งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19 มี.ค. 56

2 ประเด็นการนำเสนอ 2 ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนา องค์การ ปี 2556 แนวทางการพัฒนาองค์การ

3 LOGO กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) มิติภายนอก มิติภายใน 3 - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ - ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

4 ตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ GES ด้านการพัฒนาองค์การ KPI 8 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาบุคลากร KPI 9 : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ KPI 10 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ KPI 11 : ระดับความสำเร็จใน การดำเนินโครงการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล ทุนมนุษย์ - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ประเด็นการประเมินผล ทุนสารสนเทศ - ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ - ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ประเด็นการประเมินผล ทุนองค์การ - ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ - ความสำเร็จขององค์การ - การสร้างสิ่งใหม่ 4

5 5 ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ KPI 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก รัอยละ 5  KPI 11.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ร้อยละ 2  KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 1.5  KPI 11.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 1.5 KPI 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 3  KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศร้อยละ 1.5  KPI 12.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศร้อยละ 1.5 KPI 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การน้ำหนัก ร้อยละ 3  KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ ร้อยละ 1.5  KPI 13.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการน้ำหนัก ร้อยละ 4

6

7 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 1 เมษายน 56 2- 3จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 1 เมษายน 56 4- 5 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 1 เมษายน 56 และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย KPI 11.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ องค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 2

8 8 KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความ พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

9 9 KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

10 10  ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็น ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากรภายในองค์การ กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ความสำคัญ หมายถึง การให้น้ำหนักในการพิจารณากับเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากกว่าเรื่องอื่น  หลักการประเมินจากการสำรวจ Organization Development Survey คือการทำให้ GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสำคัญและความเห็นของบุคลากร ภายในองค์การ (Gap)  หากส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน องค์กร (Gap) มีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสำคัญที่ องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นหน่วยงานควรดำเนินการพัฒนาองค์การโดย การหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไข  หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กำหนดไว้ (สามารถตรวจสอบ จำนวนผู้ตอบขั้นต่ำของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสำรวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนำผลการสำรวจมาใช้เป็น ตัวแทนในการประเมินผลได้ หลักการประเมินจากการสำรวจ Organization Development Survey

11 แบบรายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การโดยระบบออนไลน์ Username และ Password 1 ชุด/หน่วยงาน ระบบการแสดงผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th/ges/admin.php 11

12 12 KPI 11.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรน้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1 จัดส่งแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และผลการสำรวจครั้งที่ 2

13

14 14 KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

15 15 การประเมินน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 12.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 ≤678910 เกณฑ์การให้คะแนน KPI 12.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 1.5

16 16 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

17 17 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

18 18 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

19 19 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

20 20 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

21

22 22 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

23 23 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

24 24 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

25 กรณีที่ 1 : Gap ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยกลาง กรณีที่ 2 : Gap ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง ระดับคะแนนสูตรการคำนวณ 1X 2 ≥ X max 2 3 4 5X 2 ≤ X 1 ระดับคะแนนสูตรการคำนวณ 1X 2 ≥ X max 2 3X 2 = X 1 4 5X 2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 25 หมายเหตุ: X 1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) X 2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย. 56) X max คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ ทั้งนี้ “ค่าเฉลี่ยกลาง” และ “ค่า X max ” สกพร.จะแจ้งพร้อมผลการสำรวจครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เกณฑ์การให้คะแนน KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

26 26 ค่าเฉลี่ยกลาง และ X max KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ 11.2ตัวชี้วัดที่ 12.1ตัวชี้วัดที่ 13.1 ค่าเฉลียกลาง1.2 1.0 X max 2.0 1.9 Gap เฉลี่ยของทุกจังหวัด รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2556

27 27 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1 จัดส่งแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และผลการสำรวจครั้งที่ 2 KPI 13.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

28 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online จังหวัดอุดรธานี ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online จังหวัดอุดรธานี 28

29 แผน HRD สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์จังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ จาก ความต้องการ และผลการประเมิน การพัฒนาความรู้ฯ ที่ได้รับช่วย ให้ชำนาญ และปฏิบัติงานดีขึ้น ฐานข้อมูลใช้งานสะดวก เข้าถึงง่าย ค้นหาข้อมูลรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถบริหารฯ องค์การให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มุ่งมั่นตั้งใจ ยินดีที่จะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การให้รางวัล ยกย่อง ชมเชยบุคลากร สามารถขอคำปรึกษาจาก ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ติดตามความคืบหน้า ส่วนราชการปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดถูกใช้สนับสนุน การปฏิบัติงาน บุคลากรในจังหวัดมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม นำการเรียนรู้จากบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง มาปรับปรุง กระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทำงาน “GAP” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Alignment Execution HRM Network 29 System Database Renewal ปริมาณงานสมดุลกับเวลา ปฏิบัติงาน นโยบายและเป้าหมาย HRM ชัดเจน การมอบหมายงานชัดเจน เหมาะสม ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ถูกต้อง ทันสมัย นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ช่วย ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน HRD ระบบสารสนเทศช่วยให้ปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง การจัดการแก้ไขปัญหา ระบบ IT เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฐานข้อมูลสนับสนุน Good/best Practices ระบบ IT เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เข้าใจทิศทาง/กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทำให้ทำงานอย่างมีความสุข มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม งานท้าทาย ได้เรียนรู้/ประสบการณ์

30 ระดับ “Gap” ด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับ Gap จากมากไปน้อย 30 ค่าเฉลียกลาง1.2 X max 2.0

31 ระดับ “Gap” ด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับ Gap จากมากไปน้อย 31 ค่าเฉลียกลาง1.2 X max 2.0 ความเห็น ความสำคัญ

32 ระดับ “Gap” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ Gap จากมากไปน้อย 32 ค่าเฉลียกลาง1.2 X max 2.0

33 ระดับ “Gap” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ Gap จากมากไปน้อย 33 ค่าเฉลียกลาง1.2 X max 2.0 ความเห็น ความสำคัญ

34 ระดับ “Gap” ด้านวัฒนธรรมองค์การ ระดับ Gap จากมากไปน้อย 34 ค่าเฉลียกลาง1.0 X max 1.9

35 ระดับ “Gap” ด้านวัฒนธรรมองค์การ ระดับ Gap จากมากไปน้อย 35 ค่าเฉลียกลาง1.0 X max 1.9 ความเห็น ความสำคัญ

36 36 แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด...................................ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน................................... แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งปม. พ.ศ. 2556 ปัจจัย การ สำรวจ คำถามการ สำรวจออนไลน์ Gapโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา ข้อมูลปัจจัย นำเข้าในการ จัดทำ แผนพัฒนาฯ* ตัวชี้วัดเป้าหมาย /ผลลัพธ์ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หมายเหตุ: *ข้อมูลปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผน ได้แก่ ผลการสำรวจที่มี Gap สูง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความท้าทายองค์การ ฯลฯ ความเห็นเพิ่มเติมของผู้บรืหาร...................................................................................................................................................... ลงนาม.................... ผู้บริหาร วันที่อนุมัติ...................... ( ) แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2556

37 37 แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แผนดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งปม. พ.ศ. 2556 กิจกรรม/ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)ผล ผลิต ผู้รับผิด ชอบ งบ ประ มาณ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2556 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา..........................................................................

38 ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 38 ชื่อส่วนราชการจังหวัดอุดรธานีชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน กลุ่ม.... ปัจจัยการ สำรวจ คำถามการ สำรวจออนไลน์ Gapโครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนา ข้อมูลปัจจัยนำเข้า ในการจัดทำ แผนพัฒนาฯ * ตัวชี้วัดเป้าหมาย/ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ HRMหน่วยงาน/ จังหวัด ที่ ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานอยู่มี แนวทางในการ เสริมสร้าง แรงจูงใจเพื่อ รักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้อัตรา การโอน/ลาออก มีแนวโน้มลดลง 2.2 โครงการเสริมสร้างความ ผูกพันของบุคลากรต่อจังหวัด อุดรธานี - ค่า Gap - ความท้าทายด้าน ทรัพยากรบุคคล ร้อยละการ โอน/ลาออก ของบุคลากรที่ ลดลง ร้อยละ 20กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล

39 ประเด็นการนำเสนอ ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ปี 2556 39 แนวทางการพัฒนา องค์การ

40 วิเคราะห์ผลการสำรวจ ค้นหาสาเหตุของปัญหา จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ดำเนินการตามแผนฯ แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์การ หมายเหตุ ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางพัฒนาองค์การ ส่วนราชการสามารถดำเนินการ ในลักษณะใดก็ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการวัดผลตามตัวชี้วัดนี้มิได้ตรวจขั้นตอน การดำเนินการ แต่เป็นการนำผลคะแนนมาจากผลการสำรวจออนไลน์ครั้งที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบกันและคำนวณค่าจากระดับของ Gap ที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์ระดับความเห็น การวิเคราะห์ระดับความสำคัญ การวิเคราะห์ GAP Focus Group หาสาเหตุของปัญหาและ ข้อเสนอแนะ สัมภาษณ์เชิงลึก สำรวจด้วยคำถามปลายเปิด จัดลำดับความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ ควรเน้นกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง คำนึงถึงเวลาที่เหมาะสม เน้นความต่อเนื่อง เน้นการสื่อสารในองค์การ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ติดตามผลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน 40

41 แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเปรียบเทียบกับการใช้ทรัพยากรและระดับความพร้อมขององค์กร ที่มา : โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของส่วนราชการ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับบริษัทเอคเซนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 41

42 แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ที่มา : โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของส่วนราชการดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับบริษัทเอคเซนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 42

43 ข้อมูลและสารสนเทศใช้เพื่อการวางแผน ยุทธศาสตร์ ข้อมูลและสารสนเทศมีความเชื่อมโยงกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนระดับ บุคคล ข้อมูลสารสนเทศ มีความเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินการและการส่งมอบบริการ ข้อมูลสารสนเทศใช้สำหรับการวัดและการ วิเคราะห์ผลการดำเนินการขององค์กร และการปรับปรุงในทุกด้านที่สำคัญ รวมทั้ง กระบวนงานภายในและภายนอกองค์กร แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ การจัดทำเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กร ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ การบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกัน หรือ ลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ ต่างๆ การสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ให้สามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายได้ (Recovery) IT Contingency Plan มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ดี และมีมาตรฐาน ตั้งแต่ระดับโครงสร้าง พื้นฐานของฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่าย ตลอดจนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารบนระบบเครือข่าย มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เครือข่าย เช่น IEEE802.7 มาตรฐานบ รอดแบนด์บนเครือข่ายท้องถิ่น (Broadband LAN) IEEE802.11 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น

44 ตัวอย่าง....การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 44

45 การแลกเปลี่ยน  การส่งผ่านข้อมูลผ่านอีเล็คโทรนิคไฟล์  การเสนอแนะหลักสูตรอบรมแก่บุคลากร  การค้นหาทางเลือกให้บุคลากรกับฝ่ายกองการ เจ้าหน้าที่ การค้นหาข้อมูล  การจัดวางข้อมูล  การจัดวางหลักสูตร ฝึกอบรม (Learning Module)  การกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้และการร่วมมือกัน  การเรียนรู้ผ่านทางหลักสูตร ฝึกอบรม (Learning Module)  การเรียนรู้จากการสนทนา แลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อน ร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญ การกำหนด  การกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และ รูปแบบที่ เป็นที่ยอมรับ  การสร้างองค์ความรู้ การแบ่งปันความรู้ เรียนรู้ เรียนรู้ / ร่วมมือ ค้นหาข้อมูล แลกเปลี่ยน สร้าง เนื้อหา การรวมกลุ่มกัน Knowledge Management Model การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ 45

46 46

47 47

48 ความเชื่อมโยงระหว่าง PMQA ระดับพื้นฐาน และคำถามใน GES Survey Online ปี 56 ความเชื่อมโยงระหว่าง PMQA ระดับพื้นฐาน และคำถามใน GES Survey Online ปี 56

49 ปัจจัยคำถามLDSPCSITHRPM HRM1. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีนโยบายและเป้าหมายด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ LD1SP3 SP4 HR3 2. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีการมอบหมายบุคลากรอย่าง ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายของจังหวัด SP5HR1 HR2 3. จังหวัด/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีแนวทางในการ เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้อัตราการโอน/ ลาออกมีแนวโน้มลดลง HR1 4. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่มี ความถูกต้อง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการ บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ IT2HR3 5. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ เรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง LD3HR5

50 ปัจจัยคำถามLDSPCSITHRPM HRD6. แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีความ สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด SP1 - SP3 7. บุคลากรในจังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจ ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ SP3HR1 – HR5 PM5 8. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น SP3HR3 9. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดย พิจารณาจากความต้องการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ CS6IT7HR1 – HR5 PM5 10. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความ ชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น CS6IT7HR1 – HR5 PM5

51 ปัจจัยคำถามLDSPCSITHRPM System11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดที่ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานอยู่มีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง LD4IT1 - IT6 12. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่สามารถจัดการแก้ไข ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็น ต้น) IT6PM4 Database13. ข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน อยู่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของข้าพเจ้า IT1 IT2 IT3 IT7 14. ฐานข้อมูลของจังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ สามารถ ใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ได้รวดเร็ว IT4 15. ฐานข้อมูลของจังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่สามารถ สนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) IT7 Network16. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ นำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้จ้า IT4 IT6

52 ปัจจัยคำถามLDSPCSITHRPM Direction17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของจังหวัดที่ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ LD1SP4 Leadership18. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ องค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ LD1 LD4 LD5 LD6 LD7 SP1 SP4 SP5 SP6 SP7 19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง อิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น LD3IT7 Culture & Climate 20. สภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้า ทำงานอย่างมีความสุข LD3HR1 21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน SP3HR1 HR3 22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ HR1 Accountabi lity 23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงาน อย่างเต็มที่เพื่อให้จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่บรรลุ เป้าหมาย LD3SP4 SP5 HR7 Motivation24. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีการให้รางวัลหรือยก ย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม HR1 HR2

53 ปัจจัยคำถามLDSPCSITHRPM Coordination & Control 25. ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้างานได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ LD3HR1 26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตาม ความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน LD4HR1 HR2 Team27. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ส่งเสริมการทำงาน เป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทำงานที่มี คุณภาพดี LD2 LD3 HR1 HR5 External Orientation 28. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่สามารถปรับตัวได้ไว ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ การบรรลุภารกิจ LD1SP7IT5 Innovation & Learning 29. จังหวัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีการนำการเรียนรู้ จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอน ทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง HR1 HR5 30. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และ ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ ใหม่ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น CS1 – CS7 IT7PM1 PM2 PM3 PM5 PM6

54 Q & A www.opdc.go.th 02 356 9942, 02 356 9999 # 8916, 8915, 8804 pmqa@opdc.go.th www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google