งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Uraporn Rakmit The Analysis And Use of Financial Statement PRESENT BY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Uraporn Rakmit The Analysis And Use of Financial Statement PRESENT BY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Uraporn Rakmit The Analysis And Use of Financial Statement PRESENT BY

2 The Analysis And Use of Financial Statement Third Edition

3 The Authors Gerrald I. White Ashwinpaul C. Sondhi & Dov Fried

4 This book is concerned with concept and techniques of financial analysis employed by users of financial statements who are external to the company. Printcipal emphasis is on the financial statement of companies whose securities are publicly traded The Analysis And Use of Financial Statement

5 Chapter 1 Chapter 1 Framework For Financial Statement Analysis - ความจำเป็นที่ต้องการวิเคราะห์งบการเงิน - ระบบการรายงานทางการเงิน - มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ - ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ Chapter 2 Chapter 2 Accounting Income And Assets : The Accrual Concept - ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธิ กระแสเงินสด และสินทรัพย์ - งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

6 Chapter 3 Chapter 3 Analysis Of Cash Flows - การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในงบกระแสเงินสด Chapter 4 Chapter 4 Foundations Of Ratio And Financial Analysis - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Chapter 6 Chapter 6 Analysis Of Inventories - ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย - การตีราคาสินค้าคงเหลือ Chapter 5 Chapter 5 Empirical Research : Implications For Financial Statement Analysis - งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ งบการเงิน เช่น Ball and Brown, Ohlson

7 Chapter 7 Chapter 7 Analysis Of Long-Lived Assets Part I The Capitalization Decision - ความต้องการในสินทรัพย์เพื่อตัดสินใจลงทุน - วิเคราะห์การลงทุน Chapter 8 Chapter 8 Analysis Of Long-Lived Assets Part II Analysis Of Depreciation And Impairment - การตัดค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่า - การวิเคราะห์เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร Chapter 9 Chapter 9 Analysis Of Income Taxes - การบัญชีภาษีอากร - การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับภาษีเงินได้

8 Chapter 10 Chapter 10 Analysis Of Financing Liabilities - วิเคราะห์เกี่ยวกับหนี้สินในงบดุล - หุ้นกู้ Chapter 11 Chapter 11 Leases And Off – Balance – Sheet Debt - ประเภทของสัญญาเช่า - รายงานทางการเงินเกี่ยงกับเงินทุนกับ การเช่าดำเนินงาน - กิจกรรมนอกงบการเงิน Chapter 12 Chapter 12 Pensions And Other Employee Benefits - แผนเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ - ผลประโยชน์พนักงานก่อนการเกษียณอายุ

9 Chapter 13 Chapter 13 Analysis Of Intercorporate Investment - การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ - การวิเคราะห์งบการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย Chapter 14 Chapter 14 Analysis Of business Combinations - การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อกิจการ - การวิเคราะห์ค่าความนิยม Chapter 15 Chapter 15 Analysis Of Multinational Operations - ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน การแปลงค่างบการเงิน Chapter 16 Chapter 16 Derivatives And Hedging Activities - เทคนิคในการป้องกันความเสี่ยง - การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

10 Chapter 17 Chapter 17 Analysis Of Financial Statements : A Synthesis - การวิเคราะห์และการปรับปรุงรายการในงบดุล - การวิเคราะห์กระแสเงินสด - การปรับอัตราส่วนทางการเงิน Chapter 18 Chapter 18 Accounting – And Finance – Based Measures Of Risk - การกำจัดความเสี่ยง - การชั่งระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน Chapter 19 Chapter 19 Valuation And Forecasting - โมเดลการประมาณการ - การประมาณการงบการเงินล่ว ง หน้า

11 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา - ใช้อ้างอิง ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน - นักศึกษาได้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษ - นำตัวอย่างข้อสอบทั้งปรนัย และอัตนัยมาปรับใช้ - ประกอบการทำวิจัย เป็นแนวทางในการเขียนตำราและ เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน

12 The End


ดาวน์โหลด ppt Uraporn Rakmit The Analysis And Use of Financial Statement PRESENT BY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google