งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 Well logging methods and interpretation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 Well logging methods and interpretation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 Well logging methods and interpretation

2 Contents 4.1 Borehole environment 4.2 Drill return logging 4.3 Spontaneous potential log 4.4 Resistivity logs and Induction logs 4.5 Gamma ray log 4.6 Porosity logs

3 Well logs, wireline logs, logs หรือ การหยั่งธรณีในหลุมเจาะ เป็นการเก็บ ข้อมูลสมบัติของชั้นหินหรือตรวจสอบ ของไหลที่ถูกกักเก็บในชั้นหิน โดยการ หย่อนเครื่องมือ (logging tools, probe, electrode, sonde) ลงในหลุมเจาะ ข้อมูลที่วัดได้ถูกส่งตามสายเคเบิลขึ้นสู่ ผิวดินและอาจถูกบันทึกบนกระดาษ ฟิล์ม หรือเทปแม่เหล็ก ข้อมูลที่ได้อาจ ถูกวิเคราะห์ในรถเก็บข้อมูลที่อยู่บริเวณ ใกล้หลุมเจาะหรืออาจส่งไปยังศูนย์ วิเคราะห์ข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ ทางคลื่นวิทยุ หรือระบบดาวเทียม การ หยั่งธรณีในหลุมเจาะจะกระทำทันทีที่ เสร็จสิ้นขบวนการเจาะ

4

5

6

7 การหยั่งธรณีในหลุมเจาะถูกนำไป ประยุกต์ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย งานด้านปิโตรเลียมเป็นอีก สาขาหนึ่งที่นำความรู้ทางด้านการหยั่ง ธรณีในหลุมเจาะไปใช้มาก ตั้งแต่การ ขั้นตอนการสำรวจ การพัฒนาแหล่ง ไป จนกระทั่งถึงการประเมินผลผลิต

8 ตัวอย่างของการนำผลจากการหยั่ง ธรณีในหลุมเจาะไปใช้ในงานด้าน ปิโตรเลียมโดยนักธรณีวิทยาและนักธรณี ฟิสิกส์ได้แก่ - การกำหนดชนิด ความลึก และ ความ หนา ของชั้นหิน - การหาความสัมพันธ์ระหว่างชั้นหิน ต่างๆ - การตรวจสอบหาชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ - การหาค่าความพรุนและค่าความซึมได้ ของชั้นหิน - การหาค่าการอิ่มตัวด้วยน้ำของชั้นหิน

9 - การตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการกักเก็บสาร ไฮโดรคาร์บอน - การตรวจหาหลักฐานการสะสมตัวของ สารไฮโดรคาร์บอน - การหาชนิดและปริมาณของสาร ไฮโดรคาร์บอนในชั้นหินกักเก็บ - การตรวจสอบระดับรอยสัมผัสของ สาร ไฮโดรคาร์บอน - น้ำ หรือ ก๊าซ - น้ำมัน - เปรียบเทียบผลที่ได้การสำรวจด้วยการ หยั่งธรณีในหลุมเจาะกับการสำรวจด้วย คลื่นไหวสะเทือน

10


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 Well logging methods and interpretation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google