งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ
14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ 1. การขจัดความยากจนและ พัฒนาชนบท 718 ลบ. 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 14, ลบ. 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ลบ. 2.5 เตรียมความพร้อมแก่ สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า ลบ. 2.4 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 14, ลบ. แผนงบประมาณ 1.1 การขจัดความยากจนและ พัฒนาชนบท 718 ลบ. ประชากรเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ การคุ้มครองตามสิทธิ ( ลบ.) ประชากรเป้าหมายได้รับ การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ทางสังคม (4, ลบ.) เป้าหมาย การให้ บริการ กระทรวง ประชากรเป้าหมาย มีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย (7, ลบ.) ชุมชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาความยากจน ( 718 ลบ.) เด็กและเยาวชนได้รับการ เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ( ลบ.) ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม ( ลบ.) ผู้สูงอายุเข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม ( ลบ.) ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ที่อยู่ใน ภาวะเสี่ยงทางสังคม ลบ. การเสริมสร้าง ความมั่นคง ในการอยู่อาศัย 7, ลบ. การเสริมสร้าง กลไกการคุ้มครอง ทางสังคม ลบ. ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ภาคเครือข่ายใน การพัฒนาสังคม ลบ. เสริมสร้างศักยภาพ การอยู่ร่วมกันของ คนต่างวัย ลบ. ส่งเสริมการ พึ่งพาตนเองของ องค์กรชุมชนใน การพัฒนาสังคม 718 ลบ. ยุทธศาสตร์กระทรวง การขยายโอกาส ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ลบ. สป ลบ. พส. 1, ลบ. การแก้ไข ปัญหาเอดส์ พส ลบ. กคช 5,683 ลบ. โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีราย ได้น้อยบ้าน เอื้ออาทร สป. ลบ. ประชาชน ได้รับการ เสริมสร้าง ภูมิคุ้ม ทางสังคม ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม พส ลบ. สค ลบ. ลบ. สท. สป ลบ. พส ลบ. สค ลบ. สท ลบ. ผลผลิต /โครงการ ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพ เพื่อเป็น ครอบครัว เข้มแข็ง สท ลบ. พส ลบ. โครงการ คาราวาน เสริมสร้างเด็ก ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ ส่งเสริม ให้เข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง พอช. 718 ลบ, พส ลบ. ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้และพัฒนา อาชีพ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ เครือข่ายที่ ได้รับการ เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพ สป ลบ. พส ลบ. สค ลบ. สท ลบ. กคช ลบ. โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย สท ลบ. สค ลบ. ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริม ความเสมอ ภาคการคุ้ม ครองและ พิทักษ์สิทธิ พส. 1, ลบ. สค. 11 ลบ. สท ลบ. สท. 60 ลบ. พอช. 1,275.6 ลบ โครงการ บ้านมั่นคง พส ลบ. กองทุน ผู้สูงอายุ ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ในการพึ่งตนเอง สป ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุได้ รับโอกาสใช้ ความรู้และ ประสบการณ์ ในการทำ ประโยชน์ และสร้าง รายได้ งบประมาณ พม. 15, ลบ. โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน พส ลบ. กคช ลบ.


ดาวน์โหลด ppt 14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google