งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Phylum Porifera อ. แน็ต. 2 - เป็นสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำสุด - ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง, ไม่มีการประสานการ ทำงานระหว่างเซลล์ - ส่วนใหญ่รูปร่างทรงกระบอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Phylum Porifera อ. แน็ต. 2 - เป็นสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำสุด - ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง, ไม่มีการประสานการ ทำงานระหว่างเซลล์ - ส่วนใหญ่รูปร่างทรงกระบอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Phylum Porifera อ. แน็ต

2 2 - เป็นสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำสุด - ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง, ไม่มีการประสานการ ทำงานระหว่างเซลล์ - ส่วนใหญ่รูปร่างทรงกระบอก ไม่มีสมมาตร (asymmetry) - ตัวเต็มวัยเกาะอยู่กับที่ - ลำตัวมีรูพรุน (porous = รู + fera = มี ) - ปัจจุบันพบประมาณ 5,500 ชนิด ส่วนใหญ่พบ อาศัยในทะเล ในน้ำจืดพบประมาณ 150 ชนิด - กลุ่มที่พบบริเวณน้ำตื้นมีสีสันสดใส ส่วนกลุ่มที่ พบในที่ลึกมีสีคล้ำ Phylum Porifera

3 3 ฟองน้ำมีการจัดเรียงเซลล์ได้ 2 ชั้น เซลล์ไม่มี basement membrane และ ไม่มี การประสานการทำงานระหว่าง เซลล์ จึงยังไม่เป็นเนื้อเยื่อ ชั้นเซลล์ทั้ง 2 ชั้นคือ 1. Pinacoderm 2. Choanoderm (3. Mesohyl)

4 4

5 5 Pinacoderm ประกอบด้วยเซลล์ Pinacocyte เรียงต่อ กันเพื่อ ปกคลุมเป็นชั้นผิวด้านนอก เซลล์ pinacocyte บางเซลล์ เปลี่ยนแปลงเป็น เซลล์ทรงกระบอกที่มี ช่องกลางเซลล์เรียก Porocyte โดยทำ หน้าที่เป็นทางน้ำเข้า Ostia คือช่องที่เปิดให้น้ำเข้า

6 6

7 7 Choanoderm ประกอบด้วยเซลล์ Choanocyte เรียงตัว ชั้นเดียวด้านในช่องกลางลำตัว มี flagellum โบกให้น้ำผ่าน เข้ามาในช่อง spongocoel เกี่ยวข้องกับการจับกินอาหาร Osculum คือช่องที่เปิดให้น้ำออก

8 8

9 9

10 10 Radial canal choanocyte Scypha sp.

11 11 Mesohyl (Mesenchyme) เป็นชั้นวุ้น แทรกอยู่ระหว่างชั้น pinacoderm และ ชั้น choanoderm เป็นบริเวณที่พบเซลล์พิเศษที่เรียกว่า amoebocyte เคลื่อนที่อยู่ เซลล์นี้ทำ หน้าที่หลายประการเช่น ย่อยอาหาร สร้างเซลล์สืบพันธุ์ สร้างโครงสร้างค้ำจุน ร่างกาย

12 12

13 13 โครงร่าง (Skeleton) มี 2 ชนิดคือ –Spicule แท่งแข็ง อาจเป็นสาร CaCO 3 หรือ silica มีรูปร่างหลายแบบ เกิดในชั้น mesohyl –Spongin เป็นสารพวก scleroprotein สานกันอยู่ในชั้น mesohyl มีความเหนียว และนุ่ม

14 14

15 15 ระบบหมุนเวียนน้ำของฟองน้ำ

16 16 Asconoid Sponge OstiumOstium SpongocoelSpongocoel OsculumOsculum PorocytePorocyte OstiumOstium SpongocoelSpongocoel OsculumOsculum Leucosolenia sp.

17 17 Syconoid Sponge Scypha (x.s.) Spongocoel Choanocyte Radial Chamber Incurrent Canal Apopyle Pinacocyte Prosopyle

18 18

19 19 Radial canal Radial chamber Choanocyte canal Choanocyte chamber Flagellated canal Flagellated chamber

20 20 Leuconoid Sponge RadialcanalRadialcanal OsculumOsculum Incurrent canal Excurrent canal Dermal pore ProsopyleProsopyle ApopyleApopyle

21 21 สรุปแผนผังการ หมุนเวียนน้ำ 1.Asconoid type ostium spongocoel osculum 2.Syconoid type incurrent canal prosopyle radial canal osculum spongocoel apopyle 3. Leuconoid type dermal pore incurr. canal prosopyle radial canal osculum excurrent canal apopyle dermal pore (Grantia)

22 22 Asexual Reproduction BuddingBudding FragmentationFragmentation Gemmule formationGemmule formation -survive freezing -survive freezing BuddingBudding FragmentationFragmentation Gemmule formationGemmule formation -survive freezing -survive freezing MicropyleMicropyle SpiculeSpicule

23 23 ฟองน้ำน้ำจืด Gemmules

24 24 Gemmule

25 25 Sexual Reproduction - ฟองน้ำส่วนใหญ่มีเพศรวม (monoecious) - เซลล์สืบพันธุ์ปรับเปลี่ยนมาจากเซลล์ archeocyte - การสร้างเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเพศ จะสร้างไม่ พร้อมกัน - มีการผสมข้ามตัวโดยมีการปฏิสนธิภายใน และ ใช้ระบบ หมุนเวียนน้ำพาอสุจิไปยังฟองน้ำตัว อื่น - ตัวอ่อนพัฒนาในตัวแม่ระยะหนึ่ง ก่อนว่าย ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ

26 26

27 27 Grantia sp.

28 28 Grantia sp.

29 29 Class Calcispongiae มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่รูปร่าง กระสวย Calcium carbonate spicule - monaxon และ triaxons

30 30 Leucosolenia sp. Scypha sp. Grantia sp.

31 31 Leucosolenia sp.

32 32 Monaxon and triaxon spicules

33 33 Class Hyalospongiae Silica spicule มี 6 แฉก ไม่มีชั้น pinacoderm และ mesohyl ระบบไหลเวียนน้ำคล้าย syconoid type อาศัยในทะเลลึก Euplectella

34 34 Class Demospongiae 85% ของฟองน้ำทั้งหมด โครงร่างอาจเป็น spicule หรือ spongin หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน ถ้ามีสปิคูลจะเป็นสาร silica สปิคูลมีหลายแบบและหลาย ขนาดแตกต่างกัน ระบบไหลเวียนน้ำแบบ Leuconoid type

35 35 Class Sclerospongiae Sclerospongia sp. เกาะอยู่บนก้อนปะการัง Silica spicule และ spongin โดยมี CaCO 3 อยู่ ที่ฐาน

36 36 ปฏิบัติก าร 1. สไลด์ถาวร - section, spicule, gemmule 2. ตัวอย่างฟองน้ำชนิดต่างๆ - ฟองน้ำน้ำจืด - ฟองน้ำหูช้าง - ฟองน้ำถูตัว

37 37


ดาวน์โหลด ppt 1 Phylum Porifera อ. แน็ต. 2 - เป็นสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำสุด - ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง, ไม่มีการประสานการ ทำงานระหว่างเซลล์ - ส่วนใหญ่รูปร่างทรงกระบอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google