งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมข่ายงาน (PERT/CPM) น. อ. วุฒิชัย ชิน ไชยมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมข่ายงาน (PERT/CPM) น. อ. วุฒิชัย ชิน ไชยมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมข่ายงาน (PERT/CPM) น. อ. วุฒิชัย ชิน ไชยมงคล

2 การบริหารโครงการด้วย เทคนิค CPM /PERT งานย่อยหรือกิจกรรมย่อย กำหนดขั้นตอนของงานย่อย : ตามลำดับก่อนหลังหรือ ทำ พร้อมกัน ระยะเวลาของแต่ละงาน ส่วนประกอบของการบริหาร โครงการ

3 เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์โครงการ Gantt Chart CPM (Critical Path Method) PERT (Program Evaluation and Review Technic)

4 วัตถุประสงค์การใช้ PERT/CPM ช่วยวางแผนโครงการ : คำนวณ เวลาการดำเนินงานของงานย่อย ช่วยควบคุมโครงการ : ดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้ ช่วยบริหารทรัพยากรที่ใช้ใน โครงการ : คน เครื่องมือ ช่วยบริหารโครงการ : เร่ง โครงการต้องเร่งกิจกรรมใด เพิ่ม ทรัพยากรเท่าไร

5 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ใน PERT/CPM งานย่อยหรือกิจกรรมย่อย ใช้ สัญญลักษณ์ เหตุการณ์ ใช้สัญญลักษณ์ แทนจุดเริ่มต้น ของงาน หรือจุดสิ้นสุดของงาน งานเทียม ใช้สัญญลักษณ์ เป็นงานที่ ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ใช้แสดงความต่อเนื่องของงาน

6 ขั้นตอนของ PERT/CPM (1) ศึกษารายละเอียดของโครงการ 1. กระจายกิจกรรม รวบรวม ข้อมูล พิจารณาทั้งโครงการมีกี่ กิจกรรม 2. กำหนด ลำดับการทำงาน ของ กิจกรรม ลำดับที่ ทำก่อน - ทำหลังหรือทำพร้อมกัน 3. ประมาณเวลาหรือคำนวณเวลา การดำเนินงานของ แต่ละ กิจกรรม

7 ขั้นตอนของ PERT/CPM (2) การสร้างข่ายงานเป็นแผนภาพ ลูกศร 1. กิจกรรมบนเส้นเชื่อม ประกอบด้วย 1 กิจกรรม (A) และ 2 เหตุการณ์ เช่น 1 A 2 2. กิจกรรมบนจุดเชื่อม เช่น A B 3. ทิศทางของลูกศรแสดงความ ต่อเนื่องของกิจกรรม

8 กฎเกณ์การสร้างข่ายงาน ข่ายงานต้องมีจุดเริ่มต้นโครงการ เพียงจุดเดียวและจุดสิ้นสุดโครงการ เพียงจุดเดียว งานหรือกิจกรรมแทนด้วย เครื่องหมายลูกศรเพียงอันเดียว งาน 2 งานที่เริ่มต้นที่เหตุการณ์ เดียวกัน จะสิ้นสุดที่เหตุการณ์ เดียวกันไม่ได้ เส้นลูกศรที่แทนงานหรือกิจกรรมต้อง เป็นเส้นตรง ความยาวของลูกศรไม่ได้แทน ระยะเวลาการทำงาน เลขที่ลำดับเหตุการณ์ไล่จากซ้ายไป ขวา

9 หัวข้อการวิเคราะห์ข่ายงาน 1. โครงการมีกิจกรรมใดบ้าง 2. ลำดับความต่อเนื่องของกิจกรรม 3. กำหนดเวลาหรือคำนวณเวลาเฉลี่ยการ ทำงานของกิจกรรมต่าง ๆ 4. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมวิกฤต (Critical activity) 5. กิจกรรมใดไม่เป็นกิจกรรมวิกฤต 6. โครงการที่ใช้ CPM คือโครงการที่รู้เวลา การทำงานของกิจกรรม 7. โครงการที่ใช้ PERT คือโครงการที่ต้อง คำนวณเวลาเฉลี่ยของกิจกรรม

10 ชื่อเรียกเวลาต่าง ๆของงาน หรือกิจกรรมย่อย เวลาเริ่มต้นทำงานที่เร็วที่สุด (Earliest Start ตัวย่อคือ ES) เวลาที่ทำงานเสร็จเร็วที่สุด (Earliest Finish ตัวย่อคือ EF) เวลาที่เริ่มต้นทำงานช้าที่สุด แต่ไม่ ทำให้โครงการล่าช้า (Latest Start ตัว ย่อคือ LS) เวลาที่ทำงานเสร็จช้าที่สุด แต่ไม่ทำ ให้โครงการล่าช้า (Latest Finish ตัวย่อคือ LF)

11 การคำนวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาเสร็จเร็วที่สุด การคำนวณหา ES และ EF จะเริ่มจาก เหตุการณ์แรกของโครงการจาก ทางซ้ายไปทางขวาจนถึงเหตุการณ์ สุดท้ายของโครงการ ES= เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด EF= เวลาเสร็จเร็วที่สุด EF = ES + t ( t = เวลาที่ใช้ ทำงานแต่ละงาน ) 1 2 0A( 3) 3 3 3B( 6) 9 งาน A เวลาเสร็จเร็วที่สุดคือ EF = 0 + 3 = 3 (ES = 0, t = 3) งาน B เวลาเสร็จเร็วที่สุดคือ EF = 3 + 6 = 9 (ES = 3, t = 6)

12 ตัวอย่างข่ายงานโครงการงานย่อย 10 งานจากตารางหน้า 8 1 237 9 4 5 6 8 A(4)B(3) G(1) H( 1) C(5 ) F(1) E(3) D( 1) I(3) J(2) A(4) = งาน A ใช้เวลา ทำงาน 4 สัปดาห์

13 ตัวอย่าง การคำนวณค่า ES และ EF จาก ตารางหน้า 8 1 237 9 4 5 6 8 A( 4) B(3 ) G(1 ) H( 1) C(5 ) F(1) E(3) D( 1) I(3 ) J(2) 04 4 4 9 7 9 9 9 7889 10 12 1010 1515 15 17 เหตุการณ์ เริ่ม จากซ้ายไปขวา งาน งาน เทียม เวลาเริ่มต้น งาน t=0 1 9 2

14 การคำนวณหาเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด และเวลาเสร็จช้าที่สุด การคำนวณหา LS และ LF จะเริ่มจาก เหตุการณ์สุดท้ายของโครงการ จาก ทางขวาไปทางซ้ายจนถึงเหตุการณ์แรกสุด ของโครงการ LS= เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด LF= เวลาเสร็จช้าที่สุด LS = LF - t (t = เวลา ทำงานของกิจกรรม ) งาน B เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดคือ LS = 9 - 6 = 3 (LF = 9, t=6) งาน A เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดคือ LS = 3 - 3 = 0 (LF = 3, t=3) 1 2 393B(6) 3 0A(3 )

15 ตัวอย่างข่ายงานโครงการงานย่อย 10 งานจากตารางหน้า 8 1 237 9 4 5 6 8 A( 4) B(3) G(1) H( 1) C(5 ) F(1) E(3) D( 1) I(3) J(2) A(4) = งาน A ใช้เวลา ทำงาน 4 สัปดาห์

16 ตัวอย่าง การคำนวณค่า LS และ LF จาก ตารางหน้า 8 1 237 9 4 5 6 8 A(4)B(3 ) G(1)H( 1) C(5 ) F(1) E(3 ) D( 1) I(3) J(2) 0 4 4 6 9 9 1414 1 9 15161616 1717 15 12 1212 1515 15 17 เวลาเสร็จงาน สุดท้าย t=17 เหตุการณ์เริ่มจาก ขวาไปซ้าย 19 8 งาน งาน เทียม

17 *** เส้นทางวิกฤต คือ เส้นทางที่ ใช้เวลาดำเนินงาน โครงการมากที่สุด 1 237 9 4 5 6 8 A(4) B(3)G(1)H( 1) C(5 ) F(1) E(3) D( 1) I(3) J( 2) 0 4 4 4 9 7 9 9 9 7889 10 12 1010 1515 15 17 *** งานวิกฤต คือ งานที่อยู่ใน เส้นทางวิกฤตทุกงาน A-C-E- I-J

18 * เวลาเหลือ (Slack Time) คือเวลา ที่เริ่มต้นดำเนินการของงานใด ๆ สามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปได้ โดยที่ไม่ทำให้กำหนดการเสร็จสิ้น โครงการต้องล่าช้าหรือเลื่อนออกไป * เวลาเหลือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เวลาเหลือทั้งหมด (Total Float) เป็นเวลาเหลือ สูงสุดที่ เลื่อนออกไปได้ ไม่ทำให้โครงการ ล่าช้า TF = LS - ES หรือ TF = LF - EF 2. เวลาเหลืออิสระ (Free Float) เป็นเวลาเหลือที่ เลื่อนการเริ่มต้นงานนั้น ไม่กระทบ งานที่ต่อเนื่อง

19 งา น เว ลา ESES LSLS EFEF LF เวลา เหลือ งาน วิกฤต ABCDEFGHIJABCDEFGHIJ 43513111324351311132 0 4 9 7 8 12 15 4 7 9 10 12 10 8 9 15 17 0 6 4 14 9 11 15 16 12 15 4 9 15 12 16 17 15 17 02050288000205028800 $$$$$$$$$$

20 งานที่มีเวลาเหลือ คือ งานที่ ไม่ได้อยู่ในเส้นทางวิกฤต


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมข่ายงาน (PERT/CPM) น. อ. วุฒิชัย ชิน ไชยมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google