งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) • ความหมายของการตัดสินใจ • ความสำคัญของการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) • ความหมายของการตัดสินใจ • ความสำคัญของการตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) • ความหมายของการตัดสินใจ • ความสำคัญของการตัดสินใจ

2 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจตามบทบาทของผู้บริหาร บทบาทหน้าที่การตัดสินใจ • การวางแผน (Planning) • การมอบหมายงาน (Organizing) • การสั่งการ (Leading) • การควบคุม (Controlling) • อะไรคือเป้าหมายขององค์กร • อะไรคือโอกาสและความเสี่ยง • ใครเหมาะที่สุดสำหรับงานนี้ • งานนี้มีผลกระทบต่อองค์กร มากน้อยเพียงใด • ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะ • ทำอย่างไรจะให้ทีมงาน ทำงานได้ตามเป้าหมาย • จะใช้วิธีใด และมาตรการใด จึงจะเหมาะ • จะตรวจสอบเมื่อใด ช่วงใดจึง จะเหมาะสม

3 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจ และระดับของผู้บริหาร ระดับ ผู้บริหาร ประเภทของ ปัญหา ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับล่าง Programmed Decisions Nonprogrammed Decisions Broad, Unstructured, Infrequent, Much Uncertainty Both Structured and Unstructured Structured

4 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) ประเภทของการตัดสินใจ ปัญ ห า วิธีการตัวอย่าง Programmed ประจำ นโยบาย ธุรกิจ : การจ่ายเงินเดือน ไม่ ซับ ซ้อ น กฎเกณ ฑ์ มหาวิทยาลัย : การรับ นักศึกษาใหม่ มาตรฐา น โรงพยาบาล : การเตรียม คนไข้เพื่อรับการผ่าตัด Non- programmed ใหม่ ความสา มารถ เฉพาะ ธุรกิจ : ผลิตสินค้าใหม่ ซับซ้อ น ความคิด ริเริ่ม มหาวิทยาลัย : สร้างตึก เรียนใหม่ สร้างสรร ค์ โรงพยาบาล : เตรียมพร้อม ในการรักษาโรคใหม่

5 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) แนวทางการตัดสินใจ 1. การตัดสินใจแบบรวมอำนาจและการตัดสินใจกระจายอำนาจ 2. การตัดสินใจแบบกลุ่มกับการตัดสินใจเพียงคนเดียว 3. การตัดสินใจโดยการใช้การมีส่วนร่วม 4. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย กับการตัดสินใจแบบเอกฉันท์

6 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ 1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน 2. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง 3. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

7 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) ขั้นตอนในการตัดสินใจ 1. การตระหนักในปัญหา 2. การกำหนดและวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา 3. การแสวงหาทางเลือก 4. การประเมินทางเลือก 5. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 6. การนำทางเลือกไปปฏิบัติ 7. การประเมินผลการดำเนินงาน

8 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจที่ดีทำได้อย่างไร การเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย ขบวนการ ตัดสินใจ การสร้างองค์ ความรู้ใหม่ การใช้จังหวะ เวลาที่เหมาะ การใช้ภูมิ ความรู้ที่มี

9 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) กับดักทางความคิด

10 MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Analysis) 2. โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) 3. แผนภูมิกิ่งไม้ (Decision Tree)


ดาวน์โหลด ppt MG 112 Management การตัดสินใจ (Decision Making) • ความหมายของการตัดสินใจ • ความสำคัญของการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google