งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 สมาชิกในกลุ่ม 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 3 นายมนัส จันทร์วิไล 3 นายมนัส จันทร์วิไล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 สมาชิกในกลุ่ม 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 3 นายมนัส จันทร์วิไล 3 นายมนัส จันทร์วิไล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 สมาชิกในกลุ่ม 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 3 นายมนัส จันทร์วิไล 3 นายมนัส จันทร์วิไล 4 นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ 4 นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ 5 นายอดิเรก รักชุม 5 นายอดิเรก รักชุม 6 นายอรรถวีร์ มิลินทางกูร 6 นายอรรถวีร์ มิลินทางกูร ROCK BOLTS

2 Type of Anchored Rockbolt Figures 6.4.2 to 6.4.6 show the hierarchical architectures for trouble-shooting bolting systems.

3 1. Mechanical Bolts

4 Slot & Wedge Anchor Rockbolt Advantages : - Inexpensive - Inexpensive - Simple - Simple - Immediate tensioning - Immediate tensioning Disadvantages : - Small contact area - Small contact area - Local crushing - Local crushing - Unreliability in poor - Unreliability in poor rock rock Applications : - Rarely used today - Rarely used today

5 Mechanically Anchored Rockbolt

6 2. FullyGroutBolts

7 Cement Grouted Rockbolt Advantages : - Inexpensive - Inexpensive - Simple - Simple Disadvantages : - Can’t be tensioned - Can’t be tensioned Applications : - Light support, mining - Light support, mining - Pipework, ventilation - Pipework, ventilation tube in civil eng. tube in civil eng.

8 3. TensionRebarBolts

9 Split-set Dowel Advantages : - Quick to install - Quick to install - Simple - Simple - Cheaper than Cement - Cheaper than Cement Grouted Rockbolt Grouted Rockbolt Disadvantages : - Can’t be tensioned - Can’t be tensioned - Rusting - Rusting - Can’t be grouted - Can’t be grouted Applications : - Light support - Light support - Short-term support - Short-term support

10 Swellex Dowel Advantages : - High anchorage load - High anchorage load - Simple - Simple - Inexpensive - Inexpensive - Small axial force - Small axial force Disadvantages : - Can’t be grouted - Can’t be grouted - Strength up to tube - Strength up to tube Applications : - Medium-term reinf. - Medium-term reinf. in mining in mining

11 Expansion Shell Anchor Advantages : - High bolt load - High bolt load - Very reliable - Very reliable - Immediate tensioning - Immediate tensioning Disadvantages : - Expensive - Expensive - Required skill and - Required skill and supervision supervision Applications : - Permanent support - Permanent support for civil eng. for civil eng. - Non-grout use in - Non-grout use in mining mining

12 4. Combinepointbolts

13 5. MResinBolts

14 Resin Grouted Rockbolt Advantages : - Convenient - Convenient - Simple - Simple - Very high str. anchor - Very high str. anchor Disadvantages : - Expensive - Expensive - Limited shelf-life - Limited shelf-life Applications : - Which cost is less - Which cost is less than speed & than speed & reliability reliability

15 Resin Grouted Rockbolt

16 Accessories-Face Plates

17 Accessories-Wire Mesh

18 Accessories-Shortcrete

19

20 Main Propose Anchored Rockbolt III Adhesion Resin Cement Friction High contact load High contact load Low contact load Expansion of bolt Expansion of bolt Compression of bolt Compression of bolt

21 การใช้สลักหินในการค้ำยันจะทำให้ เกิดผลดังนี้ 1. ทำให้เกิดโซนของแรงกดในแนวรัศมีโดยรอบ ในหิน ซึ่งเกิดจากแรง ดึงในสลักยึดหิน 2. การยึดของสลักหิน เป็นสาเหตุให้เกิดหน่วยแรง กดสัมผัสกระทำตั้งฉากกับทิศทางของสลักหิน และเกิดขึ้นโดยการกระทำร่วมกันของแรงดึงใน สลักยึดหิน และปฏิกิริยาตอบสนองของหินต่อ การยึด 3. หน่วยแรงกดโดยแรงที่เกิดขึ้นจากแรงดึงใน สลักหินทำให้เกิดแรงกดดันเข้าไปและมีการ ขยายตัวตามแนวนอน ซึ่งผลจากการตรึงนี้ทำให้ การกดถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นเป็นมุมฉากกับ ทิศทางของสลักยึดหิน 4. การแปรแปรเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนรูปของผิวที่ ถูกขุด เนื่องจากการปรับหน่วยแรงโดยรอบของ อุโมงค์จะไม่ขยายขอบเขตออกไปและไม่ เคลื่อนที่เข้าสู่อุโมงค์ โดยการใส่สลักหินเข้าไป เป็นชุด

22 แผนผังการทำงาน 1. ก่อนการขุดเจาะ (Before Excavation) สำรวจบริเวณที่จะทำการขุดเจาะเครื่องมือขุดเจาะที่ต้องการใช้ประวัติของสถานที่จากบริเวณใกล้เคียง เลือกวิธีการใช้ Rockbolts การออกแบบขั้นต้นเลือกวีธีการติดตามประเมินผล

23 2. ระหว่างการขุดเจาะ (During Excavation) การสำรวจรายละเอียดของบริเวณที่จะขุด เจาะ การติดตั้ง Rockbolts การติดตั้งระบบการติดตามประเมินผลพิจารณาทบทวนการออกแบบพิจารณาออกแบบใหม่ 3. หลังการขุดเจาะ (After Excavation) บันทึกและติดตามประเมินผล

24 การออกแบบ Rock bolts ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับขนาด ของสลักยึด 1. ขนาดและความยาวจะ ขึ้นอยู่กับสภาพของหิน 1. ขนาดและความยาวจะ ขึ้นอยู่กับสภาพของหิน 2. ความยาวของสลักยึด ต้องมีค่าอย่างน้อย เท่ากับความหนาของ โครงสร้างหินโค้งที่ทำ หน้าที่รับแรงโดยรอบ อุโมงค์ รวมกับระยะทาง เฉลี่ยระหว่างสลักยึดที่ อยู่ข้างเคียง 2. ความยาวของสลักยึด ต้องมีค่าอย่างน้อย เท่ากับความหนาของ โครงสร้างหินโค้งที่ทำ หน้าที่รับแรงโดยรอบ อุโมงค์ รวมกับระยะทาง เฉลี่ยระหว่างสลักยึดที่ อยู่ข้างเคียง 3. ระยะห่างของสลักยึด ควรให้เท่ากัน 3. ระยะห่างของสลักยึด ควรให้เท่ากัน

25 1.Stability of bolted block Safety Factor SF is required, then (Biron and Arioglu, 1983):

26

27 Calculate factor of safety (FS)

28 Calculate factor of safety (FS) of the unreinforced slope using equation (1) below to determine the need for rock bolts 2. Decide upon the minimum FS necessary to insure slope stability 1. The F.S should be calculated for both the wet and dry conditions 3. Calculate the total rock bolt force T (equation 2) 4. The rock bolt lengths should, in general, be determined such that when using the design bolt spacing, the force cone generated from the bottom of the anchor overlaps

29 where W = weight of rock 6 = angle of rock bolt with horizontal; bolt sloping up above horizontal is of a negative angle c1 = angle of discontinuity to the horizontal E = angle of resultant force due to earthquake or blasting forces and W c = cohesion of rock H = vertical distance from point where discontinuity daylights on slope to top of slope u = groundwater force T = total force due to rock anchors Equation (1) was selected for the calculation of the FS since the equation contains most of the parameters required for slope-stability analysis and is straightforward to use. To determine the optimum direction of the rock bolts, equation (1) is differentiated with respect to 6. This gives a maximum FS when

30 2. Length of bolt

31 3. Pattern and spacing

32

33

34 4. Bolt diameter

35 การวิเคราะห์ความมั่นคง ของโครงสร้างหิน 1. การวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลก้อนหิน 1.1 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา 1.2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุด ลงมา 2. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของคานและพื้นใช้กับ แนวการทับถมของหิน 2.1 ใช้เป็นส่วนรั้งแนวการทับถมของหิน เหนืออุโมงค์ 2.2 การสร้างแนวทับถมเหนืออุโมงค์ให้ แข็งแรงขึ้น 3. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการส่งถ่ายแรงตาม แนวโค้ง

36 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตก ลงมา N = จำนวนสมอยึด W = น้ำหนักของหินที่มีโอกาส ตกลงมาได้ f = ตัวคูณค่าความปลอดภัย f = ตัวคูณค่าความปลอดภัย B = load bearing capacity of bolt

37 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อน หลุดลงมา  = มุมเอียงรอยแตกของ หินทำกับแนวราบ  = มุมเสียดทานของหิน ตรงรอยแตก C = cohesive strength of sliding A = พื้นหินที่ติดกับรอย เลื่อน  = มุมที่ทำกับเส้น แนวตั้งฉากของรอยแตก หินกับสมอยึด

38 ใช้เป็นส่วนรั้งแนวการทับถมของหิน เหนืออุโมงค์ W = f*S*C*h*  h = ความหนาของหินที่ไม่มั่นคง h = ความหนาของหินที่ไม่มั่นคง S = ระยะห่างระหว่างสมอยึดตั้ง ฉากกับแนวการขุด  = ความหนาแน่นของหิน

39 การสร้างแนวทับถมเหนืออุโมงค์ให้ แข็งแรงขึ้น รูปการสร้างแนวทับถมของหินเหนืออุโมงค์ให้แข็งแรงขึ้น

40 วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการส่งถ่าย แรงตามแนวโค้ง การหาความยาวของ rock bolts L = 1.4 + 0.184a L = 1.4 + 0.184a a = ความกว้างของช่องเปิดแนวราบ (m) และระยะห่าง ระหว่างสมอหาได้จาก joint density a = ความกว้างของช่องเปิดแนวราบ (m) และระยะห่าง ระหว่างสมอหาได้จาก joint density

41 การติดตั้ง Rock bolting แบบ swellex Manual rock bolting Semi-mechanized rock bolting

42 การป้องกันการผุกร่อน การ grout เพื่อป้องกันการผุกร่อน เนื่องจากความเป็นเบสของ cement mortar จะป้องกัน การผุกร่อนได้ยาวนานอยู่แล้ว แต่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกับ bolts จำเป็นที่ป้องกัน อาจใช้สาร galvanized แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้ จาระบี, epoxy

43 ตัวอย่างการคำนวณ

44

45

46

47 The bolt length can be determined graphically from figure 3-17 adding a suitable length beyond the plane of the discontinuity to satisfy anchorage requirements.

48

49

50

51

52

53

54

55


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 สมาชิกในกลุ่ม 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 1 นายชัชชัย หนูเจริญ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 2 นายทรงพล มงคลพันธุ์ 3 นายมนัส จันทร์วิไล 3 นายมนัส จันทร์วิไล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google