุมการ ทำงานของ ร่างกายในการ ตอบสนอง ต่อสิ่ง เร้าที่มาจาก ภายนอกทั้งหมด ระบบประสาทได้ ชื่อว่าเป็นระบบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google