งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 Translation  การแปลรหัสพันธุกรรมในการ สังเคราะห์ proteins (polypeptides) ซึ่งเป็นผลผลิต ของ genes และเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการไหลของข้อมูล พันธุกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 Translation  การแปลรหัสพันธุกรรมในการ สังเคราะห์ proteins (polypeptides) ซึ่งเป็นผลผลิต ของ genes และเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการไหลของข้อมูล พันธุกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 Translation  การแปลรหัสพันธุกรรมในการ สังเคราะห์ proteins (polypeptides) ซึ่งเป็นผลผลิต ของ genes และเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการไหลของข้อมูล พันธุกรรม (Central Dogma) หรือ  การแสดงออกของพันธุกรรม (Gene expression) อีกระดับ หนึ่ง

3 3 Transcription & Translation หรือ Gene Expression ใน Prokaryote และ Eukaryote

4 4  คำสั่ง หรือ ข้อมูล (Information/code) ของ gene จาก DNA ถูกถอด (Transcription) ให้ไปอยู่ใน RNAs (mRNA, tRNA, rRNA)  mRNA มี information ทีเป็น คำสั่งซึ่งเป็นรหัส (codons) ที่จะถูก แปลให้เป็น polypeptide (protein)  tRNA มี anticodon แปลรหัส โดย นำ amino acids ต่อกันให้เป็น polypeptide ตามรหัสของ mRNA  rRNA ร่วมกับ protein เป็นโรงงาน Ribosome / สถานที่สังเคราะห์ proteins ของเซลล์

5 5 ความ เชื่อมต่อ ของ Gene Express ion ทั้ง 2 ระดับ

6 6 1. Messenger RNA (mRNA)  บริเวณและวิธีที่ใช้ในการเริ่มต้น translation แตกต่างกันระหว่าง  Porkaryote ใช้บริเวณ Leader ในการเริ่มต้น  Eukaryote ใช้ 5’ cap ในการ เริ่มต้น  Coding region เป็นรหัสคำสั่งจาก DNA ในรูปของ Codons เหมือนกัน  Start และ Stop codons เหมือน แต่ต่างกันที่ factors ทีเกี่ยวข้อง

7 7 mRNA ของ Eukaryote

8 8 Initiator ของ mRNA ใน Prokaryotic cells  ลำดับเฉพาะที่ปลาย 5’ เรียกว่า Shine- Dalgarno sequence เป็น ribosomal binding site สำหรับ 30S ribosome

9 9 Initiator ของ mRNA ใน Eukaryotic cells  มี Cap เป็น binding site ของ 40S subunit แล้วจะ scan เพื่อให้ 18S rRNA ไป จับที่ Start codon  โดยต้องมี Cap- binding protein หรือ eIF3 และ eIF4C จับกับ ribosome ก่อน

10 10 Genetic Code Codons  Code บน mRNA เรียกว่า Codon  1 codon ประกอบด้วย 3 base แปลเป็น 1 amino acid  1 Code มี 3 bases (triplet code) จาก 4 bases  codes ทั้งหมด = (4) 3 = 64 codons

11 11 การถอดและการแปล Codons

12 12  Condon ตลอด structural gene ที่ code ให้ polypeptide เรียกว่า Reading frame  ใน 64 codons  1 start codon สำหรับการเริ่มต้น translation คือ AUG และ AUG ยัง เป็น code ปกติของ Methionine ใน polypeptide  3 top codons สำหรับหยุด translation คือ (1) UAA = Ochre codon (2) UAG = Amber codon (3) UGA = Opal codon  60 codons สำหรับ amino acids อีก 19 ตัว

13 13

14 14 2. Transfer RNA (tRNA)  tRNA เป็นเส้นเดี่ยว  มี secondary structure  เป็นรูป boot / cloverleaf หรือ 3 stem loops  D arm, Anticodon arm และ T arm  Anticodon arm มี Anticodon สำหรับจับกับ Codon ของ mRNA  ปลาย 3’ เป็นที่ยึดของ amino acid

15 15 Secondar y structure ของ tRNA

16 16  tRNA เป็น translator หรือ adaptor จับ amino acid เข้าไปสังเคราะห์ เป็น protein ตามคำสั่งของ mRNA ใน ribosome  tRNA จับกับ amino acid ด้วย 2 ขั้นตอน

17 17 tRNA ตัวเริ่มต้น ของ Prokaryote คือ methionyl-tRNA f Met หรือย่อ tRNA f Met  การมี formyl group เป็นการป้องกัน ไม่เกิด peptide bond ระหว่าง amino group กับ carboxyl group ที่ปลาย 2 ปลายของ polypeptide

18 18 tRNA ตัวเริ่มต้น ของ Eukaryote คือ methionyl-tRNA i Met หรือ ย่อ tRNA i Met tRNA ที่นำ methionine ทั่วไปใน polypeptide ใช้สัญญลักษณ์ tRNA m Met เป็น methionyl-tRNA m Met นำ methionine เข้าใน polypeptide ที่ใดก็ได้ ที่ไม่ใช่ ตัว เริ่มต้นของสาย polypeptide

19 19 การจับกันระหว่าง Codon กับ Anticodon  tRNAs decode คำสั่งใน mRNA โดย การจับคู่ของ base ระหว่าง complementary bases ระหว่าง tRNA และ mRNA  Francis Crick (1966) พบว่า  2 bases แรกของ anticodon ทำ complement ปกติกับ codon  base ตัวที่ 3 ของ anticodon อาจจับ non-complementary base กับ codon

20 20  ทำให้ tRNA 1 ตัว ซึ่งนำ amino acid ชนิดเดียว สามารถ จับ กับ หลาย codons ได้ เรียกว่า Wobble Effect  60 codons จึงพอดีกับ อีก 19 amino acids

21 21 3. Ribosome

22 22 rRNAs ใน Ribosomes Prokaryote:  70S ribosome  30S subunit :  16S rRNA  50S subunit :  23S & 5S rRNAs  S = Swedberg unit หน่วยการตก ตะกอน Eukaryote:  80S ribosome  40S subunit :  18S rRNA  60S subunit :  28S, 5.8S, & 5S rRNAs

23 23 Ribosome ทั้ง 2 subunit มีขนาด ความกว้างครอบคลุม 3 codons หรือ 3 sites  A site หรือ Aminoacyl site สำหรับ aminoacyl-tRNA  P site หรือ Peptidyl site สำหรับ tRNA ทีมี peptide  E site หรือ Exit site สำหรับ free tRNA ที่ว่างเปล่า พร้อมที่จะออกจาก ribosome

24 24

25 25 Mechanism of Translation 1. Initiation 2. Elongation 3. Termination

26 26 1. Initiation of Translation ขั้นตอนหลัก 1. Initiation factor (IF) จับกับ small subunit ของ ribosome 2. Small subunit ribosome-IF จับ กับ mRNA 3. First aminoacyl-tRNA เข้ามาใน ribosome ที่ Psite ซึ่งตรงกับ AUG 4. Large subunit ribosome, IF, และ GTP จับกับ small subunit ribosome complex 5. GTP --> GDP และ IF หลุดออก -- > initiation สมบูรณ์

27 27 Initiation process Proakryote  30S subunit ribosome จับ กับ IF-3 และ mRNA  methionyl- tRNA f Met จับ กับ IF-2 แล้ว เข้าไปใน ribosome ที่ P site

28 28 2. Elongation of Translation  ขั้นตอนพื้นฐานใน prokaryote และ eukaryote เหมือนกัน 1. Aminoacyl-tRNA หน่วยต่อมา เข้าจับที่ A site ของ ribosome 2. tRNA ที่ P site ย้าย (transfer) polypeptide chain มาต่อกับ amino acid ของ tRNA ที่ A site ด้วย peptide bond

29 29 การต่อ amino acids Amino acid Dipep tide Polype ptide

30 30 3. Ribosome เคลื่อนที่ (translocate) 1 codon บน mRNA ซึ่งเป็น A site ใหม่ 4. A site เก่าเปลี่ยนเป็น P site ใหม่ และ P site เก่าเปลี่ยนเป็น E site 5. Free tRNA ว่าง ( ไม่มี amino acid) ที่ E site เคลื่อนออกจาก ribosome

31 31  Elongatio n of translatio n  Elongatio n factors คือ EF-Ts, EF-Tu (eEF1), GTP และ EF-G (eEF2)

32 32 3. Termination of Translation  ต้องการ Stop codon 1 ใน 3 ตัวใด ตัวหนึ่ง  Release factors (RFs) ซึ่งจำและจับ กับ stop codons ได้  ไม่มี tRNA ใดจำ stop codons ได้

33 33  เมื่อ elongation ไปถึง stop codon ใด ๆ ของ 1 ใน 3 stop codons เข้ามา ใน A site  Release factors (RFs) เข้าไปจับกับ stop codon  RFs ไปเปลี่ยน peptidyl transferase ให้ใส่ H 2 O เข้าที่ carboxyl end ของ polypeptide  Polypeptide หลุดออกจาก tRNA ซึ่ง อยู่ที่ P site  free tRNA เคลื่อนมาที่ E site ออก จาก ribosome --> หยุด translation

34 34 Termination in  Prokaryote มี 2 RFs คือ  RF-1 จับ UAA และ UAG  RF-2 จับ UAA และ UGA  Eukaryote มี RF เดียว

35 35 Polyrisome: ใน prokaryotic cells ใน prokaryotic cells  Translation โดย หลาย ribosome พร้อม กันบน mRNA เดียว  ไม่มี initiation บน mRNA สำหรับ ribosome ที่เข้ามาใหม่  Translation รอบต่อไป โดย ribosome ชุดใหม่ เกิดขึ้นได้เลย  ภายหลังหลาย cycles ของ Translation จะเห็น ribosomes หลายหน่วย polyribosome อยู่บน mRNA และแต่ละ หน่วยมีสาย polypeptide

36 36 Polyribosome

37 37


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 Translation  การแปลรหัสพันธุกรรมในการ สังเคราะห์ proteins (polypeptides) ซึ่งเป็นผลผลิต ของ genes และเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการไหลของข้อมูล พันธุกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google