งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3, Pneumonia Food Poisoning D.H.F H.conjunctivitis Chickenpox S.T.D.Tota l ( โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ) Hand,foot and mouth Malaria Toberculosis

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย ปี 2556 จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ ( สัปดาห์ ที่ 24) จำนวนผู้ป่วย 48,592 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย 59 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร อัตราตายต่อแสนประชากร 0.09 อัตราป่วยตาย ( ร้อยละ ) 0.12

5 ( 1 มค. ถึง 18 มิย.56 ) ภูเก็ต 2 กระบี่ 3 สงขลา 4 เลย 5 พังงา 6 นครพนม 7 ตราด 8 เชียงราย 9 เชียงใหม่ 10 มุกดาหาร ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 44 เขต อันดับ ที่ 4

6 อัตราป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 อัตราป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ( 1 มค. ถึง 18 มิย.56 ) อั นดับ จังหวัดอัตราป่วยต่อแสน ประชากร 1 สมุทรสาคร (1) 2 สมุทรสงคราม (2) 3 นครปฐม เพชรบุรี (3) 5 ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (4) 7 สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 29.09

7 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน ผู้ป่วย

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 1 ม. ค มิ. ย. 56

9 พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ (26 พ. ค มิ. ย. 56) อำเภอตำบลรพ./ รพ. สต. หมู่ที่ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 22 (26 พค.-1 มิย.56) สัปดาห์ที่ 23 (2-8 มิย.56) สัปดาห์ที่ 24 (9-15 มิย.56) สัปดาห์ที่ 25 (16-22 มิย.56) เมืองเพชรบุรีบ้านหม้อ ชะอำเขาใหญ่หุบกะพง ท่ายางท่าคอยหนองขานาง ท่ายางท่าไม้รวก บ้านแหลมท่าแร้ง บ้านแหลมท่าแร้งออก แก่งกระจาน เขากลิ้ง 31100

10 แผนภูมิการแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อสอบสวน และควบคุมโรค ผู้ป่วย พจก. รพช. ศูนย์ ระบาด จังหวัด สสอ. รพ ช. รพ. สต. สอบสว น / ควบคุม โรค สส อ. สอบสว น / ควบคุม โรค

11 แผนภูมิการแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อสอบสวน และควบคุมโรค ผู้ป่วย พจก. รพช. ศูนย์ ระบาด จังหวัด สสอ. รพ ช. รพ. สต. สอบสว น / ควบคุม โรค สส อ. สอบสว น / ควบคุม โรค 118 รพ. สต. สอบสว น / ควบคุม โรค

12 การใช้วัคซีนในตู้เย็นภายหลัง ไฟฟ้าดับ กรณีตู้เย็นมีสภาพดี วัคซีนมีปริมาณไม่มาก และตู้เย็นมี อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส จากข้อมูลความคงตัวของวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค บ่งชี้ไว้ว่าดังนี้ - วัคซีน JE และ MMR ( GSK ) ควรใช้ใน 1 เดือนนับ จากเวลาที่ไฟฟ้าดับ - วัคซีน BCG, MMR ( GPO-MBP ),DTP-HB,DTP และ dT ควรใช้ภายใน 2 เดือน นับจากเวลาที่ไฟฟ้าดับ - วัคซีน HB และ Rabies ควรใช้ภายในเวลา 3 เดือน นับจากไฟฟ้าดับ - วัคซีน OPV สังเกตจากเครื่องหมาย VVM หากสีในสี่เหลี่ยมเข้มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าสี ในวงกลม แสดงว่าไม่สามารถใช้วัคซีนนั้นต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 3,278703.310 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google