งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น Server เพื่อเปิดให้ Client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเครื่องของ ตนเองได้โดยอาศัยพลังงานและ Bandwidth ที่เครื่องตนเอง มี - แตกต่างกับการสื่อสารแบบ Client - Server ที่มี Server เก็บ ข้อมูลไว้เพียงเครื่องเดียว และเปิดให้ Client เครื่องอื่นเข้า มาโหลดข้อมูล Client - ServerClient - Client

2 - จุดที่ P2P เหนือกว่า Client - Server คือ การกระจายตัวของ ข้อมูลที่กระจายอยู่ในเครื่อง Client ต่างๆ โดยไม่ กระจุกตัวอยู่ที่ Server เพียงเครื่องเดียว - ทำให้ข้อมูลสามารถกระจายออกไปได้อย่าง กว้างขวางและรวดเร็ว ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพราะมีปัญหาความเร็วในการถ่าย โอนข้อมูลที่ลดลงเมื่อจำนวน Client เพิ่มสูงขึ้น และไม่ สามารถกระจายข้อมูลได้ถ้า Server เครื่องนั้นมีปัญหาเช่น ถูกผู้บุกรุกโจมตี หรือระงับการให้บริการ เป็นต้น แผนภูมิแสดงความนิยมของ Internet Protocol แบบต่างๆ คือ Email FTP Web P2P และอื่นๆ จะเห็นได้ว่าความนิยมของ P2P สูงขึ้นเรื่อยๆ

3 แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. Pure P2P - เครื่อง Client แต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server โดยไม่ต้องมี Server กลางที่คอยจัดการ หรือค้นหาข้อมูล 2. Hybrid P2P - มีเครื่อง Server กลางที่ใช้เก็บข้อมูลของ Client ว่า Client เครื่องใดมีข้อมูลใดที่เปิดให้โหลดได้ บ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเอง ต้องการโหลดถูกเก็บอยู่ที่ Client เครื่องใด 3. Mixed P2P - มีคุณสมบัติทั้งแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P ** แต่ P2P มีข้อด้อยด้าน Security ที่เครื่อง Client ที่จำลอง ตนเองเป็น Server เพื่อเปิดให้คนอื่นเข้ามาโหลดข้อมูลได้ อาจถูกแฮกหรือถูกโจมตีจากผู้บุกรุก และอาจเป็น เครือข่ายสำหรับกระจายข้อมูลผิดกฎหมายหรือละเมิด ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่มีไวรัสแอบแฝงอยู่

4

5

6

7 - โปรแกรม Peer-to-Peer ที่ใช้แชร์ไฟล์ Multimedia - สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอหรือเพลง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Audio ตระกูล MP3 หรือ WAV โดยที่ขนาดของไฟล์ ต้องไม่เกิน 2 GB - สามารถใช้งานได้บนระบบ Windows - ผลิตในปี 2001 โดยบริษัท Frontcode Technologies เว็บไซต์ของโปรแกรมคือ http://www.winmx.com - บริษัท Frontcode Technologies ได้ยุติการพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรม WinMX ลงใน เดือนกันยายน ปี 2005 แต่ก็มีผู้พัฒนากลุ่มหนึ่งนำกลับมาเปิดให้บริการอีก ครั้งโดยทำการจัดตั้ง Server ขึ้นใหม่ ออก Patch เพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและเพิ่ม Function ใหม่ๆ ลงไป และเปิดเว็บไซต์ http://www.winmxworld.com สำหรับชุมชนผู้ใช้ WinMX

8 - ถึงแม้โปรแกรม WinMX จะทำงานได้ไม่ดีเท่าโปรแกรม Bittorrent ต่างๆได้ แต่ WinMX เป็นโปรแกรม Peer- to-Peer ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ใช้ชาว ญี่ปุ่นมากถึง 3 ล้านคนในปี 2006 และปัจจุบันทาง ผู้พัฒนาได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ร่วมแปลภาษาของ โปรแกรมและวิธีใช้เป็นภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษ ( เน้นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เพราะฐานผู้ใช้ที่มาก ที่สุดคือชาวญี่ปุ่น ) แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีผู้สนับสนุนและ ให้ความนิยมโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง ภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษที่มีผู้ใช้ได้ทำการแปลไว้

9 User Interface ของโปรแกรม WinMX

10 เว็บไซต์ http://www.winmxworld.com สำหรับชุมชนผู้ใช้ WinMX

11 มีกระดานสนทนาสำหรับถามตอบวิธีการใช้ โปรแกรมระหว่างผู้ใช้หรือ แจ้ง Bug ของโปรแกรมกับผู้พัฒนา

12 File – Sharing แบบ Peer-to-Peer สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอหรือเพลงแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นไฟล์ Audio ตระกูล MP3 หรือ WAV โดยที่ขนาด ของไฟล์ต้องไม่เกิน 2 GB Searching for Files ค้นหาไฟล์ออนไลน์ โดยการพิมพ์ชื่อของไฟล์ที่ต้องการ ค้นหาลงไป ถ้ามีผู้ทำการแชร์อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดมา ได้ทันที Chatting นอกจากใช้ในการแชร์ไฟล์ - ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ยังทำ หน้าที่เป็น Instant Messaging ส่งข้อความพูดคุยกับ ผู้อื่นบนเครือข่ายได้

13 Translation ภาษาของโปรแกรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาษาอังกฤษเท่านั้น มีภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา เช่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ฯลฯ สำหรับผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ

14 http://macroart.exteen.com/category/Academic-Essay http://en.wikipedia.org/wiki/WinMX http://www.winmxworld.com/

15 1. 50121070-2 นายศรัณย์ ผล จันทน์ 2. 50121020-7 นายชัชเจริญ ชีวก นิษฐ์ 3. 50121068-6 นายเจตณัฐ พูน ลาภทวี 4. 50121052-0 นายเอกดนัย ทรง อุดมวัฒนา 5. 50121096-7 นายประพนธ์ ทิณ บุตร 6. 50121075-1 นายธีรยุทธ โก บุตร 7. 50121012-4 นายจารุพล แสง ศศิธร

16

17


ดาวน์โหลด ppt - Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google