งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง เรื่อง Conditional Sentences.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง เรื่อง Conditional Sentences."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง เรื่อง Conditional Sentences

2 รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ

4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครปฐมเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 คำนำ   การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากเอกสาร และตำราที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงจัดทำให้มี เนื้อหาประกอบ ตัวอักษรชัดเจน นำเสนอเป็น เว็บเพจ ที่น่าสนใจ น่าติดตาม จัดแบ่งเนื้อหา ออกเป็นตอน ๆ ทั้งหมด 5 ตอน คือ

6 1111 F F F First Condition 2222. Second Condition 3333. Third Condition 4444. Mixed - Type Condition 5555. Mixed Conditions

7 ผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหานักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จนประสบความสำเร็จ จึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางและเป็นตัวอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โโโโสภา อุณหพงศา

8 คำชี้แจงการใช้ แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences กก่อนที่นักเรียนจะศึกษาบทเรียนนี้ ให้นักเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 11. อ่านคำชี้แจงนี้ให้เข้าใจชัดเจน 22. ทำแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง 33. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปตามลำดับ ซึ่ง เริ่มจากง่ายไปหายาก จนจบบทเรียน 44. ทำแบบทดสอบก่อน - หลังเรียนอีกครั้งเพื่อ วัดความก้าวหน้าของตนเอง 55. ให้นักเรียนศึกษาด้วยความตั้งใจ เมื่อเกิดปัญหาขอให้ปรึกษาครู 66. นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองในยาม ว่าง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทำให้เกิดทักษะ และแม่นยำมากขึ้น

9 หหหหมายเหตุ แบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียนเป็นชุดเดียวกัน เมื่อเปิดทำแบบทดสอบครั้งแรก คือการทดสอบก่อนเรียน เมื่อ เปิดทำแบบทดสอบหลังจากผ่าน การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์แล้ว คือการทดสอบหลังเรียน เพราะ แบบทดสอบนี้จะสลับข้อและ ตัวเลือกให้อย่างอัตโนมัติทุกครั้ง เมื่อมีการเปิด

10 จุดประสงค์   เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์นี้แล้ว จะมีพฤติกรรม ดังนี้   1. อธิบายโครงสร้างของประโยคจาก แบบฝึกได้ถูกต้อง   2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องตาม โครงสร้าง   3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้   4. สรุปและแสดงความคิดเห็น โดยใช้ โครงสร้างประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง เรื่อง Conditional Sentences.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google