งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมความแข็งแรงของ หิน Rock Reinforcement กลุ่มนักศึกษาวิชา Rock Mechanics ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมความแข็งแรงของ หิน Rock Reinforcement กลุ่มนักศึกษาวิชา Rock Mechanics ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมความแข็งแรงของ หิน Rock Reinforcement กลุ่มนักศึกษาวิชา Rock Mechanics ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 Histories of Rockbolts - มีการเริ่มใช้ Roof Bolting ขึ้นในปี 1981 ในเหมือง ของโปแลนด์ - 1952 Rock Bolts เข้ามาแทนที่ การใช้ไม้อย่างมาก - มีการใช้ Rock Bolts ในเหมืองของอเมริกาปีปี หนึ่งประมาณ 120 ล้านตัว

3 System of Rock reinforcement Rock bolts High – Capacity Grouted Ground Anchors Composite Sytem งานอุโมงค์ และ การเสริมความมั่นคง ตามเชิงเขาต่างๆ งาน Pre – Stress ของเขื่อนคอนกรีต งานฐานรากที่ต้องรับแรง Uplift งานอุโมงค์ และ การเสริมความมั่นคง ตามเชิงเขาต่างๆ งาน Pre – Stress ของเขื่อนคอนกรีต งานฐานรากที่ต้องรับแรง Uplift

4 Why must to use Rockbolts ? - can be used in any excavation geometry - simple and quick to apply - relatively inexpansive - Installation can be fully mechanized

5 Scope and Planning -Site investigation -Excavation requirement -Relevant past case histories -Choice of rockbolt system -Initial design -Choice of monitoring system Before excavation

6 -Detailed site investigation -Installation of rock bolt system -Installation of monitoring system Scope and Planning ( cont. ) During excavation -Review experience -Review design -New design -Long term monitoring After excavation

7 ชนิดของ Rock Anchor 1. Mechanically anchored rockbolts 2. Grouted rock and cable bolts 3. Friction anchored rockbolts

8 1. Mechanically anchored rockbolts 1.1 Single Wedging Action

9 1. Mechanically anchored rockbolts 1.2 Double Wedging Action

10 2. Grouted rock and cable bolts 2.1 การ grouted dowel โดยใช้ cement

11 2. Grouted rock and cable bolts 2.2 การ grout ผ่านท่อเจาะรู (Perfobolts)

12 2. Grouted rock and cable bolts 2.3 การ grout โดยใช้ resin

13 3. Friction anchored rockbolts 3.1 Split Set System

14 3. Friction anchored rockbolts 3.2 Swellex System

15

16 การใช้สลักหินในการค้ำยันจะทำให้ เกิดผลดังนี้ 1. ทำให้เกิดโซนของแรงกด ในแนวรัศมีโดยรอบในหิน ซึ่งเกิด จากแรงดึงในสลักยึดหิน 2. การยึดของสลักหินเป็น สาเหตุให้เกิดหน่วยแรงกดสัมผัส กระทำตั้งฉากกับทิศทางของสลักหิน และเกิดขึ้นโดยการกระทำร่วมกันของ แรงดึงในสลักยึดหิน และปฏิกิริยา ตอบสนองของหินต่อการยึด 3. หน่วยแรงกดโดยแรงที่เกิดขึ้น จากแรงดึงในสลักหินทำให้เกิดแรง กดดันเข้าไปและมีการขยายตัวตาม แนวนอน ซึ่งผลจากการตรึงนี้ทำให้การ กดถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นเป็นมุมฉาก กับทิศทางของสลักยึดหิน 4. การแปรเปลี่ยนหรือการ เปลี่ยนรูปของผิวที่ถูกขุดเนื่องจากการ ปรับหน่วยแรงโดยรอบของอุโมงค์จะ ไม่ขยายขอบเขตออกไปและไม่ เคลื่อนที่เข้าสู่อุโมงค์ โดยการใส่สลัก หินเข้าไปเป็นชุด ทั้งหมดที่กล่าวมานั่นคือเมื่อใส่ชุดสลักหินเข้า ไปแล้ว ก็จะเกิดผลทันทีต่อส่วนที่อยู่ด้านใน บริเวณที่ถูกขุด สลักหินจะทำให้เกิดโครงสร้าง ที่มีลักษณะคล้ายไดอะแฟรมของหินซึ่งจะถูก ทำให้เป็นส่วนที่ช่วยพยุงหินให้อยู่ได้ด้วยตัว ของมันเอง ซึ่งความหนาของไดอะแฟรมนี้จะ น้อยกว่าความยาวของสลักหิน อย่างไรก็ตาม ในการที่จะใช้สลักหินในการค้ำยัน ผู้ดำเนินการ ควรจะรู้พฤติกรรมของหินด้วยว่ามีลักษณะเป็น อย่างไร และจะมีการตอบสนองต่อสลักยึดหิน อย่างไร

17 Rockbolt Interaction Mechanically Anchored Rockbolt จะเกิดค่า strain คงที่ตลอด ความยาวของระยะความยาวอิสระ (Free length of bolt) การเคลื่อน ตัวของหินระหว่างจุดยึดของสมอ นั้นจะมีการเคลื่อนตัวตลอดความ ยาวส่วนล่างของสมอยึด ดังนั้นถือ ได้ว่า Expansion Shell Anchors Bolt เป็นระบบ flexible rock reinforcement system Fully Grouted Bolts แรงจะถูกส่งถ่ายจาก cement grout ไปยังหิน การเคลื่อนตัวของ rock mass และ reinforcement จะเคลื่อนตัวไปด้วยกัน โดยการ กระจายแรงจะกระจายออกไปยังจุด ยึดสมอโดยประมาณเท่ากับ 5-20 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของสมอ โดยระบบนี้จะเป็นระบบ stiff rock reinforcement system Friction Anchored Rockbolts เทียบเคียงได้กับระบบ fully grouted bolts นั่นคือการเคลื่อนตัว ของ rock mass กับ reinforcement เคลื่อนที่ไปด้วยกัน ไม่แยกออกจากกัน

18 Design Principles Rockbolt หรือ cablebolt จะต้องออกแบบให้เกิดค่าการ เคลื่อนตัวของหินให้น้อยที่สุด หลักการขั้นพื้นฐานคือ การเสริม ความมั่นคงให้แก่มวลหินบริเวณผิว หิน ชั้นหินที่อยู่ใกล้ชิดกับบริเวณผิว หิน ชั้นหินที่อยู่ใกล้ชิดกับบริเวณ มวลหินที่มีโอกาสทำให้เกิดการ เคลื่อนตัวได้

19 ในการเปิดช่องอุโมงค์ขนาดใหญ่อาจจะ ต้องใช้ cable ยาวเป็นพิเศษ เพื่อจะสร้างแรงอัด กับหิน โดยหลักการออกแบบนั้นไม่ว่าจะเป็น rockbolt หรือ cablebolt ก็ใช้หลักการเดียวกัน ตามหลักการของ New Austrain Tunnelling Method (NATM) ในการขุดและการค้ำยันมีดังนี้ 1. เจาะ และ ระเบิดหิน 2. โกยหินออก และรังวัด 3. เสริมความมั่นคงขั้นแรก ด้วย Rockbolt และ Shortcreting 4. ปฏิบัติตามวงจรการทำงาน คือ เจาะ โกยหินและ เสริมความแข็งแรงหินชั้นแรก 5. วัดการเคลื่อนตัวของหินและกำหนดเวลาที่เหมาะสมใน การติดตั้ง permanent lining และ ติดตั้ง lining

20 Thank you for Attraction


ดาวน์โหลด ppt การเสริมความแข็งแรงของ หิน Rock Reinforcement กลุ่มนักศึกษาวิชา Rock Mechanics ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google