งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 ปรับอยู่ให้อยู่ในรูปสมการของ ออยเลอร์
Euler’s Method สมการเชิงอนุพันธ์ ปรับอยู่ให้อยู่ในรูปสมการของ ออยเลอร์

3 Euler.m แบบฝีกหัด: ทดลองปรับค่า h=1, 0.1 , 0.01 เปรียบเทียบผลกับค่าจริง

4 Runge-Kutta Method order 4 (RK4)

5 แบบฝึกหัด 1. จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้
ในช่วง 1<=x<=2 กำหนด h=0.1 เปรียบเทียบกับผลเฉลยแม่นตรงคือ 2. จงปรับปรุง Euler.m ให้เป็นวิธี RK4 แล้วหาผลเฉลยของข้อ 1

6 MATLAB function: ode45()
RK4 และ RK5 Format: ode45(function,span,y0) function คือ ฟังก์ชันที่ต้องการหาค่า span คือช่วงที่ต้องการหาค่า y0 คือเงื่อนไขค่าเริ่มต้น

7 ODE อันดับ 2 Force vibration: Initial condition:
ให้ ทำให้ และ สรุป Initial condition :

8 แบบฝึกหัด: ทดลอง run โปรแกรมนี้
EulerSys.m แบบฝึกหัด: ทดลอง run โปรแกรมนี้


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google