งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น Server เพื่อเปิดให้ Client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเครื่องของ ตนเองได้โดยอาศัยพลังงานและ Bandwidth ที่เครื่องตนเอง มี - แตกต่างกับการสื่อสารแบบ Client - Server ที่มี Server เก็บ ข้อมูลไว้เพียงเครื่องเดียว และเปิดให้ Client เครื่องอื่นเข้า มาโหลดข้อมูล Client - ServerClient - Client

2 - จุดที่ P2P เหนือกว่า Client - Server คือ การกระจายตัวของ ข้อมูลที่กระจายอยู่ในเครื่อง Client ต่างๆ โดยไม่ กระจุกตัวอยู่ที่ Server เพียงเครื่องเดียว - ทำให้ข้อมูลสามารถกระจายออกไปได้อย่าง กว้างขวางและรวดเร็ว ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับ Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพราะมีปัญหาความเร็วในการถ่าย โอนข้อมูลที่ลดลงเมื่อจำนวน Client เพิ่มสูงขึ้น และไม่ สามารถกระจายข้อมูลได้ถ้า Server เครื่องนั้นมีปัญหาเช่น ถูกผู้บุกรุกโจมตี หรือระงับการให้บริการ เป็นต้น แผนภูมิแสดงความนิยมของ Internet Protocol แบบต่างๆ คือ FTP Web P2P และอื่นๆ จะเห็นได้ว่าความนิยมของ P2P สูงขึ้นเรื่อยๆ

3 แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. Pure P2P - เครื่อง Client แต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server โดยไม่ต้องมี Server กลางที่คอยจัดการ หรือค้นหาข้อมูล 2. Hybrid P2P - มีเครื่อง Server กลางที่ใช้เก็บข้อมูลของ Client ว่า Client เครื่องใดมีข้อมูลใดที่เปิดให้โหลดได้ บ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเอง ต้องการโหลดถูกเก็บอยู่ที่ Client เครื่องใด 3. Mixed P2P - มีคุณสมบัติทั้งแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P ** แต่ P2P มีข้อด้อยด้าน Security ที่เครื่อง Client ที่จำลอง ตนเองเป็น Server เพื่อเปิดให้คนอื่นเข้ามาโหลดข้อมูลได้ อาจถูกแฮกหรือถูกโจมตีจากผู้บุกรุก และอาจเป็น เครือข่ายสำหรับกระจายข้อมูลผิดกฎหมายหรือละเมิด ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่มีไวรัสแอบแฝงอยู่

4

5

6

7 - โปรแกรม Peer-to-Peer ที่ใช้แชร์ไฟล์ Multimedia - สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอหรือเพลง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Audio ตระกูล MP3 หรือ WAV โดยที่ขนาดของไฟล์ ต้องไม่เกิน 2 GB - สามารถใช้งานได้บนระบบ Windows - ผลิตในปี 2001 โดยบริษัท Frontcode Technologies เว็บไซต์ของโปรแกรมคือ - บริษัท Frontcode Technologies ได้ยุติการพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรม WinMX ลงใน เดือนกันยายน ปี 2005 แต่ก็มีผู้พัฒนากลุ่มหนึ่งนำกลับมาเปิดให้บริการอีก ครั้งโดยทำการจัดตั้ง Server ขึ้นใหม่ ออก Patch เพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและเพิ่ม Function ใหม่ๆ ลงไป และเปิดเว็บไซต์ สำหรับชุมชนผู้ใช้ WinMX

8 - ถึงแม้โปรแกรม WinMX จะทำงานได้ไม่ดีเท่าโปรแกรม Bittorrent ต่างๆได้ แต่ WinMX เป็นโปรแกรม Peer- to-Peer ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ใช้ชาว ญี่ปุ่นมากถึง 3 ล้านคนในปี 2006 และปัจจุบันทาง ผู้พัฒนาได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ร่วมแปลภาษาของ โปรแกรมและวิธีใช้เป็นภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษ ( เน้นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เพราะฐานผู้ใช้ที่มาก ที่สุดคือชาวญี่ปุ่น ) แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีผู้สนับสนุนและ ให้ความนิยมโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง ภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษที่มีผู้ใช้ได้ทำการแปลไว้

9 User Interface ของโปรแกรม WinMX

10 เว็บไซต์ สำหรับชุมชนผู้ใช้ WinMX

11 มีกระดานสนทนาสำหรับถามตอบวิธีการใช้ โปรแกรมระหว่างผู้ใช้หรือ แจ้ง Bug ของโปรแกรมกับผู้พัฒนา

12 File – Sharing แบบ Peer-to-Peer สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอหรือเพลงแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นไฟล์ Audio ตระกูล MP3 หรือ WAV โดยที่ขนาด ของไฟล์ต้องไม่เกิน 2 GB Searching for Files ค้นหาไฟล์ออนไลน์ โดยการพิมพ์ชื่อของไฟล์ที่ต้องการ ค้นหาลงไป ถ้ามีผู้ทำการแชร์อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดมา ได้ทันที Chatting นอกจากใช้ในการแชร์ไฟล์ - ดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ยังทำ หน้าที่เป็น Instant Messaging ส่งข้อความพูดคุยกับ ผู้อื่นบนเครือข่ายได้

13 Translation ภาษาของโปรแกรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาษาอังกฤษเท่านั้น มีภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา เช่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ฯลฯ สำหรับผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ

14

15 นายศรัณย์ ผล จันทน์ นายชัชเจริญ ชีวก นิษฐ์ นายเจตณัฐ พูน ลาภทวี นายเอกดนัย ทรง อุดมวัฒนา นายประพนธ์ ทิณ บุตร นายธีรยุทธ โก บุตร นายจารุพล แสง ศศิธร

16

17


ดาวน์โหลด ppt - Peer-to-Peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client - Client โดยที่ Client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ - สามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google