งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04 42.21 40.96 38.76 40.43 43.17 41.23 รวม ทั้งสิ้น 1,000,050 คน 410,575 คน 41.06 % เป้าหมาย จำนวน 4000,000 ราย ที่ระดับ 5 คะแนน

2 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน แห่ง ร้อยละของจำนวนที่พร้อม 90. 04 94.8997.30 89.2394.67 96.34 92.36 96.88 79.7591.79 99.80 รวม ทั้งสิ้น 3, 242 แห่ง 3, 042 แห่ง 93.83 % เป้าหมาย ร้อยละ 95 ที่ระดับ 5 คะแนน

3 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แห่ง 27.20 47.60 33.21 26.00 27.93 25.64 38.76 37.37 35.69 39.77 84.59 ร้อยละของแผนไตรมาส 2 99.70 100 98.28 97.93 95.35 99.41 100.20 94.12 99.21 101.05 87.28 รวม ทั้งสิ้น 11,781 แห่ง 4,201 แห่ง 35.79 % ของ 11,738 97.02 % เป้าหมาย ร้อยละ 98 ที่ระดับ 5 คะแนน

4 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แห่ง รวม ทั้งสิ้น 6,531 แห่ง 1,021 แห่ง 15.63 % 37.98 % 14.4811.584.9530.5026.6712.6313.5123.175.919.74 50.37 46.05 28.9726.5641.63 32.47 32.34 16.46 44.24 57.55 เป้าหมาย ร้อยละ 51 ที่ระดับ 5 คะแนน

5 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร / ร้านค้า / บริการ / เครดิตยูเนี่ยน ตามเป้าหมายที่ใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แห่ง รวม ทั้งสิ้น 4,771 แห่ง 1,863 แห่ง 39.05 % 30.7743.9131.5339.9444.3543.5 6 28.7938.3549.16 41.89 เป้าหมาย ร้อยละ 40 ที่ระดับ 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คน 44.44 43.51 39.06 40.04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google