งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis

2 Company name CAMELS Analysis 

3 Company name CAMELS Analysis  : Capital Strength ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง C C : Asset quality คุณภาพของสินทรัพย์ A A : Management ability ขีดความสามารถในการบริหาร M M : Earning sufficience การทำกำไร E E : Liquidity สภาพคล่อง L L : Sensitivity ผลกระทบของธุรกิจ S S

4 Company name CAMELS  S S S S C A E L M ผลการวิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ ของสหกรณ์ในจังหวัด ลำพูน

5 Company name CAMELS Analysis ของสหกรณ์  มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อ ความเสียง

6 Company name CAMELS Analysis ของสหกรณ์  มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์

7 Company name CAMELS Analysis ของสหกรณ์  มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการ บริหาร

8 Company name CAMELS Analysis ของสหกรณ์  มิติที่ 4 การทำกำไร

9 Company name CAMELS Analysis ของสหกรณ์  มิติที่ 5 สภาพคล่อง

10 Company name CAMELS Analysis ของสหกรณ์  มิติที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt Company name CAMELS Analysis  วิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจ 6 มิติ S S S S C A E L M CAMELS Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google