งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานด้านการมาตรฐาน. หัวข้อการบรรยาย  นิยามคำว่า “ การมาตรฐาน ”  จุดมุ่งหมายของการมาตรฐาน  ประโยชน์ของการมาตรฐาน  นิยามคำว่า “ มาตรฐาน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานด้านการมาตรฐาน. หัวข้อการบรรยาย  นิยามคำว่า “ การมาตรฐาน ”  จุดมุ่งหมายของการมาตรฐาน  ประโยชน์ของการมาตรฐาน  นิยามคำว่า “ มาตรฐาน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานด้านการมาตรฐาน

2 หัวข้อการบรรยาย  นิยามคำว่า “ การมาตรฐาน ”  จุดมุ่งหมายของการมาตรฐาน  ประโยชน์ของการมาตรฐาน  นิยามคำว่า “ มาตรฐาน ”  ขอบเขตของมาตรฐาน  ระดับของมาตรฐาน

3 หัวข้อการบรรยาย (ต่อ)  ปริภูมิมาตรฐาน  หลักการกำหนดมาตรฐาน  วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรฐาน  การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ของ สมอ.  ประเภทของมาตรฐาน ( มอก.)  การนำมาตรฐานไปใช้

4 นิยามของคำว่า “ การมาตรฐาน (Standardization)” ตาม ISO/IEC Guide 2  การกำหนดมาตรฐาน (developing)  การประกาศใช้มาตรฐาน (issuing)  การนำมาตรฐานไปใช้ (implementing)

5 จุดมุ่งหมายของการมาตรฐาน  เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของเศรษฐกิจ โดยรวม  เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสะดวกในการใช้ มากที่สุด  เพื่อแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซาก  เพื่อจำกัดขอบเขตระดับของสิ่งที่จำเป็น

6 ประโยชน์ของการมาตรฐาน 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 2. ทำให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย 3. การสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ 4. ทำให้เกิดการประหยัด

7 5. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมลูกโซ่ 6. ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการทำอุตสาหกรรม 7. ป้องกันมิให้มาตรฐานเป็นอุปสรรค ต่อการค้า ประโยชน์ของการมาตรฐาน ( ต่อ )

8 นิยามของคำว่า “ มาตรฐาน (Standard)” ตาม ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2542  สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช  สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เช่น มอก.

9 นิยามของคำว่า “มาตรฐาน (Standard)” ตาม ISO/IEC Guide 2 : 2004

10 The standards body definition  เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยได้รับความเห็นพ้องต้องกัน (consensus )  ได้รับการรับรองโดยองค์การที่ได้รับการยอมรับ (recognized body)  กำหนดขึ้นสำหรับนำไปใช้ทั่วไปและใช้กันเป็นประจำ  เกี่ยวกับกฎ แนวทาง หรือลักษณะของกิจกรรมหรือ ผลของกิจกรรม  จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสำเร็จในระดับที่เหมาะสม ที่สุด

11 The standards body definition (ต่อ) มาตรฐานมีรากฐานมาจากการรวบรวมผล ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ ที่มีจุดมุ่งหมายในการ สนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย ส่วนรวม

12 นิยามของคำว่า “ มาตรฐาน (Standard)” ตาม พ. ร. บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม พ. ศ.2511 ข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับ :

13 ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานฯ (ต่อ)  จำพวก แบบ รูปร่าง มิติ การทำ เครื่องประกอบ คุณภาพ ชั้น ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  วิธีทำ วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะนำ มาทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย อันเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

14 ตาม พ. ร. บ. มาตรฐานฯ ( ต่อ )  จำพวกแบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือสิ่งบรรจุ ชนิดอื่น รวมตลอดถึงการทำหีบห่อหรือสิ่งบรรจุ ชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุ้มห่อ หรือผูกมัด และ วัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย  วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ หรือวิธีชั่ง ตวง วัด อันเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15 ตาม พ. ร. บ. มาตรฐานฯ ( ต่อ )  คำเฉพาะ คำย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหน่วยที่ใช้ทางวิชาการอัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้อกำหนดรายการอย่างอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ หรือตาม พระราชกฤษฎีกา

16 มาตรฐานอาจอยู่ในลักษณะของ  เอกสารระบุรายการข้อกำหนดต่างๆ (NORM)  หน่วยมูลฐาน หรือค่าคงที่ทางกายภาพ หรือสิ่งสำหรับเปรียบเทียบทางกายภาพ (ETALON)

17 ขอบเขตของมาตรฐาน (Field of standard) 1. สาขา (subject) ของมาตรฐาน กิจกรรมของผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาการ รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร ไฟฟ้า 2. เรื่องหรือข้อกำหนด (aspect) ของมาตรฐาน รายละเอียดภายใต้ข้อกำหนดในมาตรฐานที่ สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เช่น บทนิยาม 3. ระดับ (level) ของมาตรฐาน ตามผู้ใช้มาตรฐาน

18 ระดับมาตรฐาน 1. ระดับบุคคล (Individual Standard) 2. ระดับบริษัทหรือระดับโรงงาน (Company Standard) 3. ระดับสมาคม องค์กร สถาบัน (Association or Trade Standard) 4. ระดับชาติหรือระดับประเทศ (National Standard) 5. ระดับภูมิภาค (Regional Standard) 6. ระดับระหว่างประเทศ (International Standard)

19

20

21 หลักการกำหนดมาตรฐาน (Principle) 1. ต้องเป็นไปตามความต้องการของภาค อุตสาหกรรม การค้า วิชาการ และเศรษฐกิจ ของประเทศ 2. ต้องปกป้องผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้ผลิตและผู้บริโภค 3. ต้องมาจากความเห็นพ้องต้องกันมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

22 หลักการกำหนดมาตรฐาน (Principle) ( ต่อ ) 4. ต้องมีลักษณะที่ปฏิบัติได้และทันต่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการ แต่คงสภาพทาง เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 5. ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ ของประเทศโดยรวมมากกว่าประโยชน์สูงสุด ทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

23 หลักการกำหนดมาตรฐาน ( ต่อ ) 6. ต้องเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งรัดให้มีการพัฒนา ทาง อุตสาหกรรมหรือให้มีการนำไปใช้ในทางที่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ที่มีประสิทธิผลทางเศรษฐกิจ 7. ต้องสามารถแก้ไข ทบทวน หรือปรับปรุงตาม ระยะเวลาได้ และต้องทันสมัยเสมอ เมื่อเปรียบ เทียบกับประโยชน์และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี

24 วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรฐาน 1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 2. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก 3. รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน 4. คำนึงถึงความต้องการและขีดความสามารถ ของภาคอุตสาหกรรม

25 การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ของ สมอ. สมอ. ดำเนินการใน 2 ระดับ คือ 1. ระดับประเทศ : กำหนด มอก. มผช. 2. ระดับสากล : ร่วมกำหนด กับ ISO, IEC

26 ประเภทของมาตรฐาน ( มอก.) 1. มาตรฐานมูลฐาน (basic standard) 2. มาตรฐานศัพท์บัญญัติ (terminology standard) 3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (product standard) 4. มาตรฐานวิธีทดสอบ (test method standard) 5. มาตรฐานระบบการจัดการ (system standard) 6. มาตรฐานข้อแนะนำ (code standard)

27 การนำมาตรฐานไปใช้ มาตรฐานที่กำหนดจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อ :  เป็นแนวทางในการผลิต  ขอใช้เครื่องหมายมาตรฐาน  เลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน  นำไปใช้อ้างอิงเพื่อการซื้อขาย  นำไปใช้ในการศึกษา / วิเคราะห์ทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานด้านการมาตรฐาน. หัวข้อการบรรยาย  นิยามคำว่า “ การมาตรฐาน ”  จุดมุ่งหมายของการมาตรฐาน  ประโยชน์ของการมาตรฐาน  นิยามคำว่า “ มาตรฐาน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google