งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยเจริญพันธุ์และพฤติกรรม ทางเพศ (Puberty & Sexual Behavior) เนื้อหา 1) ความหมาย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 3) พฤติกรรมทางเพศ - เพศผู้ - เพศเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยเจริญพันธุ์และพฤติกรรม ทางเพศ (Puberty & Sexual Behavior) เนื้อหา 1) ความหมาย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 3) พฤติกรรมทางเพศ - เพศผู้ - เพศเมีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยเจริญพันธุ์และพฤติกรรม ทางเพศ (Puberty & Sexual Behavior) เนื้อหา 1) ความหมาย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 3) พฤติกรรมทางเพศ - เพศผู้ - เพศเมีย

2 Pube rty ระยะหรืออายุที่สัตว์มีพัฒนาการด้านต่างๆ ทางสรีรวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ สร้างเซลล์สืบพันธุ์และแสดงพฤติกรรมด้าน การสืบพันธุ์อย่างสมบูรณ์ ลำดับของพัฒนาการ Embryo Fetus Baby animal Young animal Mature animal

3 สิ่งที่พิจารณาในการเข้าสู่ วัยเจริญพันธุ์ ลักษณะภายนอก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ สรีรวิทยาภายใน 1) เพศผู้ Testis, Penis, Accessory gland, Endocrine gland 2) เพศเมีย Ovary, Mammary organ, Endocrine gland, Estrus cycle Secondary sex characteristics

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 1) Genetics 2) Environment - Species - Breed - Sex 3) Management - Nutrition - Health status - Housing

5 อายุเมื่อเข้าสู่วัย เจริญพันธุ์ Male อายุ ( เดือน ) Female อายุ ( เดือน ) Bull 10-18 Heifer 8-18 Ram 8-12 Ewe 6-12 Boar 6-8 Gilt 5-8 Stallion 12-22 Filly 10-24 Dog 5-12 Bitch 7-15 Tomcat 6-10 Cat 7-15

6 Hormone & Puberty ชนิดของฮอร์โมน กลไกการทำงานของฮอร์โมน - Hypothalamic- hypophysial axis - Pituitary-ganad axis (Adenohypophyseal- gonad axis)

7 Female Sexual Behavior วงรอบการเป็นสัด (Estrus cycle) แบ่งได้หลายรูปแบบ ตามมุมมอง หรือการพิจารณา 1) แบ่งตามการปรากฏในรอบปี 2) แบ่งตามพฤติกรรมการตกไข่ 3) แบ่งตามช่วงต่างๆ ในวงรอบ การเป็นสัด

8 การแบ่งวงรอบการเป็นสัด ที่ปรากฏในรอบปี 1) Seasonal monoestrus: กวาง roe สุนัขจิ้งจอก 2) Seasonal polyestrus: ม้า แพะ 3) Polyestrus: สุกร โค Primate การแบ่งตามพฤติกรรมการตกไข่ 1) Induce ovulators 2) Spontaneous ovulators

9 การแบ่งตามช่วงต่างๆ ของ วงรอบการเป็นสัด 1) แบ่งตามสภาวะการควบคุมโดย เนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน : Follicular phase และ Luteal phase 2) แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏในวงรอบ การเป็นสัด โค แพะ แกะ สุกร 2.1) Proestrus 3-4 2-3 2-3 3-4 วัน 2.2) Estrus 12-18 30-40 24-36 48-72 ชม. 2.3) Metestrus 3-4 2-3 2-3 2-3 วัน 2.4) Diestrus 10-14 13-15 10-12 11-13 วัน 2.5) Anestrus

10 พฤติกรรมการเป็น สัด (heat) อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมน ระบบ ประสาท อายุ และฤดูกาล ลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรม - ยอมรับการขึ้นทับ - การเสาะหาตัวผู้ - กินอาหารน้อยลง - มีเมือกไหลจากช่องคลอด - บริเวณส่วนนอกของช่องคลอด บวมแดง - ตื่นตกใจง่าย

11 Follicular wave

12 ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมการเป็น สัดของสัตว์แต่ละชนิด (1) สุกร : Polyestrus, estrus cycle 21 วัน 1) อวัยวะเพศบวมแดง ( ชัดเจนใน Gilt) 2) ยอมรับการขึ้นทับของตัวอื่น 3) กดหลังจะยืนนิ่ง 4) มีเมือกเล็กน้อย 5) สนใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ 6) ส่งเสียงร้อง

13

14 ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมการเป็น สัดของสัตว์แต่ละชนิด (2) โค : Polyestrus, estrus cycle 21 วัน 1) อวัยวะเพศบวมแดง ? 2) ยอมรับการขึ้นทับของตัวอื่น 3) กดหลังและสะโพกจะยืนนิ่ง 4) มีเมือกไหลในช่วงเวลานาน 5) ตื่นตกใจง่าย 6) ส่งเสียงร้อง

15 ฮอร์โมนที่ควบคุมวงรอบการ เป็นสัด GnRH Gonadotropins Estrogen Progesterone PGF2 alpha ( ดูภาพที่ 2)

16

17

18 อิทธิพลของระบบประสาทต่อ พฤติกรรมทางเพศ 1) Visual 2) Olfactory 3) Auditory 4) Tactile

19 อิทธิพลของอายุที่มีต่อพฤติกรรมทาง เพศ อายุที่สัตว์มีความสมบูรณ์พันธุ์สูงสุด - สุกร 3-4 ปี - โค 5-7 ปี - แพะ และแกะ 4-6 ปี ปรากฏการณ์ที่บ่งบอกการเสื่อมของ ความสมบูรณ์พันธุ์ - อัตราการตั้งท้องต่ำ - มีการตายของตัวอ่อนตลอดระยะตั้ง ท้องสูง

20 อิทธิพลของฤดูกาลที่มีต่อพฤติกรรม ทางเพศ ปัจจัยเนื่องจากฤดูกาล - ช่วงแสง Retina Pineal gland Gonad Adenohypophysial Hypothalamus - ปริมาณและคุณภาพของอาหาร - การจำศีล

21 Male Sexual Behavior 1) การครอบครองดินแดน (Territorial and home range behavior) 2) ความก้าวร้าว (Aggressive) 3) พฤติกรรมการผสมพันธุ์ (Mating behavior)

22 ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดง พฤติกรรมทางเพศ 1) ระบบประสาท - Visual - Olfactory - Auditory - Tactile 2) ระบบฮอร์โมน

23 ลำดับการแสดงพฤติกรรมทางเพศ 1. การหาคู่ผสมพันธุ์ 2. การตรวจสอบสภาวะของ คู่ผสม 3. การยอมรับการผสมของ เพศเมีย 4. การผสมพันธ ุ์

24

25 ระยะของผสม พันธุ์ - ระยะเกี้ยวพาราสีและเตรียมผสมพันธุ์ (Pre-copulation) รูปแบบ : 1) แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 2) ริมฝีปากเผยอ (Flehmen reaction) 3) ส่งเสียงที่มีความดัง และความถี่ เฉพาะ ( ในสุกร และแพะ ) 4) มีการยืดและแข็งตัวของ Penis 5) ขึ้นทับคู่ผสม

26

27 - ระยะผสมพันธุ์ (Copulation) รูปแบบ 1) Penis ยืดและแข็งตัวเต็มที่ จาก ขบวนการ blood accumulation 2) Courtship 3) Intromission โดยการทำงานของ กล้ามเนื้อ Rectus abdominis, Carvernosous muscle, Retractor penile และ Sigmoid flexure

28

29

30

31 - ระยะเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์ (Post-copulation) รูปแบบ 1) Ejaculation 2) Dismounting 3) Refractoriness

32 พฤติกรรมที่ผิดปกติทางเพศ (1) เพศเมีย 1. Nymphomania 2. Split estrus 3. Silent heat

33 พฤติกรรมที่ผิดปกติทางเพศ (2) เพศผู้ 1. Copulation แต่ไม่มี Ejaculation 2. Homosexual 3. Masturbation


ดาวน์โหลด ppt วัยเจริญพันธุ์และพฤติกรรม ทางเพศ (Puberty & Sexual Behavior) เนื้อหา 1) ความหมาย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 3) พฤติกรรมทางเพศ - เพศผู้ - เพศเมีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google