งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบนโยบายและบรรยายเรื่องทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ โดย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบนโยบายและบรรยายเรื่องทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ โดย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบนโยบายและบรรยายเรื่องทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ โดย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ

2 กระบวนการสร้างความปรองดองแห่งชาติ นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๑. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มี ความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก สามัคคีของคนในชาติ ๒. สร้างความเป็นธรรมในสังคม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม ๓. สร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพ ดูแลการใช้สื่ออย่าง สร้างสรรค์ ๔. ตั้งกรรมการอิสระ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและให้ความจริงกับ สังคม ๕. พัฒนาระบบการเมืองและประชาธิปไตย ให้มี ความมั่นคง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

3 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม ( นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ )

4 ๑. การนำกระทรวงวัฒนธรรมสู่ความยิ่งใหญ่ ดำเนินการ ๓ เรื่อง คือ ๑. ๑ สร้างความภาคภูมิใจเรื่องวัฒนธรรมในหัวใจ โดยมุ่งหวังจะนำดวงใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม ๔, ๙๐๐ ดวง ให้มีความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมชาติ ๑. ๒ สร้างความคิดและภาพลักษณ์ที่ทันสมัย (Rebranding) โดยดำเนินการสร้างสัญลักษณ์ด้าน วัฒนธรรม เปลี่ยนภาพลักษณ์ด้านการแต่งกายของ ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนำต้นทุนทาง วัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม

5 ๑. ๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานด้วย ความสุข โดยไม่ให้มีความขัดแย้งในองค์กร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดบรรยากาศในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาระหว่างกัน นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม

6 ๒. การสร้างความปรองดองด้วยมิติทางวัฒนธรรม ดำเนินการใน ๓ เรื่อง ๒. ๑ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง ๔, ๙๐๐ คน เป็นผู้ มีความจงรักภักดีและทำงานถวายสถาบัน พระมหากษัตริย์ด้วยใจ ๒. ๒ วัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยการสร้าง มาตรฐานประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีการขับเคลื่อน อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดด้าน ประชาธิปไตยในแต่ละภูมิภาค นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม

7 ๒. ๓ ปฏิรูปประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ให้ ประชาชนมีความสุขโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มุ่งหวังจะเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางได้ทั่ว ประเทศโดยไม่มีการต่อต้าน นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม

8 แนวทางการสร้างความปรองดอง ของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ๑. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ฯเสนอตั้ง “ คณะกรรมการอิสระเพื่อความปรองดองแห่งชาติ ” ๒. กระทรวงมหาดไทย กำชับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละพื้นที่ เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับ ประชาชนและมวลชนในพื้นที่ เรื่องการสร้างความ ปรองดองของคนในชาติ พร้อมทั้งจัดพิธีการถวาย สัตย์ปฏิญาณแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันสร้างความ ปรองดองในชาติที่จังหวัดนครราชสีมา ( วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ )

9 แนวทางการสร้างความปรองดอง ของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ๓. กระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงสภาพที่แท้จริง ในประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของ รัฐบาลให้มิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ทราบ ปรากฏว่ามิตรประเทศและองค์กรในประเทศ หลายแห่งได้แสดงท่าทีเข้าใจในสถานการณ์ สนับสนุนรัฐบาลไทย ในการดำเนินการเพื่อความ ปรองดองและความสงบเรียบร้อย โดยยึดหลัก กฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรง ๔. กระทรวงศึกษาธิการ ระดมสมองอุดมศึกษาร่วม แผนสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยจะระดม สมองจากภาคประชาชน ตั้งสมัชชานักศึกษา ระดม ความคิดจากนักเรียน นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ และนำกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง จะใช้เวลาอีกประมาณ ๓ เดือน ตามกรอบเวลา

10 ดัชนีความสุขของประเทศ ไทย วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ สถาบัน เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จัดทำดรรชนีความสงบสุขโลก (Global Peace Index : GPI) ๑. นิวซีแลนด์ ๓๘ เวียดนาม ๒. ไอซ์แลนด์๖๗ อินโดนิ เซีย ๓. ญี่ปุ่น๑๑๑ กัมพูชา ๒๒. มาเลเซีย๑๒๔ ประเทศไทย ( พ. ศ. ๒๕๕๒ อยู่ ในอันดับที่ ๑๑๘ ) ๓๐. สิงคโปร์ ๑๓๐ ฟิลิปปินส์ ๓๔. ลาว ๑๓๒ เมียน มาร์


ดาวน์โหลด ppt การมอบนโยบายและบรรยายเรื่องทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ โดย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google