งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบริการ ที่ส่งรายงาน 506 เดือน ธันวาคม 2544 หน่วยงานความทันเวลา ความครบถ้วน CUP. เมือง 12.42% 100.00% CUP. โนนสัง 9.05% 86.66% CUP. นากลาง 1.94% 85.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบริการ ที่ส่งรายงาน 506 เดือน ธันวาคม 2544 หน่วยงานความทันเวลา ความครบถ้วน CUP. เมือง 12.42% 100.00% CUP. โนนสัง 9.05% 86.66% CUP. นากลาง 1.94% 85.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยบริการ ที่ส่งรายงาน 506 เดือน ธันวาคม 2544 หน่วยงานความทันเวลา ความครบถ้วน CUP. เมือง 12.42% % CUP. โนนสัง 9.05% 86.66% CUP. นากลาง 1.94% 85.00% CUP. สุวรรณคูหา 0% 78.57% CUP. ศรีบุญเรือง 0% 50.00% หน่วยบริการ ที่ส่งรายงานทางด่วน เดือน ธันวาคม 2544 CUP. ศรีบุญเรือง, CUP. สุวรรณคูหา

3 เมือง สอ. โคกกลาง (Zero report) M.C. โนนสัง สอ. บ้านค้อ, ดงบาก M.C. นากลาง สอ. โนนสวรรค์, นา เจริญ, เทพคีรี ( นากลาง + นาวัง ) M.C. สุวรรณคูหา สอ. โนนปอแดง, ดงมะไฟ, โชคชัย M.C. ศรีบุญเรือง สอ. ศรีวิชัย, ห้วย หว้า, ฝายหิน, ผาสุก นาหนองทุ่ม, โนนคูณ, โนน สมบูรณ์, โนนอุดมพัฒนา, หนองกุง แก้ว รายชื่อสถานบริการที่ไม่ส่งรายงาน 506 เดือน ธ. ค. 44

4 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2544 ( ธ. ค. 44) อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตาแดง บิด ปอดบวม อาหารเป็นพิษ หนอง ในเทียม สุกใส่ วัณโรคปอด ไข้เอ็นเทอริก

5 จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จำแนกรายเดือนปี 2544 เปรียบเทียบปี 2543 และมัธย ฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค (37-43) (37-43) อัตราป่วย : 100,000

6 แสดงพื้นที่ทีมีผู้ป่วย ไข้เลือดออก ในเดือน ธ. ค. 44 จ. หนองบัวลำภู นา วัง โนนสัง เมือ ง สุวรรณ คูหา นากลาง แสดงพื้นที่ที่มีผูป่วย ไข้เลือดออก ในเดือน ม. ค.- ธ. ค. 44 จ. หนองบัวลำภู นา วัง ทางด่วน 34 รายรง ราย (26.84/100,0 00) ศรีบุญ เรือง ทางด่วน 46 ราย รง ราย (22.50/100,00 0) โนนสัง ทางด่วน 88 ราย รง ราย (119.23/100,0 00) เมือง ทางด่วน 76 รายรง ราย (40.19/100,00 0) สุวรรณ คูหา ทางด่วน 50 รายรง ราย (98.30/100,0 00) นากลาง ทางด่วน 101 ราย รง ราย (62.23/100,0 00) รายงาน 506 ทางด่วน ศรีบุญ เรือง 1:10 1:101:10

7 รายงานไข้เลือดออก อ. เมือง ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. กุดจิก ต. นาคำไฮต. หนองภัยศูนย์ ต. โนนทันต. หนองสวรรค์ ต. โพธิ์ชัยต. โนนขมิ้น ต. หนองหว้า ต. ลำภู ต. บ้านพร้าว ต. บ้านขาม ต. หัวนาต. นามะเฟือง ต. ป่าไม้งาม ต. เก่ากลอย ต. ดงสวรรค์ ต. กุดดินจี่ ต. กุดแห่ ต. นากลาง ต. ด่านช้าง ต. ฝั่งแดง ต. อุทัย สวรรค์ ต. โนนเมือง รายงา น 506 ทาง ด่วน รายงานไข้เลือดออก อ. นากลาง ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. หนองบัว 1:10

8 รายงานไข้เลือดออก อ. โนนสัง ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. บ้านถิ่น ต. โคกม่วงต. นิคมพัฒนาต. กุดดู่ ต. ปางกู่ ต. โนนเมือง ต. หนองเรือ ต. โนนสัง ต. บ้านค้อ ต. โคกใหญ่ ต. โนนม่วง ต. หนองกุงแก้ว ต. หนองแก ต. ยางหล่อ ต. กุดสะเทียน ต. เมืองใหม่ ต. หันนางาม ต. โนนสะอาด ต. นากอก ต. ศรีบุญเรือง ต. หนองบัวใต้ ต. ทรายทอง รายงานไข้เลือดออก อ. ศรี บุญเรือง ม. ค.- ธ. ค. 44 รายงาน 506 ทางด่วน 1:101:10 1:101:10

9 ต. ดงมะไฟ ต. บุญทัน ต. นาสี ต. บ้านโคก ต. สุวรรณคูหา ต. กุดผึ้ง ต. นาดี ต. นาด่าน รายงานไข้เลือดออก อ. สุวรรณคูหา ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. วังปลาป้อม ต. นาแก ต. วังทอง ต. เทพคีรี ต. นาเหล่า ต. วังทอง รายงานไข้เลือดออก อ. นาวัง ม. ค.- ธ. ค. 44 รายงาน 506 ทาง ด่วน 1:10 เสียชี วิต 1:10

10 จำนวนผู้ป่วยโรค Leptospirosis จำแนกราย เดือน ปี จังหวัด หนองบัวลำภู ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค อัตราป่วย : 100,000

11 แสดงพื้นที่ทีมีผู้ป่วย Leptospirosis ในเดือน ธ. ค. 44 จ. หนองบัวลำภู นา วัง โนนสัง เมือ ง สุวรรณ คูหา นากลาง แสดงพื้นที่ที่มีผูป่วย Leptospirosis ในเดือน ม. ค.- ธ. ค. 44 จ. หนองบัวลำภู รายงาน 506 ทางด่วน ศรีบุญ เรือง 1:20 1:10 เสียชีวิ ต สุวรรณ คูหา ทางด่วน 46 รายรง ราย (61.44/100,0 00) นากลาง ทางด่วน 124 ราย รง ราย (24.65/100,0 00) ศรีบุญ เรือง ทางด่วน 136 ราย รง ราย (25.29/100,00 0) นา วัง ทางด่วน 11 รายรง ราย (13.42/100,0 00) เมือง ทางด่วน 309 รายรง ราย (60.36/100,00 0) โนนสัง ทางด่วน 34 ราย รง ราย (28.23/100,00 0) 1:10 1:20

12 รายงานโรค Lepto อ. เมือง ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. กุดจิก ต. นาคำไฮต. หนองภัยศูนย์ ต. โนนทันต. หนองสวรรค์ ต. โพธิ์ชัย ต. โนนขมิ้น ต. หนองหว้า ต. ลำภู ต. บ้านพร้าว ต. บ้านขาม ต. หัวนาต. นามะเฟือง ต. ป่าไม้งาม ต. เก่ากลอย ต. ดงสวรรค์ ต. กุดดินจี่ ต. กุดแห่ ต. นากลาง ต. ด่านช้าง ต. ฝั่งแดง ต. อุทัย สวรรค์ ต. โนนเมือง รายงา น 506 ทาง ด่วน รายงานโรค Lepto อ. นากลาง ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. หนองบัว เสียชีวิ ต

13 รายงานโรค Lepto อ. โนนสัง ม. ค.- ธ. ค. 44 ต. บ้านถิ่น ต. โคกม่วงต. นิคมพัฒนาต. กุดดู่ ต. ปางกู่ ต. โนนเมือง ต. หนองเรือ ต. โนนสัง ต. บ้านค้อ ต. โคกใหญ่ ต. โนนม่วง ต. หนองกุงแก้ว ต. หนองแก ต. ยางหล่อ ต. กุดสะเทียน ต. เมืองใหม่ ต. หันนางาม ต. โนนสะอาด ต. นากอก ต. ศรีบุญเรือง ต. หนองบัวใต้ ต. ทรายทอง รายงานโรค Lepto อ. ศรีบุญ เรือง ม. ค.- ธ. ค. 44 รายงาน 506 ทางด่วน เสียชีวิ ต

14 ต. ดงมะไฟ ต. บุญทัน ต. นาสี ต. บ้านโคก ต. สุวรรณคูหา ต. กุดผึ้ง ต. นาดี ต. นาด่าน รายงานโรค Lepto อ. สุวรรณ คูหา ม. ค.- ธ. ค.. 44 ต. วังปลาป้อม ต. นาแก ต. วังทอง ต. เทพคีรี ต. นาเหล่า ต. วังทอง รายงานโรค Lepto อ. นาวัง ม. ค.- ธ. ค. 44 รายงา น 506 ทาง ด่วน

15 อัตราป่วยโรคปอดบวม จำแนกรายอำเภอ ปี จังหวัดหนองบัวลำภู เมืองนากลางโนนสังศรีบุญเรืองสุวรรณคูหานาวัง พ. ศ.2542 พ. ศ อัตราป่วย :100,000

16 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม จำแนกรายเดือนปี 2544 เปรียบเทียบปี 2543 และมัธยฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู

17 อัตราป่วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2544( ม. ค.- ธ. ค.) จังหวัด หนองบัวลำภู ปี ปีขึ้นไป พ. ศ.2544 อัตรา ป่วย :100,000


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบริการ ที่ส่งรายงาน 506 เดือน ธันวาคม 2544 หน่วยงานความทันเวลา ความครบถ้วน CUP. เมือง 12.42% 100.00% CUP. โนนสัง 9.05% 86.66% CUP. นากลาง 1.94% 85.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google