งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน รวม ทั้งสิ้น 1,000,050 คน 410,575 คน % เป้าหมาย จำนวน 4000,000 ราย ที่ระดับ 5 คะแนน

2 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน แห่ง ร้อยละของจำนวนที่พร้อม รวม ทั้งสิ้น 3, 242 แห่ง 3, 042 แห่ง % เป้าหมาย ร้อยละ 95 ที่ระดับ 5 คะแนน

3 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แห่ง ร้อยละของแผนไตรมาส รวม ทั้งสิ้น 11,781 แห่ง 4,201 แห่ง % ของ 11, % เป้าหมาย ร้อยละ 98 ที่ระดับ 5 คะแนน

4 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แห่ง รวม ทั้งสิ้น 6,531 แห่ง 1,021 แห่ง % % เป้าหมาย ร้อยละ 51 ที่ระดับ 5 คะแนน

5 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร / ร้านค้า / บริการ / เครดิตยูเนี่ยน ตามเป้าหมายที่ใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แห่ง รวม ทั้งสิ้น 4,771 แห่ง 1,863 แห่ง % เป้าหมาย ร้อยละ 40 ที่ระดับ 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google