งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์ การมาตรฐาน ครั้งที่ 69 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 โดย นางศิรกัญจน์ คงคานนท์ สบก. แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์ การมาตรฐาน ครั้งที่ 69 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 โดย นางศิรกัญจน์ คงคานนท์ สบก. แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์ การมาตรฐาน ครั้งที่ 69 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 โดย นางศิรกัญจน์ คงคานนท์ สบก. แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประเมินผลปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผก. / หฝ. ในการอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลัก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ประเด็นสำคัญที่ยกมาพิจารณาได้แก่  การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินทราบ  การประเมินสมรรถนะ  การปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้ดูง่ายขึ้น

3 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ  การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินทราบ  กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของ ผก./ หฝ.  ควรลงชื่อรับทราบหรือไม่  การโต้แย้งผลประเมินควรทำอย่างไร  กรณีรับทราบผลประเมินของ ผก./ หฝ. แล้ว ต่อมา ผอ. สำนัก หรือ รมอ. หรือ ลมอ. เปลี่ยนแปลงผลการประเมิน  ควรแจ้งให้ผู้ประเมินชั้นต้น / ผู้รับการ ประเมินทราบหรือไม่

4 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ  การประเมินสมรรถนะ  การให้ระดับสมรรถนะที่แสดงสูงกว่า ระดับที่คาดหวังได้หรือไม่  การให้ค่าคะแนนตามมาตรวัดที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบ ระดับ สมรรถนะที่คาดหวัง กับ ระดับสมรรถนะ ที่แสดง  การปรับแบบประเมินผลฯ ให้ดูง่ายขึ้น  ช่องคะแนนรวม ของแบบประเมินผล สัมฤทธิ์ และแบบประเมินสมรรถนะ

5 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ รับฟังความเห็น / ข้อเสนอเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำ ผลสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณา  ความเห็น / ข้อเสนอเพื่อปรับแบบ ประเมินผล  ความเห็น / ข้อเสนอเพื่อปรับวิธีการ ประเมินผล  ความเห็น / ข้อเสนออื่นๆ

6 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์ การมาตรฐาน ครั้งที่ 69 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 โดย นางศิรกัญจน์ คงคานนท์ สบก. แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google