งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช 20 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช 20 สิงหาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช 20 สิงหาคม 2549

2 ประเด็นการนำเสนอ ระบบบริหารภาครัฐ : ความหมาย และเหตุผลการดำรงอยู่ ประเทศไทยในบริบทของ การ เปลี่ยนแปลง กระแสแนวคิดทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยน กระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐไทยในปัจจุบัน Good Governance ความหมาย แนวคิด ที่มีต่อการบริหารภาครัฐไทย ปัจจัยผลักดันให้เกิดการปฏิรูป ระบบราชการทั่วโลก การบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปัญหาอุปสรรคในการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวทางการเสริมสร้างการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปัญหาการบริหารภาครัฐไทยในปัจจุบัน

3 ระบบบริหารภาครัฐ : ความหมายและเหตุผลในการดำรงอยู่ ระบบบริหารภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมของรัฐ : การบริหารงานภาครัฐ public administration ความรู้ในการบริหารงานภาครัฐ รูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการดำเนินกิจกรรมของรัฐ มีความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง เป็นพลวัตร ส่งผลให้องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการที่ใช้ในการ บริหารงานภาครัฐมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย ทำไมต้องมีการบริหารงานภาครัฐ รัฐถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการใช้อำนาจที่ได้มาจากเสรีภาพของปัจเจกชนในการดำเนินกิจกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการโดยรวม เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสังคมให้เกิดประโยชน์สุขตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละคนต้องการ สาขาวิชา/องค์ความรู้ (body of knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานภาครัฐกับภาคเอกชน ภาครัฐ : คำนึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) และ ความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ (Accountability) ภาคเอกชน : ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interest)

4 ปัจจัยผลักดันให้เกิด การปฏิรูประบบราชการ ทั่วโลก ปัจจัย ผลักดัน วิกฤติ เศรษฐกิจ ระดับการ แข่งขันทาง ธุรกิจเพิ่มขึ้น โครงสร้าง ภาษีสูงไป ไม่ส่งเสริม การลงทุน กระแส โลกาภิวัตน์และ ความก้าวหน้า เทคโนโลยี กระแส ประชาธิป - ไตย บริการของรัฐ ขาดประ- สิทธิภาพ ประเทศไทยในบริบท ของการเปลี่ยนแปลง ที่มา สศช., 2549

5 สภาพปัญหา ของระบบราชการ กฎ ระเบียบ เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย การทุจริต ประพฤติมิชอบ ความเก่า ล้าสมัย ของระบบ การบริหาร แบบรวมศูนย์ อำนาจ กำลังคน ไม่มีคุณภาพ ทัศนคติ ค่านิยม แบบดั้งเดิม ค่าตอบแทน สวัสดิการไม่เหมาะสม ทุจริต ประพฤติ มิชอบ ความไม่ รับผิดชอบ ปัญหา ประสิทธิภาพ ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร., 2549

6 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค สนับสนุนการดำเนินภารกิจของรัฐโดยใช้กลไก ตลาดเพิ่มขึ้น (Marketization) ต้องการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาทำ หน้าที่จัดการบริการสาธารณะแทนภาครัฐ ให้รัฐเล็กลง เน้นเรื่อง ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่: การจัดการนิยม (Managerialism) วิธีการบริหารจัดการเหมือนกันทั้งภาครัฐ และเอกชน (Business-like Approach) (ตามที่ Woodrow Wilson กล่าวไว้ ว่า การบริหารคือการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารของภาครัฐหรือเอกชนก็ ตาม วิธีการบริหารงานย่อมเหมือนกัน ต่างกันที่วัตถุประสงค์ รัฐเน้นประโยชน์ สุขของประชาชน) เน้นเรื่องประสิทธิผล คุณภาพ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ และความรับผิดชอบ แนวคิดทางรัฐศาสตร์: ประชารัฐ : ข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน จึงต้องการเห็น การมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชนในกระบวนการบริหารงานของรัฐเพิ่มมาก ขึ้น ให้รัฐเล็กลง แต่ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนมีบทบาทมากขึ้น แนวคิดทางกฎหมายปกครอง: เน้นคุณค่าในเรื่องหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม “Rule of Law” ต้องการเห็นการ บริหารภาครัฐอยู่ในกรอบกติกาของสังคม ไม่ใช้อำนาจเกินกว่าที่ขอบเขต กฎหมายกำหนด กระแสแนวคิดทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการ บริหารจัดการภาครัฐไทยในปัจจุบัน ที่มา ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2548

7 องค์ประกอบหลักของ New Public Management : NPM : NPM องค์ประกอบหลักของ New Public Management : NPM : NPM การประชุมของ The Commonwealth Association For Public Administration and Management (CAPAM) ปี 1994 สรุปได้ว่า NPM ประกอบด้วย : 1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 2. การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหาร ให้แก่หน่วยงาน 3. การกำหนดความต้องการ การวัดผลงาน และการให้รางวัล แก่ผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์การ และระดับบุคคล

8 องค์ประกอบหลักของ New Public Management : NPM (ต่อ) องค์ประกอบหลักของ New Public Management : NPM (ต่อ) 4. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากร (เช่นระบบ การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบคุณธรรม) และ เทคโนโลยี ( เช่นระบบข้อมูลสารสนเทศ) เพื่อช่วยให้ หน่วยงานสามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 5. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องการแข่งขัน ทั้งการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงาน ของรัฐกับหน่วยงานของเอกชน ในขณะเดียวกัน ภาครัฐ ก็หันมาทบทวนตัวเองว่า สิ่งใดควรทำเองและสิ่งใดควรปล่อย ให้ภาคเอกชนทำ

9 ความหมาย: UNDP (1989) การใช้อำนาจทางการเมือง การบริหารและเศรษฐกิจในการดำเนิน ภารกิจกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศในทุกระดับ โดยมีกลไก กระบวนการ สถาบัน ซึ่ง ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ สามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์ การ ประสานความประนีประนอม การใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ธีรยุทธ บุญมี: การบริหารจัดการประเทศที่ดีในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ระดับในลักษณะ เป็นหุ้นส่วนกัน โดยมีกฎกติกาที่จะให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรม คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์: กรอบในการบริหารจัดการขององค์กรต่าง ๆ ในการ บริหาร องค์ประกอบของความหมาย: ภาครัฐ: เสริมสร้างและปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และการบริหารราชการ ภาคเอกชน: ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาคประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ: มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการตรวจสอบภาครัฐ และเอกชน คุณลักษณะของ Good Governance: มีความชอบธรรมและความรับผิดชอบทางการเมือง ความมีอิสระในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ การมีกฎระเบียบที่ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ การมีพันธะความรับผิดชอบและการถูกตรวจสอบของระบบราชการ การมีเสรีภาพของการแสดงออกและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคม การแสงหาความร่วมมือกับองค์กรประชาสังคม Good Governace ความหมายและแนวคิด

10 สถานการณ์ ปี 2540 - วิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2541 - Forum for Good Governance of Thailand ต้องมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เป็น การปฏิรูปภาคเอกชน ภาคราชการและการปฏิรูปสังคมให้เข้มแข็ง จึงจะ เป็นเครื่องค้ำประกันที่มั่นคงให้สังคมไทย มีความยั่งยืนและมีความ ยุติธรรม ปี 2542 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (ยกเลิกปี 46) หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

11 ปี 2545 - มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 “ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ” ปี 2546 - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ กำหนดกรอบการบริหารราชการยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงานแนวใหม่

12 เจตนารมณ์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สร้าง กฎ เกณฑ์ และกลไกที่ดีในการบริหารราชการ  ทำให้บ้านเมืองอยู่อย่างสันติ สงบสุข  พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน

13 การ บริหาร กิจการ บ้านเมือ งที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับ ความสะดวก ตอบสนองความต้องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น หมวด 1 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ( ม. 6) เป้าหมายการบริหารราชการ หมวด 1 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ( ม. 6) เป้าหมายการบริหารราชการ

14 การมีคำจำกัดความที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการตีความไปใน ทิศทางที่หลากหลาย ขาดการนำสู่การปฏิบัติย่างจริงจัง เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ และความสำคัญ รูปแบบการเมืองการปกครองที่ไม่สอดคล้องกับการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ (วัฒนธรรมอุปถัมภ์ยังคงเป็น อุปสรรคต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย) ไม่มีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ปัญหาอุปสรรคในการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

15 ส่งเสริมให้ข้าราชการทำงานแบบมืออาชีพ: สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง GG และแนวทางการนำ GG ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ปรับทัศนคติอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ปรับบทบาทการบริหารจัดการภาครัฐกับภาคีการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ บาลมากขึ้น: เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐมากขึ้น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานของภาคราชการมากขึ้น กระจายภารกิจการกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการด้านให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐโดยการสร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ: ทบทวนบทบาทและภารกิจของรัฐให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เล็กลง จัดโครงสร้างแบบผสมผสาน (Matrix organizational structure) มีหลายฟังก์ชัน แต่ละ ฟังก์ชันมีการเชื่อมโยงของผลลัพธ์และกระบวนการทำงานร่วมกัน พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดย กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน: ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน ให้ สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง แนวทางการเสริมสร้างการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

16 หลักการบริหารราชการเดิมหลักการ บริหารราชการใหม่ - ราชการเป็นผู้ปกครอง - ประชาชนเป็น ผู้รับบริการ ผู้ถูกปกครอง ผู้ถูกกระทำ - ต้องทำตามกติกา กฎระเบียบที่ได้ถูก กำหนดขึ้นอย่าง เคร่งครัด - การให้บริการ สาธารณะเป็นการ จัดบริการให้ตามที่ กฎหมายหรือระเบียบ กำหนด - เน้นที่ประโยชน์สุข และความต้องการ ของ ประชาชน - ให้บริการสาธารณะ ที่เน้นเรื่องการมีส่วน ร่วมของประชาชนและ ผู้รับบริการ - ราชการเป็นผู้ ให้บริการและอำนวย ความสะดวกแก่ ประชาชน ที่มา ดร.อรพินท์ สพโชคชัย, 2548

17 หลักการบริหารราชการเดิมหลักการ บริหารราชการใหม่ - มุ่งที่จะวางระบบการ บังคับบัญชาตามสาย งาน ที่เน้นเรื่องการ จัดโครงสร้าง และ ลำดับขั้นการบังคับ บัญชาที่เป็นทางการ - การทำงานตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ อย่างเคร่งครัด มี โครงสร้างหน้าที่ - การเพิ่มหลักการและ วิธีการบริหารงานที่ เน้นผลสัมฤทธิ์ของ งาน ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบใน การทำงาน เน้น ประชาชนผู้รับบริการ และสังคมที่จะต้อง ได้รับประโยชน์จาก การบริหารงานภาครัฐ - โครงสร้างองค์กรมี ความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่าย

18 - เน้นการทำงานตาม หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่ทำงาน ข้ามขั้นตอน - มีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาเป็น ลำดับขั้น เป็นระบบ การรวมศูนย์การสั่ง การ - การตัดสินใจและความ รับผิดชอบอยู่ที่ ผู้บริหารระดับบน - เน้นการทำงานที่ กระจายความ รับผิดชอบให้แก่ผู้ ปฏิบัติ เพื่อที่จะ สามารถลดขั้นตอน การทำงานเพื่อให้เกิด ความรวดเร็วคล่องตัว - มีการวัดผลการ ดำเนินงานที่ชัดเจน - มีผู้รับผิดชอบในการ ตัดสินใจและ ดำเนินงานที่ชัดเจน หลักการบริหารราชการเดิม หลักการบริหารราชการใหม่

19 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบหลักของ NPM : ธรรมาภิบาล การให้บริการที่มีคุณภาพ แก่ประชาชน การลดการควบคุมจาก ส่วนกลาง และเพิ่มอิสระใน การบริหาร ให้แก่หน่วยงาน การกำหนดความต้องการ การวัดผลงาน และการให้ รางวัลแก่ผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์การ และ ระดับบุคคล การสร้างระบบสนับสนุน ทั้งในด้านของบุคลากร และ เทคโนโลยี การเปิดกว้างต่อแนวคิด ในเรื่องการแข่งขัน เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น ปรับปรุงภารกิจของส่วน ราชการให้ทันต่อ สถานการณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ

20 ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด NPM : ธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์นีโอ คลาสสิค “Marketization” แนวคิดการบริหาร จัดการสมัยใหม่ “Managerialism” แนวคิดทางรัฐศาสตร์ “Paticipation” แนวคิดทางกฎหมาย ปกครอง “Rule of Law” เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น ปรับปรุงภารกิจของส่วน ราชการให้ทันต่อ สถานการณ์ ประชาชนได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ

21 ขอบคุณค่ะ ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช 20 สิงหาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช 20 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google