งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ญาณในวิปัสสนา ญาณ ที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่ จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิด ความเห็นแจ้ง เข้าใจ สภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามเป็นจริง มี องค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ญาณในวิปัสสนา ญาณ ที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่ จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิด ความเห็นแจ้ง เข้าใจ สภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามเป็นจริง มี องค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ญาณในวิปัสสนา ญาณ ที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่ จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิด ความเห็นแจ้ง เข้าใจ สภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามเป็นจริง มี องค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่

3 1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ( ญาณอันตามเห็นความเกิดและ ความดับ ) 2. ภังคานุปัสสนาญาณ ( ญาณอันตามเห็นความสลาย ) 3. ภยตูปัฏฐานญาณ ( ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏ เป็นของน่ากลัว )

4 4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ ( ญาณอันคำนึงเห็น โทษ ) 5. นิพพทานุปัสสนาญาณ ( ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความ หน่าย )

5 6. มุญฺจิตุกัมยตาญาณ ( ญาณอันคำนึงด้วยใคร่จะ พ้นไปเสีย ) 7. ปฏิสังขานุปัสสนา ญาณ ( ญาณอันคำนึงพิจารณา หาทาง )

6 8. สังขารุเปกขาญาณ ( ญาณอันเป็นไปโดยความเป็น กลางต่อสังขาร ) 9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ ( ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่ การหยั่งรู้อริยสัจ )

7 วิปัสสนาญาณทั้ง 9 ประการ เราควรเจริญหรือทำ ให้มีขึ้นในตน เพราะเห็น หนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมาย อันสูงสุดของชีวิต ซึ่งเราต้อง ทำให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ลำดับ

8 ญาณในวิปัสสนา ญาณ ที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่ จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิด ความเห็นแจ้ง เข้าใจ สภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามเป็นจริง มี องค์ประกอบ 9 ประการ


ดาวน์โหลด ppt ญาณในวิปัสสนา ญาณ ที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือที่ จัดเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ที่ทำให้เกิด ความเห็นแจ้ง เข้าใจ สภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามเป็นจริง มี องค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google