งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0 2 Pneumonia 695 149.12142.01 3 Food Poisoning 289 62.010 0.00 4 D.H.F. 28561.15 0 0.00 5 H.conjunctivitis 27959.86 0 0.00 6 Chickenpox 206 44.20 0 0.00 7 S.T.D.Tota l ( โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ) 10322.10 0 0.00 8 Hand,foot and mouth 101 21.67 0 0.00 9 Malaria 55 11.801 1.82 10 Toberculosis 49 10.51 0 0.00

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย ปี 2556 จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 2013-06-18 ( สัปดาห์ ที่ 24) จำนวนผู้ป่วย 48,592 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย 59 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 75.83 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.09 อัตราป่วยตาย ( ร้อยละ ) 0.12

5 ( 1 มค. ถึง 18 มิย.56 ) 284.30 277.83 256.98 206.91 195.74 159.20 148.19 147.92 142.09 141.82 1 ภูเก็ต 2 กระบี่ 3 สงขลา 4 เลย 5 พังงา 6 นครพนม 7 ตราด 8 เชียงราย 9 เชียงใหม่ 10 มุกดาหาร ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 56.43 ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 44 เขต อันดับ ที่ 4

6 อัตราป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 อัตราป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ( 1 มค. ถึง 18 มิย.56 ) อั นดับ จังหวัดอัตราป่วยต่อแสน ประชากร 1 สมุทรสาคร 81.75 (1) 2 สมุทรสงคราม 60.28 (2) 3 นครปฐม 58.43 4 เพชรบุรี 56.43 (3) 5 ราชบุรี 44.14 6 ประจวบคีรีขันธ์ 35.31 (4) 7 สุพรรณบุรี 33.73 8 กาญจนบุรี 29.09

7 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2555-2556 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2551- 2555) จำนวน ผู้ป่วย

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 1 ม. ค. - 24 มิ. ย. 56

9 พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 22- 25 (26 พ. ค. 56 -22 มิ. ย. 56) อำเภอตำบลรพ./ รพ. สต. หมู่ที่ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 22 (26 พค.-1 มิย.56) สัปดาห์ที่ 23 (2-8 มิย.56) สัปดาห์ที่ 24 (9-15 มิย.56) สัปดาห์ที่ 25 (16-22 มิย.56) เมืองเพชรบุรีบ้านหม้อ 51010 ชะอำเขาใหญ่หุบกะพง 80110 ท่ายางท่าคอยหนองขานาง 10110 ท่ายางท่าไม้รวก 60110 บ้านแหลมท่าแร้ง 71010 บ้านแหลมท่าแร้งออก 11020 แก่งกระจาน เขากลิ้ง 31100

10 แผนภูมิการแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อสอบสวน และควบคุมโรค ผู้ป่วย พจก. รพช. ศูนย์ ระบาด จังหวัด สสอ. รพ ช. รพ. สต. สอบสว น / ควบคุม โรค สส อ. สอบสว น / ควบคุม โรค

11 แผนภูมิการแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อสอบสวน และควบคุมโรค ผู้ป่วย พจก. รพช. ศูนย์ ระบาด จังหวัด สสอ. รพ ช. รพ. สต. สอบสว น / ควบคุม โรค สส อ. สอบสว น / ควบคุม โรค 118 รพ. สต. สอบสว น / ควบคุม โรค

12 การใช้วัคซีนในตู้เย็นภายหลัง ไฟฟ้าดับ กรณีตู้เย็นมีสภาพดี วัคซีนมีปริมาณไม่มาก และตู้เย็นมี อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส จากข้อมูลความคงตัวของวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค บ่งชี้ไว้ว่าดังนี้ - วัคซีน JE และ MMR ( GSK ) ควรใช้ใน 1 เดือนนับ จากเวลาที่ไฟฟ้าดับ - วัคซีน BCG, MMR ( GPO-MBP ),DTP-HB,DTP และ dT ควรใช้ภายใน 2 เดือน นับจากเวลาที่ไฟฟ้าดับ - วัคซีน HB และ Rabies ควรใช้ภายในเวลา 3 เดือน นับจากไฟฟ้าดับ - วัคซีน OPV สังเกตจากเครื่องหมาย VVM หากสีในสี่เหลี่ยมเข้มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าสี ในวงกลม แสดงว่าไม่สามารถใช้วัคซีนนั้นต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google