งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้สมการเชิง อนุพันธ์ อ. ดร. ชโลธร ธรรมแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้สมการเชิง อนุพันธ์ อ. ดร. ชโลธร ธรรมแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้สมการเชิง อนุพันธ์ อ. ดร. ชโลธร ธรรมแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 Euler’s Method สมการเชิง อนุพันธ์ ปรับอยู่ให้อยู่ในรูปสมการของ ออย เลอร์

3 Euler.m แบบฝีกหัด : ทดลองปรับค่า h=1, 0.1, 0.01 เปรียบเทียบผลกับค่าจริง

4 Runge-Kutta Method order 4 (RK4)

5 แบบฝึกหัด 1. จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ ในช่วง 1<=x<=2 กำหนด h=0.1 เปรียบเทียบกับผลเฉลยแม่นตรงคือ 2. จงปรับปรุง Euler.m ให้เป็นวิธี RK4 แล้วหาผล เฉลยของข้อ 1

6 MATLAB function: ode45() RK4 และ RK5 Format: ode45(function,span,y0) function คือ ฟังก์ชันที่ต้องการหาค่า span คือช่วงที่ต้องการหาค่า y0 คือเงื่อนไขค่าเริ่มต้น

7 ODE อันดับ 2 Force vibration: Initial condition: เปลี่ยนเป็น ode อันดับ 1 สองสมการ และเปลี่ยน เงื่อนไขเริ่มต้น สรุป Initial condition : ให้ ทำให้ และ

8 EulerSys.m แบบฝึกหัด : ทดลอง run โปรแกรมนี้


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้สมการเชิง อนุพันธ์ อ. ดร. ชโลธร ธรรมแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google