งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร งบประมาณ เป้าห มาย การ ให้ บริกา ร กระท รวง ยุทธศาสต ร์กระทรวง ประชาก ร เป้าหมา ย ที่ได้รับ การ ส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภา พ เพื่อเป็น ครอบครั ว เข้มแข็ง ประชากร เป้าหมา ย ที่ได้รับ การ ส่งเสริม ความ เสมอ ภาคการ คุ้ม ครอง และ พิทักษ์ สิทธิ ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ ในการ พึ่งตนเอง ผลผลิต / โครงการ 14. แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 เครือข่ายที่ ได้รับการ เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพ ส่งเสริมการ พึ่งพาตนเอง ของ องค์กร ชุมชนใน การพัฒนา สังคม 718 ลบ. ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ บริการ สวัสดิการ สังคม ผู้สูงอายุ ได้ รับโอกาส ใช้ ความรู้ และ ประสบกา รณ์ ในการทำ ประโยชน์ และสร้าง รายได้ สค.63.345 ลบ. สท. 141.436 ลบ. สป. 227.0356 ลบ. พส. 251.141 ลบ. สค. 45.877 ลบ. สท. 57..290 ลบ. ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อ การพึ่งพา ตนเอง พอช. 718 ลบ, พส. 1,222.4736 ลบ. สค. 11 ลบ. สท. 155.259 ลบ. สค.127.15 7 ลบ. พส. 177.220 ลบ. พส. 8.1007 ลบ. การแก้ไข ปัญหาเอดส์ พส. 51.2496 ลบ. กคช 5,683 ลบ. โครงการ แก้ไข ปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มี ราย ได้น้อยบ้าน เอื้ออาทร สท. 46.1975 ลบ. พส. 117.0047 ลบ. โครงการ คาราวาน เสริมสร้าง เด็ก ผู้สูงอายุ ที่ได้รับ การ ส่งเสริม ให้ เข้าถึง หลักปร ะกัน ทาง สังคม สท. 100.324 ลบ. 1. การขจัดความ ยากจนและ พัฒนาชนบท 718 ลบ. 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 14,687.798 ลบ. ชุมชนมีส่วน ร่วมใน กระบวนการพั ฒนาและ แก้ไขปัญหา ความยากจน ( 718 ลบ.) เด็กและเยาวชนได้รับการ เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (163.2022 ลบ.) ประชากรเป้าหมายได้รับ การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ทางสังคม (4,982.643 ลบ.) ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม (581.344 ลบ.) ผู้สูงอายุเข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม (472.801 ลบ.) ประชากรเป้าหมาย มีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย (7,807.800 ลบ.) ประชากรเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ การคุ้มครองตามสิทธิ (680.008 ลบ.) การเสริมสร้าง ความมั่นคง ในการอยู่อาศัย 7,807.800 ลบ. ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ที่อยู่ใน ภาวะเสี่ยงทางสังคม 4982.643 ลบ. การเสริมสร้าง กลไกการคุ้มครอง ทางสังคม 680.008 ลบ. เสริมสร้างศักยภาพ การอยู่ร่วมกันของ คนต่างวัย 472.801 ลบ. ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ภาคเครือข่ายใน การพัฒนาสังคม 581.344 ลบ. โครงการ แปลง สินทรัพย์ เป็นทุน ประชาชน ได้รับการ เสริมสร้าง ภูมิคุ้ม ทางสังคม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ สป. 63.437 ลบ. พส. 89.157 ลบ. สค 6.270 ลบ. สท. 8.260 ลบ. การขยาย โอกาส ให้ ประชาชน กลุ่มเป้าห มาย 163.202 ลบ. กคช. 849.2 ลบ. โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย พอช. 1,275.6 ลบ โครงการ บ้านมั่นคง กองทุ น ผู้สูงอา ยุ สท. 60 ลบ. พส. 474.5116 ลบ. ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริม ความรู้และ พัฒนา อาชีพ พส. 24.750 ลบ. กคช. 1.38 ลบ. สป. 475.227 ลบ. สป. 711.857 ลบ. พส. 1,983.039 ลบ. แผน งบประมา ณ 1.1 การขจัดความยากจน และ พัฒนาชนบท 718 ลบ. 2.1 สร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดตลอด ชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม 163.2022 ลบ. 2.5 เตรียม ความพร้อมแก่ สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มี คุณค่า 472.801 ลบ. 2.4 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม 14,051.795 ลบ. งบประมา ณ พม. 15,405.79 8 ลบ.


ดาวน์โหลด ppt สป. 120 ลบ. - กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม 60 ลบ. - กองทุนคุ้มครอง เด็ก 60 ลบ. สท. 60 ลบ. – กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google