งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1.  เป้าหมายลดภาษี 0 %  ลดปัญหามาตรการอื่นที่ ไม่ใช่ภาษี  เปิดเสรีด้านสินค้า บริการ และการลงทุน  อาจเป็น Bilateral เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1.  เป้าหมายลดภาษี 0 %  ลดปัญหามาตรการอื่นที่ ไม่ใช่ภาษี  เปิดเสรีด้านสินค้า บริการ และการลงทุน  อาจเป็น Bilateral เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1

2  เป้าหมายลดภาษี 0 %  ลดปัญหามาตรการอื่นที่ ไม่ใช่ภาษี  เปิดเสรีด้านสินค้า บริการ และการลงทุน  อาจเป็น Bilateral เช่น TAFTA หรือ อาจเป็น Multilateral เช่น AFTA (FTA : Free Trade Agreements) ความตกลงเขตการค้าเสรี กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

3 ทำไมถึงทำ FTA ?  WTO Doha Round ไม่ คืบหน้า  ได้แต้มต่อ ไม่ขัดกับ WTO Developed Country ปี 2010 0 % Developing Country ปี 2020 0 %  Bogor Goal : APEC กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

4 FTA ต่างกับ WTO FTA - เป็นความตกลง เฉพาะกลุ่ม หรือ ประเทศคู่ค้า ( สมาชิกน้อย ) - ใช้กฎกติกาเฉพาะ เรื่อง - คู่สัญญาหรือผู้มี ส่วนได้เสีย ตกลงกันเอง WT O - เป็นความตกลง เปิดกว้าง ( สมาชิกมาก ) - มีกฎกติกาเป็น ระบบและ ครอบคลุมทุก เรื่อง - องค์กรกลาง ตัดสินข้อขัดแย้ง กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

5 เป้าหมาย FTA ของไทย  Competitivenes s  Investment hup  Economic prosperity and population well-being กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

6 FTA Free trade Framework Agreement Trade Investment Framework Agreement ไทย - อินเดีย : 9 ต. ค. 46 Early Harvest ไทย - จีน : Early Harvest 1 ต. ค. 46 eff ไทย - บาร์ เรน : 29 ธ. ค. 45 eff Early Harvest กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

7 นายกรัฐมนตรี FTA Lining Report กนศ. “ WG : ประสาน ยุทธศาสตร์.. WG : ติดตามผล หัวหน้า คณะ เจรจา สภา อุต สาห กรรม ส่วน ราช การ ออสเตร เลีย ญี่ปุ่น นิวซีแล นด์ สหรัฐอเ มริกา บาร์เรน เปรู จีน 1 2 3 4 5 6 7 อินเดีย 8 BIMST -EC 1 ชิลี เกาหลี ใต้ เม็กซิโ ก กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

8 นายกรัฐมนตรี FTA Lining Report คณะกรรมการนโยบาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ( กนศ.) ประธาน : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คณะทำงานประสานยุทธศาสตร์ และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประธาน : นายสมพล เกียรติไพบูลย์ คณะทำงานติดตามผลการเจรจา ประธาน : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี หัวหน้าคณะเจรจา จัดทำเขตการค้าเสรีรายประเทศ รวม 8 ประเทศ และ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ หัวหน้าทีมเจรจา ( สบ.1 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ การจัดทำ FTA รวม 3 ประเทศ ) หัวหน้าคณะเจรจาฯ นายพิศาล มาณวพัฒน์นายนิตย์ พิบูลย์สงครามนายการุณ กิติสถาพร หัวหน้าทีมเจรจาฯ นายหทัย อู่ไทยนายนิทัศน์ สิริลาภยศ ประเทศสหรัฐฯญี่ปุ่นนิวซีแลน ด์

9 หัวข้อการเจรจา FTA Finance Serv Textiles and Apparel E-Comerce Custom Admin & Procedure Competition Policy Trade Remedies (SG, AD & CVD) Government Procurement Cross Border Service TBT IPRs Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Science & Tech./ R & D Dispute Settlement General (Preamble, Definitions, Exception, Final Provisions) Roos Trade in Goods Transparency Telecom.Labor Investment SMEs EnvironSPS

10 หัวข้อการเจรจา FTA Finance Serv Agriculture, Forestry and Fisheries Co-operation Cust Admin & Procedure Competition Policy Government Procurement Paperless Trading MRA IPRs Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Dispute Settlement Roos Trade in Goods Trade in Services Investment SMEs Environ. Education & HRD Tourism Sci & Tech. Energy, Env Trade & Invest. Promotion Information & Communication Tech.

11 หัวข้อการเจรจา FTA Textiles and Apparel Custom Administration & Procedure Competition Policy Trade Remedies (SG, AD and CVD) Government Procurement TBT IPRs Dispute Settlement Roos Trade in Goods Invest. SPS กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

12 สถานการณ์ FTA ไทย ลงนามในกรอบ ความตกลงแล้ว จีน 18 มิ. ย. 46 ลดภาษี ( ผัก & ผลไม้ ) อินเดีย 9 ต. ค. 46 การค้าสินค้า บาห์เรน 29 ธ. ค. 45Early Harvest เปรู 17 ต. ค. 46CEP ออสเตรเลีย 5 ก. ค. 47 CER BIMST-EC 8 ก. พ. 47 กรอบความร่วมมือ ลงนามเมื่อสาระสำคัญของ ความตกลง กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

13 สถานการณ์ FTA ไทย อยู่ระหว่างการเจรจา ทำความตกลง นิวซีแลนด์ 2nd Round (Aug 2004) พิจารณา Text สหรัฐฯ 2nd Round (Oct 2004) แลกเปลี่ยนข้อมูล ญี่ปุ่น 4rd Round (Sep 2004) เสนอ Modality กำหนดการเจรจาครั้ง ต่อไป กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

14 สถานการณ์ FTA พิจารณา TEXT กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1


ดาวน์โหลด ppt FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1.  เป้าหมายลดภาษี 0 %  ลดปัญหามาตรการอื่นที่ ไม่ใช่ภาษี  เปิดเสรีด้านสินค้า บริการ และการลงทุน  อาจเป็น Bilateral เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google