งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนากำลังคน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนากำลังคน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนากำลังคน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

2 พันธกิจที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกำลัง แรงงานรองรับ AEC และการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกใน อนาคต พันธกิจที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกำลัง แรงงานรองรับ AEC และการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกใน อนาคต พันธกิจที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลและสร้าง เครือข่ายพัฒนาแรงงาน รองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรม พันธกิจที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลและสร้าง เครือข่ายพัฒนาแรงงาน รองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรม พันธกิจที่ 1 เพิ่มผลิตภาพและ พัฒนากำลังแรงงาน ไทยในอุตสาหกรรม ยานยนต์ พันธกิจที่ 1 เพิ่มผลิตภาพและ พัฒนากำลังแรงงาน ไทยในอุตสาหกรรม ยานยนต์ เป้าประสงค์ 2. สร้างเครือข่าย พัฒนาแรงงาน ภาครัฐ เอกชน กลุ่ม ยานยนต์อย่างเป็น ระบบ เป้าประสงค์ 2. สร้างเครือข่าย พัฒนาแรงงาน ภาครัฐ เอกชน กลุ่ม ยานยนต์อย่างเป็น ระบบ เป้าประสงค์ 4. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลความ ต้องการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เป้าประสงค์ 4. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลความ ต้องการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เป้าประสงค์ 1. พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในระบบ การศึกษาและนอก ระบบการศึกษา เป้าประสงค์ 3. เพื่อพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ/มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ยกระดับ สมรรถนะแรงงานไทย เป้าประสงค์ 3. เพื่อพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ/มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ยกระดับ สมรรถนะแรงงานไทย เป้าประสงค์ 5 สร้างสถาบันพัฒนา บุคลากร (HRD) ยาน ยนต์เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ด้าน ต่างๆ เป้าประสงค์ 5 สร้างสถาบันพัฒนา บุคลากร (HRD) ยาน ยนต์เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ด้าน ต่างๆ ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนากำลัง แรงงานให้มีสมรรถนะ ในระดับมาตรฐาน สากล ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนากำลัง แรงงานให้มีสมรรถนะ ในระดับมาตรฐาน สากล ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาเครือข่าย เพื่อบูรณาการการผลิต และพัฒนากำลัง แรงงานให้เพียงพอ ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาเครือข่าย เพื่อบูรณาการการผลิต และพัฒนากำลัง แรงงานให้เพียงพอ ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ มาตรฐาน ฝีมือแรงงานและ มาตรฐานสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ มาตรฐาน ฝีมือแรงงานและ มาตรฐานสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อตลาด แรงงานและความ ต้องการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อตลาด แรงงานและความ ต้องการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบพัฒนา กำลังคนเพื่อรองรับ AECและรองรับการ แข่งขันในเวทีโลก ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบพัฒนา กำลังคนเพื่อรองรับ AECและรองรับการ แข่งขันในเวทีโลก พันธกิจที่ 2 บูรณาการการผลิตและ พัฒนากำลังแรงงานใน อุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง เป็นเอกภาพและให้เพียงพอ พันธกิจที่ 2 บูรณาการการผลิตและ พัฒนากำลังแรงงานใน อุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง เป็นเอกภาพและให้เพียงพอ วิสัยทัศน์ “ พัฒนากำลังแรงงานด้านยานยนต์ไทยให้มีมาตรฐานสมรรถนะในระดับโลก ” 2

3 การพัฒนา กำลัง แรงงาน ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบพัฒนา กำลังคน รองรับ AEC และการแข่งขันใน ตลาดโลก ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบพัฒนา กำลังคน รองรับ AEC และการแข่งขันใน ตลาดโลก ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ/มาตรฐานฝีมือ แรงงาน/ มาตรฐานสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ/มาตรฐานฝีมือ แรงงาน/ มาตรฐานสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้มี สมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้มี สมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อตลาด แรงงานและความ ต้องการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อตลาด แรงงานและความ ต้องการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อม ต่อตลาด แรงงานและความต้องการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูล ในการบริหารจัดการผลิต และพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ/ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และ มาตรฐานสมรรถนะเพื่อ ยกระดับฝีมือแรงงานไทยและ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ให้แก่ลูกจ้าง และเพิ่มผลผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการ พัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ในและนอกระบบการศึกษา กำลังแรงงาน ในตลาด แรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบ กิจการโดยมุ่งเน้นการพัฒนา ตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 1)กลุ่มผู้ประกอบยานยนต์ 2)กลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 3)กลุ่มศูนย์บริการซ่อมบำรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนากำลังคน สร้าง สถาบันพัฒนาบุคลากรยาน ยนต์ HR ส่งเสริมการ พัฒนาบุคลากรระดับสูง ผู้ เชี่ยชาญ นักวิจัย 1) สร้างเครือข่ายการ ผลิตและพัฒนา แรงงาน ภาครัฐ เอกชน กลุ่มยานยนต์ 2)พัฒนาและยกระดับ เครือข่ายพัฒนา แรงงาน เพื่อรองรับ การขยายตัวของ อุตสาหกรรม 3)จัดทำแผนพัฒนา เครือข่ายในระยะยาว 4)ประเมินผลการ พัฒนากำลังแรงงาน ในพื้นที่ เชิงปริมาณ/ คุณภาพ ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา เครือข่าย เพื่อบูรณาการ การผลิตและ พัฒนากำลัง แรงงานให้ เพียงพอทั้ง ปริมาณและ คุณภาพ ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา เครือข่าย เพื่อบูรณาการ การผลิตและ พัฒนากำลัง แรงงานให้ เพียงพอทั้ง ปริมาณและ คุณภาพ 3

4 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 1:การพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand side) โครงการ/กิจกรรม17 โครงการ 1 กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 2:กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โครงการ/กิจกรรม3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาเครือข่ายเพื่อบูรณาการการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให เพียงพอ กลยุทธ์ที่ :การพัฒนาเครือข่ายพัฒนากำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน ยนต์ โครงการ/กิจกรรม3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน สมรรถนะ กลยุทธ์ที่ 1:การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน โครงการ/กิจกรรม3 โครงการ 1 กิจกรรม กลยุทธ์ที่ 2:ระบบรับรองความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และระบบรับรองมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ โครงการ/กิจกรรม3 โครงการ

5 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อตลาดแรงงานและความต้องการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กลยุทธ์ที่ :พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน และ เครือข่ายพัฒนากำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครือข่ายอื่นๆ โครงการ/กิจกรรม6 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ AEC และรองรับการแข่งขัน ในเวทีโลก กลยุทธ์ที่ :การสร้างองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคลากรระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ โครงการ/กิจกรรม2 โครงการ

6 6 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม 1. การพัฒนากำลังคนที่ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ตลาดแรงงาน โครงการ: ด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านยานยนต์ให้มีความทันสมัย o โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานระดับสูง o โครงการจัดทำหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษในโรงงานสาขายานยนต์ o โครงการพัฒนาสื่อการฝึกด้านยานยนต์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ไว้ ในฐานข้อมูลเครือข่ายพัฒนาแรงงาน ด้านยานยนต์ โครงการ: ด้านยกระดับฝีมือแรงงาน o โครงการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับสูง High - Multi skill ในสถาน ประกอบกิจการ o โครงการฝึกอบรม ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ o โครงการฝึกยกระดับด้านสนทนาภาษา o โครงการฝึกอบรม 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน โครงการ: ด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการให้เป็นบุคลากรผู้ ชำนาญงานและผู้เชี่ยวชาญโดยระบบรับรองความสามารถ o โครงการฝึกยกระดับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เทียบเท่าช่างเทคนิคระดับสูง o โครงการฝึกยกระดับหัวหน้าช่างในโรงงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญ o โครงการฝึกยกระดับหัวหน้าช่างในโรงงาน ให้เป็นผู้ถ่ายทอด (Training the Trainer) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล

7 7 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม 1. การพัฒนากำลังคนที่ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ตลาดแรงงาน (ต่อ) โครงการ: ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคการศึกษา o โครงการจัดทำแผนการพัฒนาการผลิตทรัพยากรมนุษย์ภาคการศึกษา o โครงการเพิ่มทักษะความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียน ระดับ ปวช. o โครงการเพิ่มทักษะความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียน ระดับ ปวส. o โครงการเพิ่มทักษะความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียน ระดับอุดมศึกษา o โครงการประชาสัมพันธ์ จูงใจให้แรงงานหญิง ผู้ว่างงาน เข้าสู่ระบบการ พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพเป็นช่างเทคนิคด้านยานยนต์ o โครงการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการสอน ด้านยานยนต์และเทคโนโลยี ชั้นสูง ภาษาไทย/อังกฤษ /อาเซียน o โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์ กิจกรรม: จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก ผู้ประกอบการกลุ่ม ยานยนต์ ลูกจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) (ดำเนินการแล้ว) ผู้รับผิดชอบหลัก :กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล (ต่อ)

8 8 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม 2. กลยุทธ์การเพิ่มผลิต ภาพแรงงาน โครงการ: o โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยั่งยืน (โดย สำนัก เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) o โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการ หัวหน้างาน ด้วย หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงงาน o โครงการจัดทำโครงการวิเคราะห์และพัฒนา 7 องค์ประกอบ SQCDME ของ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ด้านยานยนต์ เพื่อใช้เป็น แนวทางการเพิ่มผลิตภาพให้ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ (S = Safety Q= Quality C = Cost D = Delivery M = Management E= Engineer ) ผู้รับผิดชอบหลัก :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล (ต่อ)

9 9 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาเครือข่ายพัฒนา กำลังแรงงานในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ: o โครงการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ o โครงการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย o โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายสถาน ประกอบกิจการ โรงงาน SME ผู้รับผิดชอบหลัก :สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้ประกอบการยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ สมาคมวิชาชีพด้านยานยนต์ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน หน่วยงาน สถาบัน ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ภาคเอกชนและภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายเพื่อบูรณาการการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้ เพียงพอ

10 10 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม 1. การพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ/มาตรฐานฝีมือ แรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ ให้ สอดคล้องกับความ ต้องการของนายจ้างและ ตลาดแรงงาน โครงการ: o โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ o โครงการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ o โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรของภาคการศึกษาและหลักสูตรการ พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ/มาตรฐานฝีมือ แรงงานในภาพรวมของประเทศ กิจกรรม: จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรด้านชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เฉพาะทาง ให้ สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง ผู้รับผิดชอบหลัก :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สมาคมวิชาชีพ/สถาบันยานยนต์/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานสมรรถนะ

11 11 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม 2. ระบบรับรอง ความสามารถตาม มาตรฐานฝีมือแรงงาน และระบบรับรองมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ โครงการ: o โครงการจัดทำระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์ o โครงการจัดทำระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ o โครงการพัฒนาระบบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้รับผิดชอบหลัก :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สมาคมวิชาชีพ/สถาบันยานยนต์/ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานสมรรถนะ (ต่อ)

12 12 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลความต้องการพัฒนา ทักษะฝีมือแรงงาน และ เครือข่ายพัฒนากำลัง แรงงานในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และ เครือข่ายอื่นๆ โครงการ: o โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานของนายจ้าง ลูกจ้าง o โครงการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของ หน่วยงานต่างๆ ประจำปี o โครงการพัฒนาระบบข้อมูลมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน o โครงการรวบรวมปริมาณแรงงานและติดตามประเมินผล ผู้ที่เข้ารับการเพิ่ม ทักษะ ฝีมือ สมรรถนะ ตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ o โครงการพัฒนารูปแบบซอฟต์แวร์การแจ้งข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะ แรงงาน ผ่านระบบ Manual และ IT o โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึก และทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน ผู้รับผิดชอบหลัก :กระทรวงศึกษาธิการ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภา/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หน่วยฝึกภาครัฐและ เอกชนอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อตลาดแรงงานและความต้องการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

13 13 กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม การสร้างองค์กรพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ระดับสูงในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ โครงการ: o โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรพัฒนาทรัพยากร บุคคลากรระดับสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ o โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ ระดับสูงในสถานศึกษาและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานใน 6 จังหวัดภาค ตะวันออกและภาคกลาง ผู้รับผิดชอบหลัก :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานฝึกอบรมภาคเอกชนและภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ AEC และรองรับการแข่งขันใน เวทีโลก

14 การดำเนินงานในระยะต่อไป 14 - แผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว แบ่งเป็น 1)งานประจำของหน่วยงาน 2)งานที่ต้องทำใหม่ 1.แผนงานด้านการพัฒนากำลังคน/แรงงาน 2.แผนงานด้านการสร้างเครือข่าย 3.แผนงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4.แผนงานด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล 5.แผนงานด้านองค์กร HRD - จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผล จัดทำ Roadmap (ร่าง) แผนงานการพัฒนากำลังแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ.2556-2563 จัดทำ Roadmap (ร่าง) แผนงานการพัฒนากำลังแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ.2556-2563


ดาวน์โหลด ppt คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนากำลังคน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google