งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.) – กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสต ร์กระทรวง ประชากร เป้าหมาย ที่ได้ รับการ ส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภาพ เพื่อ เป็น ครอบครัว เข้มแข็ง ประชากร เป้าหมายที่ ได้การ ส่งเสริม ความเสมอ ภาค การคุ้มครอง และ พิทักษ์สิทธิ ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับ การส่งเสริม และ พัฒนา ศักยภาพ ผลผลิ ต / โครง การ แผนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552( งบประมาณ 13,979.8994 ลบ.) เครือข่ายที่ ได้รับ การเสริมสร้าง และ พัฒนาศักยภาพ ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับบริการ สวัสดิการ สังคม ผู้สูงอายุ ที่ได้ รับโอกาส เข้า ร่วม กิจกรรม ทาง สังคม สท (149.0096 ลบ.) สค. (86.4272 ลบ.) พก. (103.8656 ลบ.) สป. (258.0255 ลบ.) พส. (231.1884 ลบ.) สท. (84.836 ลบ.) สค. (74.9244 ลบ.) พก. (21.4362 ลบ.) พส (1,045.445 0 ลบ.) พก. (62.2800 ลบ.) สค. (189.2481 ลบ.) พส (71.048 6 ลบ.) ผู้สูงอายุที่ ได้รับ การส่งเสริม ให้เข้าถึง หลักประกัน ทางสังคม สท. (177.0483 ลบ.) ประชากรเป้าหมายได้รับการ พัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ 2,565.4827 ลบ. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลัก ประกันทางสังคม 426.2341 ลบ. ประชาชนได้รับ การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน ทางสังคม กองทุน ผู้สูงอายุ สท. ( 40 ลบ.) สป (658.7173 ลบ ) สป. (817.6540 ลบ.) พส. (2,199.8814 ลบ.) แผนงาน 1.12 แผนงานสวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของ ประชาชน (5,275.2716 ลบ.) ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อ การพึ่งพา ตนเอง พอช. (380 ลบ.) 2.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน ครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส (8,278.3937 ลบ.) เสริมพลังและสร้าง การมีส่วนร่วม 1,050.4105 ลบ. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะ ชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 844.4952 ลบ. พส (518.5018 ลบ.) สท. (136.7 453 ลบ.) เด็กและ เยาวชน ที่ได้รับการ เสริม สร้างความรู้ และ สภาพแวดล้ อม ทาง ครอบครัว ที่เหมาะสม ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการป้อง กันและคุ้มครอง จากปัญหาการ ค้ามนุษย์ สป. (64.5509 ลบ.) พส. (136.4040 ลบ.) พส (533.1554 ลบ.) ประชากร เป้าหมาย ที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ และพัฒนา อาชีพ 1. การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ ประเทศ (5,275.2716 ลบ.) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต (8,704.6278 ลบ.) ประชาชนมีความ มั่นคงในการอยู่อาศัย 5,275.2716 ลบ. ประชากรเป้าหมายได้รับ บริการสวัสดิการทางสังคม 4,868.4158 ลบ. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 1,515.0722 ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 5,275.2716 ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 4,868.4158 ลบ. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่ อาศัยที่ เหมาะสม มีความมั่นคงในการอยู่ อาศัยฯ ผู้สูงอายุมีหลักประกันทาง เศรษฐกิจ และสังคมและมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาประเทศ... 2.6 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (426.2341 ลบ.) ประชากร เป้าหมายที่ ได้รับการ ส่งเสริม และ สนับสนุน การ จัด สวัสดิการ ผู้สูงอายุ พส (138.1372 ลบ.) กคช. (1,609.0936 ลบ. ) โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย พอช. (1,244 ลบ.) โครงการ บ้านมั่นคง กคช. (255 ลบ.) โครงการบ้านปฐมภูมิ กคช (1,984.6580 ลบ.) โครงการแก้ไข ปัญหา ที่อยู่อาศัยผู้มี รายได้ น้อย ” บ้านเอื้อ อาทร ” กคช. (182.5200 ลบ.) โครงการบ้าน รัฐสวัสดิการ พส. (316.0976 ลบ.) ประชากร เป้าหมายที่ได้ รับการคุ้มครอง จากความรุนแรง ในครอบครัว เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาสไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงมี พึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก และเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมี พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกัน ความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 844.4952 ลบ. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต 426.2341 ลบ. เป้าหมาย เชิง ยุทธศาสต ร์ เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง


ดาวน์โหลด ppt สป. - กองทุนเพื่อการ ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ ( 10 ลบ.) - กองทุนคุ้มครองเด็ก (40 ลบ.) - กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม (100 ลบ.) พก. (60 ลบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google