งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ เมือง 1 ม. ค.-30 เม. ย.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ เมือง 1 ม. ค.-30 เม. ย.56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ เมือง 1 ม. ค.-30 เม. ย.56

6

7

8 จำนวนผู้ป่วยแยกรายสถานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556-30 เมษายน 2556

9 สถานบริการที่มีผู้ป่วย เมษายน 2556

10 แนวทางควบคุมป้องกันไข้เลือดออก สสจ. นภ.

11 หัวนา ทุ่งโปร่ง นาคำไฮ โนน สมบูรณ์ นาเลิงโนนทัน

12 บ้านพร้าว ดอนยา นาง บ้านขามห้วยลึก ยางหลวง เหนือ หนองหว้าน้อย

13 หนองบัวโซมห้วยโจดบ้านบกโคกกลางนามะเฟืองข้องโป้ป่าไม้งาม

14 นิยามศัพท์พื้นที่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก คำศัพท์ นิยาม 1. พื้นที่เกิดโรคใหม่ พื้นที่พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกใหม่รายแรกของพื้นที่ 2. พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง พื้นที่ที่มีการระบาดของ โรคไข้เลือดออกติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์แต่ ไม่เกิน 4 สัปดาห์ 3. พื้นที่เกิน second generation (2 nd gen) ไม่ สามารถควบคุมไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน 28 วันนับจากวันเริ่มป่วยของ ผู้ป่วยรายแรกใน ชุมชน (Index case) และพบผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์ ที่ 5 หรือสัปดาห์อื่นๆ เป็นต้นไปในหมู่บ้าน / ชุมชนเดียวกัน สอบสวนโรคแล้วมีความ เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรก 4. พื้นที่ระบาดซ้ำซาก พื้นที่ที่เกิน 2 nd generation แล้วยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

15 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม พื้นที่โรค เกิดใหม่ รพ. สต. นาเลิง รพ. สต. โนนทัน

16 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม พื้นที่ ระบาด ต่อเนื่อง รพ. สต. ทุ่ง โปร่ง รพ. สต. หัวนา

17 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม พื้นที่เกิน second generation รพ. สต. ห้วย ลึก รพ. สต. ยางหลวง รพ. สต. โนนสมบูรณ์

18 จำแนกพื้นที่ตามนิยาม พื้นที่ระบาด ซ้ำซาก รพ. สต. นาคำไฮ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ เมือง 1 ม. ค.-30 เม. ย.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google