งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

2 หน่วยบริการ ที่ส่งรายงาน 506 เดือน ธันวาคม 2544
หน่วยงาน ความทันเวลา ความครบถ้วน CUP.เมือง % % CUP.โนนสัง % % CUP.นากลาง % % CUP.สุวรรณคูหา % % CUP.ศรีบุญเรือง % % หน่วยบริการ ที่ส่งรายงานทางด่วน เดือน ธันวาคม 2544 CUP. ศรีบุญเรือง , CUP.สุวรรณคูหา

3 รายชื่อสถานบริการที่ไม่ส่งรายงาน 506 เดือน ธ.ค. 44
เมือง สอ.โคกกลาง (Zero report) M.C.โนนสัง สอ.บ้านค้อ , ดงบาก M.C.นากลาง สอ.โนนสวรรค์ , นาเจริญ , เทพคีรี (นากลาง+นาวัง) M.C.สุวรรณคูหา สอ.โนนปอแดง , ดงมะไฟ , โชคชัย M.C.ศรีบุญเรือง สอ.ศรีวิชัย , ห้วยหว้า , ฝายหิน , ผาสุก นาหนองทุ่ม , โนนคูณ , โนนสมบูรณ์ , โนนอุดมพัฒนา , หนองกุงแก้ว

4 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2544 (ธ.ค. 44) อุจจาระร่วง 76.96 ปอดบวม 24.04 อาหารเป็นพิษ 19.59 ตาแดง 7.88 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 7.88 บิด 6.87 วัณโรคปอด 3.64 ไข้เอ็นเทอริก 3.23 หนองในเทียม 2.83 สุกใส่ 1.41 20 40 60 80 100

5 จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จำแนกรายเดือนปี 2544
เปรียบเทียบปี 2543 และมัธยฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย: 100,000 300 (37-43) 2543 2544 250 200 150 100 50 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (37-43) 4 2 12 19 52 288 225 76 32 18 9 2 2543 1 3 2 4 1 2544 1 11 4 34 104 45 62 7 9 5 2

6 แสดงพื้นที่ที่มีผูป่วย ไข้เลือดออก ในเดือน ม.ค.-ธ.ค. 44 จ.หนองบัวลำภู
แสดงพื้นที่ทีมีผู้ป่วย ไข้เลือดออก ในเดือน ธ.ค. 44 จ .หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา ทางด่วน 50 รายรง ราย (98.30/100,000) สุวรรณคูหา นาวัง ทางด่วน รายรง ราย (26.84/100,000) นากลาง ทางด่วน รายรง ราย (62.23/100,000) นาวัง นากลาง เมือง ทางด่วน รายรง ราย (40.19/100,000) เมือง ศรีบุญเรือง ทางด่วน ราย รง ราย (22.50/100,000) ศรีบุญเรือง โนนสัง ทางด่วน 88 ราย รง ราย (119.23/100,000) โนนสัง รายงาน 506 ทางด่วน 1:10 1:10

7 รายงานไข้เลือดออก อ.เมือง ม.ค.-ธ.ค. 44
รายงานไข้เลือดออก อ.นากลาง ม.ค.-ธ.ค. 44 ต. กุดจิก ต. นาคำไฮ ต. หนองภัยศูนย์ ต. ดงสวรรค์ ต. เก่ากลอย ต. ลำภู ต. หนองสวรรค์ ต. โนนทัน ต. กุดแห่ ต. หนองบัว ต. หนองหว้า ต. โนนขมิ้น ต. โพธิ์ชัย ต. กุดดินจี่ ต. นากลาง ต. ด่านช้าง ต. บ้านพร้าว ต. บ้านขาม ต. ฝั่งแดง ต. หัวนา ต. นามะเฟือง ต.อุทัยสวรรค์ ต. โนนเมือง ต. ป่าไม้งาม รายงาน 506 ทางด่วน 1:10 1:10

8 รายงานไข้เลือดออก อ.โนนสัง ม.ค.-ธ.ค. 44
รายงานไข้เลือดออก อ.ศรีบุญเรือง ม.ค.-ธ.ค. 44 ต. ปางกู่ ต. หนองกุงแก้ว ต. บ้านถิ่น ต. โนนม่วง ต. หนองแก ต. ยางหล่อ ต. โคกม่วง ต. นิคมพัฒนา ต. กุดดู่ ต. กุดสะเทียน ต. เมืองใหม่ ต. หันนางาม ต. โนนสะอาด ต. โนนสัง ต. บ้านค้อ ต. หนองบัวใต้ ต. หนองเรือ ต. ศรีบุญเรือง ต. นากอก ต. โนนเมือง ต. โคกใหญ่ ต. ทรายทอง รายงาน 506 ทางด่วน 1:10 1:10

9 รายงานไข้เลือดออก อ.สุวรรณคูหา ม.ค.-ธ.ค. 44
รายงานไข้เลือดออก อ.นาวัง ม.ค.-ธ.ค. 44 ต. บุญทัน ต. ดงมะไฟ ต. วังปลาป้อม ต. นาสี ต. นาแก ต. บ้านโคก ต. สุวรรณคูหา ต. กุดผึ้ง ต. วังทอง ต. เทพคีรี ต. นาดี ต. นาเหล่า ต. นาด่าน รายงาน 506 ทางด่วน 1:10 ต. วังทอง 1:10 เสียชีวิต

10 จำนวนผู้ป่วยโรค Leptospirosis จำแนกรายเดือน
ปี จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย: 100,000 400 2542 2543 2544 300 200 100 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2542 2 1 1 3 6 9 24 48 65 9 2543 3 1 7 36 355 182 60 18 19 3 2544 9 3 3 3 4 13 43 81 26 7 1 1

11 แสดงพื้นที่ทีมีผู้ป่วย Leptospirosis ในเดือน ธ.ค. 44 จ .หนองบัวลำภู
สุวรรณคูหา ทางด่วน 46 รายรง ราย (61.44/100,000) สุวรรณคูหา นาวัง ทางด่วน รายรง ราย (13.42/100,000) นาวัง นากลาง ทางด่วน รายรง ราย (24.65/100,000) นากลาง เมือง ทางด่วน รายรง ราย (60.36/100,000) เมือง ศรีบุญเรือง ทางด่วน ราย รง ราย (25.29/100,000) ศรีบุญเรือง โนนสัง ทางด่วน 34 ราย รง ราย (28.23/100,000) โนนสัง 1:20 รายงาน 506 ทางด่วน 1:10 1:20 1:10 เสียชีวิต

12 รายงานโรคLepto อ.เมือง ม.ค.-ธ.ค. 44
ต. กุดจิก ต. นาคำไฮ ต. หนองภัยศูนย์ ต. ดงสวรรค์ ต. เก่ากลอย ต. ลำภู ต. หนองสวรรค์ ต. โนนทัน ต. กุดแห่ ต. หนองบัว ต. หนองหว้า ต. กุดดินจี่ ต. โนนขมิ้น ต. โพธิ์ชัย ต. นากลาง ต. ด่านช้าง ต. บ้านพร้าว ต. บ้านขาม ต. ฝั่งแดง ต. หัวนา ต. นามะเฟือง ต. อุทัยสวรรค์ ต. โนนเมือง ต. ป่าไม้งาม เสียชีวิต รายงาน 506 ทางด่วน

13 รายงานโรคLepto อ.โนนสัง ม.ค.-ธ.ค. 44
ต. ปางกู่ ต. หนองกุงแก้ว ต. บ้านถิ่น ต. โนนม่วง ต. หนองแก ต. ยางหล่อ ต. โคกม่วง ต. นิคมพัฒนา ต. กุดดู่ ต. กุดสะเทียน ต. เมืองใหม่ ต. หันนางาม ต. โนนสะอาด ต. โนนสัง ต. บ้านค้อ ต. หนองบัวใต้ ต. หนองเรือ ต. ศรีบุญเรือง ต. นากอก ต. โนนเมือง ต. โคกใหญ่ ต. ทรายทอง รายงาน 506 ทางด่วน เสียชีวิต

14 รายงานโรค Lepto อ.สุวรรณคูหา ม.ค.-ธ.ค.. 44
ต. บุญทัน ต. ดงมะไฟ ต. วังปลาป้อม ต. นาสี ต. นาแก ต. บ้านโคก ต. สุวรรณคูหา ต. กุดผึ้ง ต. วังทอง ต. เทพคีรี ต. นาดี ต. นาเหล่า ต. นาด่าน รายงาน 506 ทางด่วน ต. วังทอง

15 อัตราป่วยโรคปอดบวม จำแนกรายอำเภอ ปี 2542-2544 จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย:100,000 พ.ศ.2542 1600 พ.ศ.2543 1400 2544 1200 941.23 1000 572.13 800 505.28 490.15 414.24 600 289.62 303.58 219.41 222.65 208.66 170.96 400 130.63 122.22 147.45 37.72 21.47 200 เมือง นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง

16 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม จำแนกรายเดือนปี 2544
เปรียบเทียบปี 2543 และมัธยฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู

17 อัตราป่วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ
อัตราป่วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2544(ม.ค.-ธ.ค.) จังหวัดหนองบัวลำภู 288.48 133.95 98.94 224.64 954.09 69.85 215.89 0-4ปี 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65ปีขึ้นไป 500 1000 1500 2000 พ.ศ.2544 อัตราป่วย:100,000


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google