งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis  http://lamphun.cad.go.th วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis

2 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis  http://lamphun.cad.go.th

3 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis  http://lamphun.cad.go.th : Capital Strength ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง C C : Asset quality คุณภาพของสินทรัพย์ A A : Management ability ขีดความสามารถในการบริหาร M M : Earning sufficience การทำกำไร E E : Liquidity สภาพคล่อง L L : Sensitivity ผลกระทบของธุรกิจ S S

4 Company name www.themegallery.com CAMELS  http://lamphun.cad.go.th S S S S C A E L M ผลการวิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ ของสหกรณ์ในจังหวัด ลำพูน

5 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis ของสหกรณ์  http://lamphun.cad.go.th มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อ ความเสียง

6 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis ของสหกรณ์  http://lamphun.cad.go.th มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์

7 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis ของสหกรณ์  http://lamphun.cad.go.th มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการ บริหาร

8 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis ของสหกรณ์  http://lamphun.cad.go.th มิติที่ 4 การทำกำไร

9 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis ของสหกรณ์  http://lamphun.cad.go.th มิติที่ 5 สภาพคล่อง

10 Company name www.themegallery.com CAMELS Analysis ของสหกรณ์  http://lamphun.cad.go.th มิติที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google