งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปัญหาเนื้อแก้วและยาง ไหลในผล ในกระบวนการผลิตมังคุด โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ทแอนด์ สปอร์ตคลับ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปัญหาเนื้อแก้วและยาง ไหลในผล ในกระบวนการผลิตมังคุด โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ทแอนด์ สปอร์ตคลับ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปัญหาเนื้อแก้วและยาง ไหลในผล ในกระบวนการผลิตมังคุด โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ทแอนด์ สปอร์ตคลับ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 6

2 การลดปัญหาเนื้อแก้วและยางไหลในผล ในกระบวนการผลิตมังคุด ยังไม่มีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ ป้องกันและแก้ปัญหา จัดการการผลิตแบบ เลี่ยงปัญหา - จัดการให้ต้นมังคุดออก ดอกเร็วขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน ฤดูฝน ปริมาณน้ำที่ต้นมังคุดได้รับระหว่าง การพัฒนาการของผล สัมพันธ์กับการเกิดอาการเนื้อแก้วและ ยางไหลในผล

3 ผลอายุ 79-87 วัน (11-12 สัปดาห์ ) จะเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผล มากกว่าผลที่อายุอ่อนกว่านี้ ฝนตกหนักช่วงใกล้เก็บเกี่ยว พบ อาการเนื้อแก้วมากขึ้น ป้องกันฝน ร่วมกับจัดการน้ำต้น มังคุดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4 อาการเนื้อแก้ว น้ำมากกระทันหัน Cell elastic modulus ของเนื้อ Osmotic potential ในเซลล์เนื้อสูง ปัจจัยเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดอาการเนื้อแก้ว ฝนตกหนักในช่วงแล้ง ขณะผลกำลังพัฒนาการ น้ำน้อยเกินไปในช่วงแล้ง cell division & filling ไม่สมบูรณ์ อาหารสะสมช่วงการ พัฒนาการของผลไม่เพียงพอ solute มีมากช่วงผล ใกล้เปลี่ยนเป็นระยะสายเลือด water stress ช่วงการ พัฒนาการของผล

5 อาการ ยางไหลในผล ปริมาณน้ำยาง Cell elastic modulus ของท่อน้ำยาง Osmotic potential ของน้ำยาง ในท่อน้ำยางสูง ( เนื้อ / ไส้กลางผล / เปลือก ) ปัจจัยเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดอาการยางไหลในผล lateral movement จากท่อน้ำสู่ท่อน้ำยาง cell division & filling ไม่สมบูรณ์ อาหารสะสมช่วงการ พัฒนาการของดอกและผล ไม่เพียงพอ water stress (deficit/logging/saturation) ช่วงการพัฒนาการของผล

6 ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยเสริม ของการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผล ปัจจัย หลัก - การเปลี่ยนแปลงอย่าง กระทันหันของสภาวะน้ำ ในเนื้อมังคุด และในน้ำยาง ปัจจัย รอง - อายุผลที่เหมาะสม - ความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน ของเซลล์เนื้อมังคุด และเซลล์ท่อน้ำ ยาง

7 ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยเสริม ของการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผล ปัจจัย เสริม - ความสมบูรณ์ต้น - ปริมาณอาหารสะสม ในต้น - จำนวนผลต่อต้น

8 การดำเนินงาน 1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การแก้ปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในผล ( กวก.) 2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการ เพิ่มปริมาณมังคุดคุณภาพโดยการ จัดการเขตกรรมแบบผสมผสาน ( กวก.) 3. โครงการวิจัยการสร้างสภาวะเครียด น้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุด และลดความเสียหายของอาการ เนื้อแก้วยางไหลในผล ( สกว.)


ดาวน์โหลด ppt การลดปัญหาเนื้อแก้วและยาง ไหลในผล ในกระบวนการผลิตมังคุด โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ทแอนด์ สปอร์ตคลับ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google