งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1

2 ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA : Free Trade Agreements)
เป้าหมายลดภาษี % ลดปัญหามาตรการอื่นที่ไม่ใช่ภาษี เปิดเสรีด้านสินค้า บริการ และการลงทุน อาจเป็น Bilateral เช่น TAFTA หรือ อาจเป็น Multilateral เช่น AFTA กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

3 ทำไมถึงทำ FTA ? WTO Doha Round ไม่คืบหน้า ได้แต้มต่อ ไม่ขัดกับ WTO
Bogor Goal : APEC Developed Country ปี % Developing Country ปี % กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

4 FTA WTO FTA ต่างกับ WTO เป็นความตกลงเปิดกว้าง (สมาชิกมาก)
เป็นความตกลงเฉพาะกลุ่ม หรือ ประเทศคู่ค้า (สมาชิกน้อย) ใช้กฎกติกาเฉพาะเรื่อง คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสีย ตกลงกันเอง WTO เป็นความตกลงเปิดกว้าง (สมาชิกมาก) มีกฎกติกาเป็นระบบและ ครอบคลุมทุกเรื่อง องค์กรกลางตัดสินข้อขัดแย้ง กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

5 เป้าหมาย FTA ของไทย Competitiveness Investment hup
Economic prosperity and population well-being กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

6 Free trade Framework Agreement Trade Investment Framework Agreement
FTA Free trade Framework Agreement Trade Investment Framework Agreement ไทย-อินเดีย : 9 ต.ค. 46 Early Harvest ไทย-จีน : 1 ต.ค. 46 eff ไทย-บาร์เรน : 29 ธ.ค. 45 eff กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

7 “WG : ประสาน ยุทธศาสตร์..
FTA Lining Report นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย หัวหน้า คณะ เจรจา ส่วน ราช การ สภา อุต สาห กรรม 1 ญี่ปุ่น 2 นิวซีแลนด์ 3 สหรัฐอเมริกา 4 กนศ. บาร์เรน 5 เปรู 6 จีน 7 “WG : ประสาน ยุทธศาสตร์.. อินเดีย 8 BIMST-EC 1 ชิลี เกาหลีใต้ WG : ติดตามผล เม็กซิโก กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

8 นายกรัฐมนตรี ประเทศ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
FTA Lining Report นายกรัฐมนตรี คณะทำงานประสานยุทธศาสตร์ และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประธาน : นายสมพล เกียรติไพบูลย์ คณะทำงานติดตามผลการเจรจา ประธาน : ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี หัวหน้าคณะเจรจา จัดทำเขตการค้าเสรีรายประเทศ รวม 8 ประเทศ และ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ประธาน : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีมเจรจา (สบ.1 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ การจัดทำ FTA รวม 3 ประเทศ) ประเทศ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ หัวหน้าคณะเจรจาฯ นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายนิตย์ พิบูลย์สงคราม นายการุณ กิติสถาพร หัวหน้าทีมเจรจาฯ นายหทัย อู่ไทย นายนิทัศน์ สิริลาภยศ

9 TBT หัวข้อการเจรจา FTA IPRs Finance Serv Investment Environ SPS Labor
Trade Remedies (SG, AD & CVD) Trade in Goods Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Finance Serv Competition Policy Transparency Science & Tech./ R & D Investment Government Procurement TBT Dispute Settlement Environ Cross Border Service SPS Custom Admin & Procedure Labor E-Comerce Telecom. Textiles and Apparel Roos SMEs General (Preamble, Definitions, Exception, Final Provisions)

10 MRA หัวข้อการเจรจา FTA IPRs SMEs Finance Serv Investment Environ.
Trade in Goods Sci & Tech. Energy , Env Finance Serv Competition Policy Trade in Services Education & HRD Investment Government Procurement MRA Dispute Settlement Environ. Paperless Trading Tourism Cust Admin & Procedure Trade & Invest. Promotion Roos Information & Communication Tech. Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Agriculture, Forestry and Fisheries Co-operation

11 Custom Administration Government Procurement
หัวข้อการเจรจา FTA IPRs Trade Remedies (SG, AD and CVD) Trade in Goods Invest. TBT Dispute Settlement Roos SPS Custom Administration & Procedure Government Procurement Competition Policy Textiles and Apparel กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

12 ลงนามในกรอบความตกลงแล้ว
สถานการณ์ FTA ไทย ลงนามในกรอบความตกลงแล้ว ลงนามเมื่อ สาระสำคัญของความตกลง จีน 18 มิ.ย. 46 ลดภาษี (ผัก&ผลไม้) อินเดีย 9 ต.ค. 46 การค้าสินค้า บาห์เรน 29 ธ.ค. 45 Early Harvest เปรู 17 ต.ค. 46 CEP ออสเตรเลีย 5 ก.ค. 47 CER BIMST-EC 8 ก.พ. 47 กรอบความร่วมมือ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

13 สถานการณ์ FTA ไทย อยู่ระหว่างการเจรจาทำความตกลง
กำหนดการเจรจาครั้งต่อไป สหรัฐฯ 2nd Round (Oct 2004) แลกเปลี่ยนข้อมูล ญี่ปุ่น 4rd Round (Sep 2004) เสนอ Modality นิวซีแลนด์ 2nd Round (Aug 2004) พิจารณา Text กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

14 สถานการณ์ FTA พิจารณา TEXT กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1


ดาวน์โหลด ppt FTA Details โดย กลุ่มที่ 8 สบ.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google