งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

2 โครงสร้าง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ATTA Board of directors Organization Chart แผนผังการรับนักท่องเที่ยว ที่มารายได้-รายจ่ายสมาคมฯ กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

3 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
เกี่ยวกับสมาคม สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents) หรือ เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่า ATTA เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ ด้วยสมาชิกเพียง 10 ราย แต่ ณ ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 1,311 ราย ATTA เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

4 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ประเภทของสมาชิก - สมาชิกสามัญ (Active Member) ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจโดยตรงเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (บริษัททัวร์ต่างๆ) - สมาชิกสมทบ (Allied Member) ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร - สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้มีอุปการะแก่สมาคมฯ

5

6 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
Organization Chart สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

7 พนักงานทั้งหมดขององค์กร
สำนักงานใหญ่ 12 คน สนามบินสุวรรณภูมิ 54 คน รวม คน

8 แผนผังการรับนักท่องเที่ยว

9 รายได้ - รายจ่ายของสมาคม
มาจาก 1. อาคารสำนักงานวอลล์สตรีท 2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10 รายได้ของสมาคมฯ รายได้ AIRPORT รายได้ สำนักงานฯ รายได้คูปองบริการ
รายได้ใบแจ้งรับ รายได้จากการขายโปรแกรมทัวร์ TRANSFER PASSENGER รายได้จากการใหคำแนะนำและที่ปรึกษา แก่ผู้ได้รับสัมปทานโครงการ รายได้ สำนักงานฯ รายได้คูปองบริการ รายได้ค่าบำรุงสมาคมฯ ประจำปี รายได้สมาชิกใหม่ รายได้ใบแจ้งรับ รายได้บัตรทรานส์เฟอร์แมน รายได้หนังสือรับรอง (Work Permit)

11 ค่าใช้จ่ายต่างๆของสมาคมฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ประจำเดือน) ค่าใช้จ่ายท่าอากาศยาน - ค่าบริการใช้ท่าอากาศยาน - ค่าเช่าอาคารและบริเวณจอดรถ - ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการเช่าท่า ค่าภาษีโณงเรือนท่าอากาศยาน ค่าบัตรอนุญาตการเข้าไปใช้ท่าอากาศยาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงาน - เงินเดือนพนักงาน Part-time - ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมนาและฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวิจัย ท่องเที่ยว

12 กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ
กิจกรรมเพื่อสมาชิก - การจัดหลักสูตรอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยให้กับสมาชิกเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานให้กับองค์กรของสมาชิก - เชิญผู้เชี่ยวชาญการตลาดด้านต่างๆร่วมทิมเพื่อขอความเห็นและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้กับสมาชิก - กิจกรรม Hotel Meet Local Agents เพื่อให้สมาชิกกับผู้ประกอบการโรงแรมได้พบปะพูดคุยเพื่อการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว - การนำสมาชิกไปสำรวจหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจ รวมถึงการทำตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ Green Tourism

13 กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) - การช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในการฟื้นฟู และ ช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยว ที่ประสบอุทกภัย - มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆเป็นประจำทุกปี - ร่วมมือกับภาคการศึกษา ในการสร้างห้องสมุด และจัดหาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกล

14 กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ - การประชุมร่วมกับภาครัฐอาทิเช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ เพื่อร่วมมือกันทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google