งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ พลังงาน ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ พลังงาน ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ พลังงาน ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

2 4 ประเภทของ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ พลังงาน  Thermodynamic Indicators  Physical – Thermodynamic Indicators  Economic – Thermodynamic Indicators  Economic Indicators

3 Economic – Thermodynamic Indicator  Specific Energy Consumption  Energy Intensity  Energy Elasticity

4 Specific Energy Consumption (SEC) SEC=E/P E= ปริมาณพลังงานที่ใช้ ไป P= ผลผลิตที่ได้

5 Energy Intensity Indicators for the Manufacturing Sector (USA) Energy /Gross Output Energy /Industrial Production Energy /Value Added Energy /Gross Production Originating Energy /Value of Shipments Energy /Value of Production Energy /Adjusted - Capacity Value of Production

6 การเปรียบเทียบ EI ระหว่าง ประเทศ E= Energy / GDP

7 EI สำหรับอุตสาหกรรมสิ่ง ทอไทย EI 1 =Energy / Industrial Production EI 2 =Energy / Value of Production ระดับอุตสาหกรรม ( สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม ) EI=Energy / GDP

8 การวัดค่าความเข้ม พลังงาน ต้องการข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลการใช้พลังงาน และ ข้อมูลปริมาณการผลิต และข้อมูล ทางเศรษฐศาสตร์

9 ความยืดหยุ่น / สัมประสิทธิ์ พลังงาน (Energy Elasticity / Coefficient) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงการบริโภคพลังงาน ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงผลผลิต เป็น ตัวชี้วัดความไว ของการเปลี่ยนแปลงการ บริโภคพลังงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต

10 ค่าความยืดหยุ่น / สัมประสิทธิ์พลังงาน (Energy Elasticity / Coefficient) EE=∆E/E ∆P/P E= ปริมาณพลังงานที่ใช้ P= ปริมาณผลผลิต / มูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์ของผลผลิต

11 การวัดค่าความ ยืดหยุ่นพลังงาน ต้องการข้อมูล เช่นเดียวกับ การวัดค่าความเข้มพลังงาน แต่ ต้องการข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี เพื่อแสดงค่า ณ เวลาหนึ่ง เวลาใด

12 การใช้ประโยชน์ จากค่าความเข้ม พลังงาน  เป็นตัวบอกต้นทุนทางพลังงาน สำหรับสินค้า หรือบริการ  ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการใช้พลังงาน  ใช้สำหรับกำหนดเป้าหมายใน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

13 ความเข้มพลังงานใน ฐานะต้นทุน สหรัฐอเมริกา (1994) Textile Mill Products 3,870 Btu/$1 (1992) 102.07 MJ/1,000 บาท ) Apparel and Other Textile Products 380 Btu/$1 (1992) (10.02 MJ/1,000 บาท ) ไทย (2003) สิ่งทอ 1,080.46 MJ/1000 บาท เครื่องนุ่งห่ม 185.21 MJ/1000 บาท

14 การใช้ประโยชน์ของความ ยืดหยุ่นพลังงาน  วัดประสิทธิภาพการ บริโภคพลังงาน  พยากรณ์ความต้องการ พลังงาน

15 ค่าความเข้มพลังงาน เมื่อเทียบกับปริมาณ การผลิต หมายเหตุปริมาณพลังงานคิดเป็นพลังงานปฐม ภูมิเทียบเท่า

16 ค่าความเข้มพลังงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าการ ผลิต * *1. มูลค่าการผลิตเมื่อคิดเทียบกับปี 2545 ( ใช้ดัชนี ลาสแปร์ ) 2. ปริมาณพลังงานคิดเป็นพลังงานปฐมภูมิ เทียบเท่า

17 ความเข้มพลังงาน เมื่อเทียบกับ GDP * * GDP คิดเทียบกับปี 2545 ( ดัชนี ลาส แปร์ ) ปริมาณพลังงาน คิดเป็น พลังงาน ปฐมภูมิเทียบเท่า

18 ค่าความยืดหยุ่น / สัมประสิทธิ์พลังงาน เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต

19 ค่าความยืดหยุ่น / สัมประสิทธิ์พลังงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าการผลิต

20 ค่าความยืดหยุ่น / สัมประสิทธิ์พลังงาน เมื่อเทียบกับ GDP

21 Thank You

22 การเปลี่ยนแปลงค่าความ เข้มพลังงาน

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ พลังงาน ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google