งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจำแนก เด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจำแนก เด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจำแนก เด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก

2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการจำแนกเด็กและ เยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน การใช้เครื่องจำแนกเด็กและ เยาวชน กลยุทธการพัฒนาและ ปรับปรุง เครื่องจำแนกเด็กและ เยาวชน • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการอบรมทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการจำแนก ( สสส.) กลยุทธการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการจำแนกเด็ก และเยาวชน • โครงการนิเทศงานและประเมิน กระบวนการจำแนกเด็กและเยาวชน กลยุทธการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลด้านการ จำแนกเด็กและ เยาวชน

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบจำแนกเด็กและ เยาวชน สถาน พินิจ / ศูนย์ฝึกฯ สพฯ / ศฝ. มี เครื่องมือการ จำแนกที่มี ประสิทธิภาพ ด / ยได้รับ การจำแนก ตรงตาม สภาพปัญหา และความ จำเป็น กลยุทธการพัฒนาและ ปรับปรุงเครื่องมือ จำแนกเด็กและเยาวชน กลยุทธการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการจำแนกเด็ก และเยาวชน กลยุทธการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล สถาน พินิจ / ศูนย์ฝึกฯ สถาน พินิจ / ศูนย์ฝึกฯ บุคลากรมี ศักยภาพ ในการใช้ เครื่องมือ จำแนก อย่างมือ อาชีพ หน่วยงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจำแนก เด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google