งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนเตรียมการ รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนเตรียมการ รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนเตรียมการ รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

2 ปีการศึกษา 2555 กับ ปี การศึกษา 2556 เพิ่มการสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 1 ปรับเกณฑ์การ คัดเลือกนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 2

3 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี ศักยภาพที่เหมาะสมของ โรงเรียนเข้าเรียน โดย กำหนดเกณฑ์พิจารณา คัดเลือกนักเรียนที่มี ศักยภาพเหมาะสมจาก คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย รวม 5 ภาคเรียน ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง ) ไม่ต่ำ กว่า 2.00

4 2 3 1 แผนการ รับ นักเรียน อัตรา การ แข่งขัน สัดส่วน และ วิธีการ รับ นักเรียน 4 เขตพื้นที่ บริการ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน

5 6 7 5 ห้องเรีย นพิเศษ โรงเรียน เครือข่าย ผู้รับผิด ชอบ 8 การ ติดต่อ ประสานง าน การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน

6 หลักการ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนเตรียมการ รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google