งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.) – กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสต ร์กระทรวง ประชากร เป้าหมาย ที่ได้ รับการ ส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภาพ เพื่อ เป็น ครอบครัว เข้มแข็ง ประชากร เป้าหมายที่ ได้การ ส่งเสริม ความเสมอ ภาค การคุ้มครอง และ พิทักษ์สิทธิ ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภาพ ผลผลิ ต / โครง การ แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552( งบประมาณ 13, ลบ.) เครือข่ายที่ ได้รับ การเสริมสร้าง และ พัฒนาศักยภาพ ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับบริการ สวัสดิการ สังคม ผู้สูงอายุ ที่ได้ รับโอกาส เข้า ร่วม กิจกรรม ทาง สังคม สท ( ลบ.) สค. ( ลบ.) พก. ( ลบ.) สป. ( ลบ.) พส. ( ลบ.) สท. ( ลบ.) สค. ( ลบ.) พก. ( ลบ.) พส (1, ลบ.) พก. ( ลบ.) สค. ( ลบ.) พส ( ลบ.) ผู้สูงอายุที่ ได้รับ การส่งเสริม ให้เข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม สท. ( ลบ.) ประชากรเป้าหมายได้รับการ พัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ 2, ลบ. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลัก ประกันทางสังคม ลบ. ประชาชนได้รับ การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน ทางสังคม กองทุน ผู้สูงอายุ สท. ( 40 ลบ.) สป ( ลบ ) สป. ( ลบ.) พส. (2, ลบ.) แผนงาน 1.12 แผนงานสวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของ ประชาชน (5, ลบ.) ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อ การพึ่งพา ตนเอง พอช. (380 ลบ.) 2.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน ครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส (8, ลบ.) เสริมพลังและสร้าง การมีส่วนร่วม 1, ลบ. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะ ชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ลบ. พส ( ลบ.) สท. ( ลบ.) เด็กและ เยาวชน ที่ได้รับการ เสริม สร้างความรู้ และ สภาพแวดล้ อม ทาง ครอบครัว ที่เหมาะสม ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการป้อง กันและคุ้มครอง จากปัญหาการ ค้ามนุษย์ สป. ( ลบ.) พส. ( ลบ.) พส ( ลบ.) ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ และพัฒนา อาชีพ 1. การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ ประเทศ (5, ลบ.) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต (8, ลบ.) ประชาชนมีความ มั่นคงในการอยู่อาศัย 5, ลบ. ประชากรเป้าหมายได้รับ บริการสวัสดิการทางสังคม 4, ลบ. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 1, ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 5, ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 4, ลบ. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่ อาศัยที่ เหมาะสม มีความมั่นคงในการอยู่ อาศัยฯ ผู้สูงอายุมีหลักประกันทาง เศรษฐกิจ และสังคมและมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาประเทศ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( ลบ.) ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับการ ส่งเสริม และ สนับสนุน การ จัด สวัสดิการ ผู้สูงอายุ พส ( ลบ.) กคช. (1, ลบ. ) โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย พอช. (1,244 ลบ.) โครงการ บ้านมั่นคง กคช. (255 ลบ.) โครงการบ้านปฐมภูมิ กคช (1, ลบ.) โครงการแก้ไข ปัญหา ที่อยู่อาศัยผู้มี รายได้ น้อย ” บ้านเอื้อ อาทร ” กคช. ( ลบ.) โครงการบ้าน รัฐสวัสดิการ พส. ( ลบ.) ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการคุ้มครอง จากความรุนแรง ในครอบครัว เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาสไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงมี พึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก และเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมี พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกัน ความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ลบ. เป้าหมาย เชิง ยุทธศาสต ร์ เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง


ดาวน์โหลด ppt สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google