งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในการ ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง โครงงานด้าน วิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในการ ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง โครงงานด้าน วิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในการ ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง โครงงานด้าน วิศวกรรม

2 จัดทำโดย นายวรวุฒิแหยมยินดี 5280100625 นางสาวหนึ่งฤทัยกรอง ทอง 5280100846

3 เสนอ ดร. วัชระ เสือดี อาจารย์สิโรจน์ ประ คุณหังสิต อาจารย์ชวกร ลิ้วตระ กูลไพบูลย์ ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรม การ

4 1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ น้ำระหว่างการปลูกข้าวแบบทั่วไปและ การปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง 2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จาก การปลูกข้าวแบบทั่วไปและการปลูกข้าว แบบนาเปียกสลับแห้ง วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

5 1. ขอบเขตพื้นที่ การทดลองครั้งนี้จะ ดำเนินการทดลองในแปลง ของสถานีทดลอง การบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พื้นที่ ทดลอง 1,600 ม 2 ภายในสถาบัน พัฒนาการชลประทาน 2. ขอบเขตการวิจัย การทดลองครั้งนี้จะ ทดลองโดยจะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำที่เหมาะสม ขอบเขตการ วิจัย

6 เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการที่ได้ จากผลการศึกษาวิจัย โดยได้ทราบถึงการ เจริญเติบโตการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบ เปียกสลับแห้ง และการเพิ่มผลผลิตให้ภาค เกษตรกรรมใช้น้ำชลประทานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์และ คุณค่าของการวิจัย ระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัย วันที่ 1 พฤศจิกายน พ. ศ. 2555 – วันที่ 13 มีนาคม พ. ศ. 2556

7 การผลิตข้าวระบบ “ เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว ” มีความแตกต่างจากการปลูกข้าว นาดำแบบปกติ โดยในระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม เพาะปลูกได้มีการให้แปลงเพาะปลูก เปียก สลับกับแห้ง เพราะช่วงที่แห้งจะทำให้ราก ของต้นข้าวต้องการน้ำ รากจึงหนาและมี จำนวนมาก การทำเช่นนี้จะทำให้ต้นข้าว แข็งแรง ไม่เป็นโรค การเจริญเติบโตก็ดีขึ้น ด้วย และที่สำคัญการปลูกแบบเปียกสับแห้ง ใช้น้ำน้อย ช่วยป้องกันเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล และแก้ปัญหานาหล่ม ข้าวไม่ล้มตอน เกี่ยวรวมถึงลดน้ำต้นทุนอีกด้วย การผลิตข้าวระบบ “ เปียกสลับ แห้ง แกล้งข้าว ”

8 ขั้นตอนการ ทำงาน

9 จากการเก็บข้อมูลตาม ระยะเวลา การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำในพื้นที่ เพาะปลูก 1 ไร่ หรือ 1600 m 2 การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งมี การใช้ปริมาณน้ำตลอดการ เพาะปลูก มีค่าเท่ากับ 944.77 m 3 การปลูกข้าวแบบปกติมีการใช้ปริมาณน้ำ ตลอดการเพาะปลูก มีค่าเท่ากับ 1731.2 m 3 ( เมื่อคิดเป็น 1 ไร่ หรือ 1600 m 2 ) เมื่อคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ แล้ว การปลูก แบบนาเปียกสลับแห้ง ประหยัดน้ำ 45.43 %

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในการ ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง โครงงานด้าน วิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google