งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547. ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547. ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547

2 ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

3 ประวัติและความ เป็นมา

4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ เปิดสอน หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อปี พ. ศ เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรระดับ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อปี พ. ศ เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อปี พ. ศ เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา โทและเอก เมื่อปี พ. ศ หลักสูตร เพื่อรองรับทุนโครงการกาญจนาภิเษ กในระดับปริญญาโท - เอก เมื่อปี พ. ศ และโครงการประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของน้ำตาล เริ่มสอนเมื่อปี 2543

5 หลักสูตรที่เปิดสอน

6 ภาควิชาเปิดสอน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ( หลักสูตรนานาชาติ ) 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ( หลักสูตรนานาชาติ ) 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก 7. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีน้ำตาล

7 คณาจารย์

8 รศ. อรพิน ภูมิภมร Assoc. Professor University D.S.c (Industrial Microbiology), U. of Helsinki, Finland Research Field Agricultural & Industrial Microbiology Enzyme Technology Biodegradation and Environment อ. ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะ พันธุ์ Senior Lecturer University Ph.D.(Biotechnology), U. of New South Wales, Australia Research Field Fermentation Technology Food Process Engineering Waste Utilization Microbial Bio-insecticide

9 รศ. วิเชียร ลีลาวัชร มาศ Assoc. Professor University Ph.D. (Biotechnology), U. of New South Wales, Australia Research Field Food Fermentation by lactic acid bacteria Molecular Genetic of lactic acid bacteria รศ. สาโรจน์ ศิริ ศันสนียกุล Assoc. Professor University Dr.rer.nat. (Biochemical Engineering), University of Stuttgart, Germany. Research Field Bioprocess Engineering Fermentation Technology

10 ผศ. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ Assoc. Professor University D.Sc.(Micrebiology & Genetic Engineering), U. of Helsinki, Finland Research Field Microbial Genetics : Lactic acid Bacteria, Bacillus sp. Antimicrobial Substances of Lactic acid bacteria Silage Microbial Enzymatic System of Hydrolytic Enzymes ; Cellulase, Hemicellulase, Pectinase, keratinase, ผศ. ดร. เพ็ญแข วัน ไชยธนวงศ์ Assist. Professor University Ph.D.(Biotechnology), U. of New South Wales, Australia Research Field Product Recovery Technology Bioprocess Engineering Fermentation Technology

11 ผศ. ดร. ประ ศาสตร์ ฟูตระกูล Assist. Professor University Ph.D.(Food Engineering), U. of Massachusett, U.S.A Research Field Food Engineering Yeast Technology Food Processing &Quality Control Fruit Juice and Yogurt development SME ผศ. ดร. วีระสิทธิ์ กัล ยากฤต Assist. Professor University Ph.D.(Applied Microbiology), Kyushu U., Japan Research Field Enzyme Technology Industrial Fermentation

12 ผศ. สาวิตรี จันทรานุรักษ์ Assist. Professor University Ph.D.( Bioprocesses Engineering ), Massey u., New Zealand Research Field Solar Energy Chilling and Freezing Distillation ผศ. มังกร โรจน์ ประภากร Assist. Professor University Ph.D.(Genetic Resources Technology), Kyushu U., Japan Research Field Microbial Genetics Actinomycetes' Classi Fication

13 ผศ. วิรัตน์ วาณิชย์ ศรีรัตนา Assist. Professor University Ph.D.(control Engineering), U. of Westrinstr, U.K. Research Field Modelling and simulation Optimal Control Process Optimization Experimental Design รศ. กล้าณรงค์ ศรี รอต Assoc. Professor University Dr.Ing. (Food Engineering & Biotechnology) Doktor Inginieur, Germamy. Research Field Starch & Sugar Technology

14 อ. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ Lecturer University Ph.D.(Life Science : Molecular Biology and Biotechnology), U. of Nottingham Research Field Enzymes Technology Solid state Fermentation Gene Technology Fungal Molecular Biology E-amil : อ. สุธาวดี จิต ประเสริฐ Lecturer University Ph.D.(Chemical Engineering), U. of Michigan, U.S.A. Research Field Biochemical Engineering Colloid Science U. of Michigan, U.S.A. Research Field Biochemical Engineering Colloid Science

15 อ. ประมุข ภระ กูลสุขสถิตย์ Lecturer University Ph.D.(Food Science & Technology), U.S.A. อ. ประมุข ภระ กูลสุขสถิตย์ Lecturer University Ph.D.(Food Science & Technology), U.S.A. อ. ณัฐ กานต์ นิตยพัธน์ Lecturer University Ph.D.(Environmental Biotechnology), U. of Stathclyde, Uk.

16 บรรยา กาศ ภายใ น บริเว ณ ภาควิ ชา

17 บริเวณลานพักรวม

18 บริเวณลานพักรวม

19 ทางเดินกลาง

20 ทางเดิน หน้าห้อง วิจัย 2

21 ทางเดินหน้าห้องวิจัย 3

22 ห้องพักอาจารย์

23 ทางเข้าสู่ห้องพัก อาจารย์รวม

24 ทางเดินหน้าห้องพัก อาจารย์รวม

25 ห้องปฏิบัติการทาง เคมี (Chemical Laboratory)

26 ภายใน ห้องปฏิบัติการทาง เคมี

27 อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน ห้องปฏิบัติการ ทางเคมี

28 เครื่องกลั่น ไนโตรเจนแบบ กึ่งอัตโนมัติ ภายใน ห้องปฏิบัติการ ทางเคมี

29 ห้องปฏิบัติการทาง จุลชีววิทยา (Microbiology laboratory)

30 ภายในห้องปฏิบัติการ ทางจุลชีววิทยา

31 ภายในห้องปฏิบัติการทางจุล ชีววิทยาอีกมุมหนึ่ง

32

33 ห้องเตรียม เชื้อ Procaryotic cell

34 ห้องเตรียม เชื้อ Eucaryotic cell

35 ห้อง เครื่องมือ วิเคราะห์ (Analytical Room)

36 ห้องเย็น (Cold Room)

37 ตู้อบ 100  c และ 150  c

38 เครื่องนึ่งฆ่า เชื้อ (Autoclave)

39 ห้องเตรียม เชื้อ Procaryotic cell

40 เครื่องทำน้ำ Deionize water

41 อาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ

42 บริเวณภายในอาคาร ปฏิบัติการ

43 ทางเดินหน้าห้องเย็น

44 ห้องปฏิบัติการภายใน อาคาร

45 ห้องชั่งสาร

46 Air lift fermentor

47 เครื่องมือที่มีภายในอาคาร

48 ห้องวิจัย (Research Room)

49 ห้องวิจัยของ อ. ศุภพงษ์ (Research Room)

50 ทางเดินด้านหน้า

51 ทางเข้าห้องปฏิบัติการ

52 ภายในห้องปฏิบัติการ

53 ห้องวิจัยของ อ. อรพิน

54 ภายในอาคารปฏิบัติการ

55

56 Shaker

57 ห้องวิจัยของ อ. สาโรจน์

58 ภายในห้องปฏิบัติการ

59 ห้องวิจัยของ อ. ประศาสตร์

60 ภายในห้องปฏิบัติการ

61 ห้องวิจัยของ อ. วี ระสิทธิ์

62 ห้องวิจัยของ อ. สาวิตรี

63 ภายในห้องปฏิบัติการ

64 ห้องวิจัยของ อ. วิ รัตน์

65 ภายในห้องปฏิบัติการ

66 ห้องวิจัยของ อ. วิเชียร

67 ภายในห้องปฏิบัติการ

68 ห้องวิจัยของ อ. มังกร

69 ห้องวิจัยของ อ. เพ็ญแข

70 ภายในห้องปฏิบัติการ

71 ห้องวิจัยของ อ. สุนีย์

72 ภายในห้องปฏิบัติการ

73 ห้องวิจัย ของ อ. สุทธิ พันธุ์

74 ภายในห้องปฏิบัติการ

75


ดาวน์โหลด ppt คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547. ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google