งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547

2 ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า

3 ประวัติและความเป็นมา

4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อปี พ.ศ เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อปี พ.ศ เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อปี พ.ศ เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและเอก เมื่อปี พ.ศ หลักสูตรเพื่อรองรับทุนโครงการกาญจนาภิเษกในระดับปริญญาโท-เอก เมื่อปี พ.ศ และโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของน้ำตาลเริ่มสอนเมื่อปี 2543

5 หลักสูตรที่เปิดสอน

6 ภาควิชาเปิดสอน 6 หลักสูตรประกอบด้วย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีน้ำตาล

7 คณาจารย์

8 รศ. อรพิน ภูมิภมร Assoc. Professor University D. S
รศ. อรพิน    ภูมิภมร Assoc. Professor University      D.S.c (Industrial Microbiology), U. of Helsinki, Finland Research Field      Agricultural & Industrial Microbiology      Enzyme Technology      Biodegradation and Environment อ. ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ Senior Lecturer University      Ph.D.(Biotechnology), U. of New South Wales, Australia Research Field      Fermentation Technology      Food Process Engineering      Waste Utilization      Microbial Bio-insecticide

9 รศ. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ Assoc. Professor University Ph. D
รศ. วิเชียร  ลีลาวัชรมาศ Assoc. Professor University      Ph.D. (Biotechnology), U. of  New South Wales, Australia Research Field      Food Fermentation by lactic acid bacteria      Molecular Genetic of lactic acid bacteria รศ. สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล Assoc. Professor University      Dr.rer.nat. (Biochemical Engineering), University of Stuttgart, Germany. Research Field      Bioprocess Engineering      Fermentation Technology

10 ผศ. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ Assoc. Professor University D. Sc
ผศ. สุนีย์  นิธิสินประเสริฐ Assoc. Professor University      D.Sc.(Micrebiology & Genetic Engineering), U. of Helsinki, Finland Research Field      Microbial Genetics : Lactic acid Bacteria, Bacillus sp.      Antimicrobial Substances of Lactic acid bacteria      Silage      Microbial Enzymatic System of Hydrolytic Enzymes ; Cellulase, Hemicellulase, Pectinase, keratinase, ผศ.ดร. เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ์ Assist. Professor University      Ph.D.(Biotechnology), U. of New South Wales, Australia Research Field      Product Recovery Technology      Bioprocess Engineering      Fermentation Technology

11 ผศ. ดร. ประศาสตร์ ฟูตระกูล Assist. Professor University Ph. D
ผศ.ดร. ประศาสตร์   ฟูตระกูล Assist. Professor University      Ph.D.(Food Engineering), U. of Massachusett, U.S.A Research Field      Food Engineering      Yeast Technology      Food Processing &Quality Control      Fruit Juice and Yogurt development SME ผศ.ดร. วีระสิทธิ์  กัลยากฤต Assist. Professor University      Ph.D.(Applied Microbiology), Kyushu U., Japan Research Field      Enzyme Technology      Industrial Fermentation

12 ผศ. สาวิตรี จันทรานุรักษ์ Assist. Professor University Ph. D
ผศ. สาวิตรี   จันทรานุรักษ์ Assist. Professor University      Ph.D.( Bioprocesses Engineering ), Massey u., New Zealand Research Field      Solar Energy      Chilling and Freezing      Distillation ผศ. มังกร   โรจน์ประภากร Assist. Professor University      Ph.D.(Genetic Resources Technology), Kyushu U., Japan Research Field      Microbial Genetics      Actinomycetes' Classi Fication

13 ผศ. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
ผศ. วิรัตน์   วาณิชย์ศรีรัตนา Assist. Professor University      Ph.D.(control Engineering), U. of Westrinstr, U.K. Research Field      Modelling and simulation      Optimal Control      Process Optimization      Experimental Design รศ. กล้าณรงค์  ศรีรอต Assoc. Professor University      Dr.Ing. (Food Engineering & Biotechnology) Doktor Inginieur, Germamy. Research Field      Starch & Sugar Technology

14 อ. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ Lecturer University Ph. D
อ. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ Lecturer University      Ph.D.(Life Science : Molecular Biology and Biotechnology), U. of Nottingham Research Field      Enzymes Technology      Solid state Fermentation      Gene Technology      Fungal Molecular Biology E-amil : อ. สุธาวดี จิตประเสริฐ Lecturer University      Ph.D.(Chemical Engineering), U. of Michigan, U.S.A. Research Field      Biochemical Engineering      Colloid Science

15 อ. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ Lecturer University Ph. D
อ. ประมุข  ภระกูลสุขสถิตย์ Lecturer University      Ph.D.(Food Science & Technology), U.S.A.      อ. ณัฐกานต์  นิตยพัธน์ Lecturer University      Ph.D.(Environmental Biotechnology), U. of Stathclyde, Uk.

16 บรรยากาศภายในบริเวณภาควิชา

17 บริเวณลานพักรวม

18 บริเวณลานพักรวม

19 ทางเดินกลาง

20 ทางเดินหน้าห้องวิจัย 2

21 ทางเดินหน้าห้องวิจัย 3

22 ห้องพักอาจารย์

23 ทางเข้าสู่ห้องพักอาจารย์รวม

24 ทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์รวม

25 ห้องปฏิบัติการทางเคมี (Chemical Laboratory)

26 ภายในห้องปฏิบัติการทางเคมี

27 อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการทางเคมี

28 เครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบกึ่งอัตโนมัติ ภายในห้องปฏิบัติการทางเคมี

29 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (Microbiology laboratory)

30 ภายในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

31 ภายในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอีกมุมหนึ่ง

32 ภายในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอีกมุมหนึ่ง

33 ห้องเตรียมเชื้อ Procaryotic cell

34 ห้องเตรียมเชื้อ Eucaryotic cell

35 ห้องเครื่องมือวิเคราะห์
(Analytical Room)

36 ห้องเย็น (Cold Room)

37 ตู้อบ 100c และ 150c

38 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

39 ห้องเตรียมเชื้อ Procaryotic cell

40 เครื่องทำน้ำ Deionize water

41 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

42 บริเวณภายในอาคารปฏิบัติการ

43 ทางเดินหน้าห้องเย็น

44 ห้องปฏิบัติการภายในอาคาร

45 ห้องชั่งสาร

46 Air lift fermentor

47 เครื่องมือที่มีภายในอาคาร

48 ห้องวิจัย (Research Room)

49 ห้องวิจัยของ อ. ศุภพงษ์ (Research Room)

50 ทางเดินด้านหน้า

51 ทางเข้าห้องปฏิบัติการ

52 ภายในห้องปฏิบัติการ

53 ห้องวิจัยของ อ. อรพิน

54 ภายในอาคารปฏิบัติการ

55

56 Shaker

57 ห้องวิจัยของ อ. สาโรจน์

58 ภายในห้องปฏิบัติการ

59 ห้องวิจัยของ อ. ประศาสตร์

60 ภายในห้องปฏิบัติการ

61 ห้องวิจัยของ อ. วีระสิทธิ์

62 ห้องวิจัยของ อ. สาวิตรี

63 ภายในห้องปฏิบัติการ

64 ห้องวิจัยของ อ. วิรัตน์

65 ภายในห้องปฏิบัติการ

66 ห้องวิจัยของ อ. วิเชียร

67 ภายในห้องปฏิบัติการ

68 ห้องวิจัยของ อ. มังกร

69 ห้องวิจัยของ อ. เพ็ญแข

70 ภายในห้องปฏิบัติการ

71 ห้องวิจัยของ อ. สุนีย์

72 ภายในห้องปฏิบัติการ

73 ห้องวิจัยของ อ. สุทธิพันธุ์

74 ภายในห้องปฏิบัติการ

75


ดาวน์โหลด ppt คณะอุตสาหกรรมเกษตร พุทธศักราช 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google