งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร งบประมาณ เป้าห มาย การ ให้ บริกา ร กระท รวง ยุทธศาสต ร์กระทรวง ประชาก ร เป้าหมา ย ที่ได้รับ การ ส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภา พ เพื่อเป็น ครอบครั ว เข้มแข็ง ประชากร เป้าหมา ย ที่ได้รับ การ ส่งเสริม ความ เสมอ ภาคการ คุ้ม ครอง และ พิทักษ์ สิทธิ ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ ในการ พึ่งตนเอง ผลผลิต / โครงการ 14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ เครือข่ายที่ ได้รับการ เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพ ส่งเสริมการ พึ่งพาตนเอง ของ องค์กร ชุมชนใน การพัฒนา สังคม 718 ลบ. ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ บริการ สวัสดิการ สังคม ผู้สูงอายุ ได้ รับโอกาส ใช้ ความรู้ และ ประสบกา รณ์ ในการทำ ประโยชน์ และสร้าง รายได้ สค ลบ. สท ลบ. สป ลบ. พส ลบ. สค ลบ. สท ลบ. ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อ การพึ่งพา ตนเอง พอช. 718 ลบ, พส. 1, ลบ. สค. 11 ลบ. สท ลบ. สค ลบ. พส ลบ. พส ลบ. การแก้ไข ปัญหาเอดส์ พส ลบ. กคช 5,683 ลบ. โครงการ แก้ไข ปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มี ราย ได้น้อยบ้าน เอื้ออาทร สท ลบ. พส ลบ. โครงการ คาราวาน เสริมสร้าง เด็ก ผู้สูงอายุ ที่ได้รับ การ ส่งเสริม ให้ เข้าถึง หลักปร ะกัน ทาง สังคม สท ลบ. 1. การขจัดความ ยากจนและ พัฒนาชนบท 718 ลบ. 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 14, ลบ. ชุมชนมีส่วน ร่วมใน กระบวนการพั ฒนาและ แก้ไขปัญหา ความยากจน ( 718 ลบ.) เด็กและเยาวชนได้รับการ เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ( ลบ.) ประชากรเป้าหมายได้รับ การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ทางสังคม (4, ลบ.) ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม ( ลบ.) ผู้สูงอายุเข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม ( ลบ.) ประชากรเป้าหมาย มีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย (7, ลบ.) ประชากรเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ การคุ้มครองตามสิทธิ ( ลบ.) การเสริมสร้าง ความมั่นคง ในการอยู่อาศัย 7, ลบ. ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ที่อยู่ใน ภาวะเสี่ยงทางสังคม ลบ. การเสริมสร้าง กลไกการคุ้มครอง ทางสังคม ลบ. เสริมสร้างศักยภาพ การอยู่ร่วมกันของ คนต่างวัย ลบ. ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ภาคเครือข่ายใน การพัฒนาสังคม ลบ. โครงการ แปลง สินทรัพย์ เป็นทุน ประชาชน ได้รับการ เสริมสร้าง ภูมิคุ้ม ทางสังคม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ สป ลบ. พส ลบ. สค ลบ. สท ลบ. การขยาย โอกาส ให้ ประชาชน กลุ่มเป้าห มาย ลบ. กคช ลบ. โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย พอช. 1,275.6 ลบ โครงการ บ้านมั่นคง กองทุ น ผู้สูงอา ยุ สท. 60 ลบ. พส ลบ. ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริม ความรู้และ พัฒนา อาชีพ พส ลบ. กคช ลบ. สป ลบ. สป ลบ. พส. 1, ลบ. แผน งบประมา ณ 1.1 การขจัดความยากจน และ พัฒนาชนบท 718 ลบ. 2.1 สร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดตลอด ชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม ลบ. 2.5 เตรียม ความพร้อมแก่ สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มี คุณค่า ลบ. 2.4 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม 14, ลบ. งบประมา ณ พม. 15, ลบ.


ดาวน์โหลด ppt สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google