งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA). โครงสร้าง 1. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 2.ATTA Board of directors 2011- 2012 3.Organization Chart 4. แผนผังการรับนักท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA). โครงสร้าง 1. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 2.ATTA Board of directors 2011- 2012 3.Organization Chart 4. แผนผังการรับนักท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

2 โครงสร้าง 1. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 2.ATTA Board of directors 2011- 2012 3.Organization Chart 4. แผนผังการรับนักท่องเที่ยว 5. ที่มารายได้ - รายจ่ายสมาคมฯ 6. กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

3 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) • เกี่ยวกับสมาคม สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents) หรือ เป็นที่รู้จักกันดีใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่า ATTA เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค. ศ. 1968 ด้วยสมาชิกเพียง 10 ราย แต่ ณ ปัจจุบัน มีสมาชิก ทั้งหมด 1,311 ราย ATTA เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผล กำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย

4 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) • ประเภทของสมาชิก - สมาชิกสามัญ (Active Member) ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจโดยตรงเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว ( บริษัททัวร์ต่างๆ ) - สมาชิกสมทบ (Allied Member) ได้แก่ นิติ บุคคลที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร - สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member) ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเกี่ยว ของกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผู้ว่าการการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้มีอุปการะแก่ สมาคมฯ

5

6 สมาคมไทยธุรกิจการ ท่องเที่ยว (ATTA) Organization Chart

7 พนักงานทั้งหมดของ องค์กร สำนักงานใหญ่ 12 คน สนามบินสุวรรณภูมิ 54 คน รวม 66 คน

8 แผนผังการรับ นักท่องเที่ยว

9 รายได้ - รายจ่าย ของสมาคม มาจาก 1. อาคารสำนักงาน วอลล์สตรีท 2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10 รายได้ของสมาคม ฯ รายได้ AIRPORT - รายได้คูปองบริการ - รายได้ใบแจ้งรับ - รายได้จากการขายโปรแกรม ทัวร์ TRANSFER PASSENGER - รายได้จากการใหคำแนะนำ และที่ปรึกษา แก่ผู้ได้รับสัมปทานโครงการ รายได้ สำนักงานฯ - รายได้คูปองบริการ - รายได้ค่าบำรุงสมาคมฯ ประจำปี - รายได้สมาชิกใหม่ - รายได้ใบแจ้งรับ - รายได้บัตรทรานส์เฟอร์แมน - รายได้หนังสือรับรอง (Work Permit)

11 ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน - เงินเดือนและค่าล่วงเวลา พนักงาน - เงินเดือนพนักงาน Part- time - ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมนา และฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวิจัย ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายท่า อากาศยาน - ค่าบริการใช้ท่าอากาศยาน - ค่าเช่าอาคารและบริเวณจอด รถ - ค่าบริการและค่าธรรมเนียม การเช่าท่า - ค่าภาษีโณงเรือนท่าอากาศ ยาน - ค่าบัตรอนุญาตการเข้าไปใช้ ท่าอากาศยาน ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ( ประจำเดือน ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาคมฯ

12 กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ • กิจกรรมเพื่อสมาชิก - การจัดหลักสูตรอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้กับสมาชิกเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพการบริหารงาน ให้กับองค์กรของสมาชิก - เชิญผู้เชี่ยวชาญการตลาดด้านต่างๆร่วมทิม เพื่อขอความเห็นและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงานให้กับสมาชิก - กิจกรรม Hotel Meet Local Agents เพื่อให้ สมาชิกกับผู้ประกอบการโรงแรมได้พบปะพูดคุยเพื่อ การทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว - การนำสมาชิกไปสำรวจหาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ๆที่น่าสนใจ รวมถึงการทำตลาดท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์หรือ Green Tourism

13 กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) - การช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในการ ฟื้นฟู และ ช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยว ที่ประสบ อุทกภัย - มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการจัด กิจกรรมงานบุญต่างๆเป็นประจำทุกปี - ร่วมมือกับภาคการศึกษา ในการสร้าง ห้องสมุด และจัดหาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับ โรงเรียนห่างไกล

14 กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ • กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ - การประชุมร่วมกับภาครัฐอาทิเช่น กรมการ ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ฯลฯ เพื่อร่วมมือกันทำให้ภาคอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA). โครงสร้าง 1. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 2.ATTA Board of directors 2011- 2012 3.Organization Chart 4. แผนผังการรับนักท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google