งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM by S. Numprasertchai การจัดการความรู้สำหรับองค์กร ผศ. ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM by S. Numprasertchai การจัดการความรู้สำหรับองค์กร ผศ. ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM by S. Numprasertchai การจัดการความรู้สำหรับองค์กร ผศ. ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 KM by S. Numprasertchai แนวคิดการพัฒนาการจัดการความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน สร้างแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ผสานกิจกรรมการจัดการความรู้กับภารกิจ ไม่สร้าง ภาระงานใหม่ที่ไม่จำเป็นเพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากเรื่องจริง ประเมินและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการความรู้ให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

3 KM by S. Numprasertchai รูปแบบการจัดการความรู้ของ ม.เกษตรศาสตร์

4 KM by S. Numprasertchai 3 กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ มก. การพัฒนาความรู้ภายในมหาวิทยาลัย การใช้ความรู้จากเครือข่ายภายนอก การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ ดำเนินการ กิจกรรมการจัดการความรู้ การพัฒนาความรู้ภายในการใช้ความรู้จากเครือข่าย ภายนอก การนำ ICT มาช่วยสนับสนุนการดำเนินการ

5 KM by S. Numprasertchai กิจกรรมการจัดการความรู้ของ ม.เกษตรศาสตร์ KM@KU4Learning KM@KU4R&D KM@KU4SocialService KM@KU4CulturalPreservation ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมดำเนินการ

6 KM by S. Numprasertchai Building learning community Students from different faculties can share their experience in IT cyber Zones. IT Cyber Zone: การสร้างบรรยากาศการ เรียนรู้

7 KM by S. Numprasertchai KULC (KU Learning Center) Informal environment at the main library KULN: การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

8 KM by S. Numprasertchai การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน VideoConference

9 KM by S. Numprasertchai ตัวอย่าง การจัดการความรู้ เพื่อ วิจัยและพัฒนา

10 KM by S. Numprasertchai แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อวิจัยและพัฒนา KM Processes Research & Innovation Process R&D Outputs & Innovation Organization

11 KM by S. Numprasertchai กระบวนการจัดการความรู้ กิจกรรมทั่วไปในกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการกำหนด จัดหา พัฒนา แบ่งปัน/เผยแพร่ ใช้และจัดเก็บความรู้ KM process กิจกรรม (Activities) Knowledge identification กำหนดความรู้และแหล่งความรู้ Knowledge utilization ใช้และนำความรู้กลับมาใช้ใหม่ Knowledge acquisition จัดหาความรู้จากภายนอกองค์กร (พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และแหล่งความรู้ภายนอกอื่นๆ ) Knowledge development พัฒนาความรู้ขึ้นใหม่ภายในองค์กร Knowledge transfer การถ่ายทอด/แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลและกลุ่ม Knowledge storage การจัดเก็บความรู้ทั้งในรูปแบบ tacit และ explicit

12 KM by S. Numprasertchai Innovation Process Key KM Processes Knowledge Identificatio n Knowledge Utilization Knowledge Acquisition Knowledge Development Knowledge Integration Knowledge Transfer Knowledge Storage & Maintenance Idea generation XXXXX XX Research design XXX XXX Concept evaluation & selection XXX XXXX R&D process XXX XXX Integrate knowledge /research outputs XXXXXXXX Production design (Prototype) XXXXX X Overall evaluation XXXXXX X Production XXXXXXXX Market Entry XXXXXXXX XX is indicating that the a specific KM process dominates the other KM process in the according phase, while X is indicating that the KM process plays a secondary role in the according phase of the innovation process. การจัดการความรู้เพื่อ วิจัยและพัฒนา

13 KM by S. Numprasertchai Target knowledge to achieve an innovation Knowledge Use Knowledge Acquisition Knowledge Development In-house Existing Knowledge Required knowledge Knowledge Integration Knowledge Transfer Knowledge Storage KM New Knowledge Explicit knowledge Tacit knowledge KM process is embedded in the innovation process (Numprasertchai & Igel, 2003 (IJTM)). การจัดการความรู้ เพื่อ วิจัยและพัฒนา

14 KM by S. Numprasertchai การจัดการความรู้เพื่อ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม : product innovation, process innovation, and service innovation ผลลัพธ์การวิจัย & new knowledge, skilled researchers, publications, prototypes, patents, new products, processes, services, etc KM Practices in Innovation Management Process การพัฒนาภายในเครือข่ายวิจัย Knowledge creationKnowledge Acquisition เทคโนโลยี : ICTs as Knowledge enabling tools email, search engine, Communication applications, Electronic journals, online video conference, Research database, Knowledge pools, etc

15 KM by S. Numprasertchai การจัดการความรู้ด้วยพันธมิตร Government agencies Indust ries Universi ties Conducting research Creating skilled researchers Inventing and building new knowledge Identifying country research direction Supporting research funding Providing basic knowledge Identifying research problems Supporting research funding Marketing Increasing knowledge, publications, patents, prototypes, funding Increasing new products, processes, services, and other innovations Increasing country based knowledge and competitiveness

16 KM by S. Numprasertchai ขอบคุณครับ Thank you for your attention 本当にありがとう 謝謝


ดาวน์โหลด ppt KM by S. Numprasertchai การจัดการความรู้สำหรับองค์กร ผศ. ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google