งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (นักพัฒนามาตรฐาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (นักพัฒนามาตรฐาน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (นักพัฒนามาตรฐาน)
กพร_10-2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ A

2 ความเป็นมาของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นนโยบายประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ระดับมาตรฐาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 กำหนดให้มี คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นผู้ร่างและพิจารณามาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ A

3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบด้วย...
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 1 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 1 คน กรรมการและ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขานุการ A

4 หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ( 1 )
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2545 จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่าง ๆ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน A

5 หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ( 2 )
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดำเนินการฝึก และคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็น ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย A

6 ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ด้านแรงงานฝีมือ หรือผู้ผ่าน การทดสอบ ด้านสถาน ประกอบการ ภาคราชการ ด้านผู้บริโภค ด้านประเทศชาติ

7 กระบวนการสู่การเป็นนักพัฒนามาตรฐาน
กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระบวนงานการกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระบวนงานการอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระบวนงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ กระบวนงานการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน A

8 นายวีรศักดิ์ ลดาคม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน
กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระบวนงานการกำหนดวิธีการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ ลดาคม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน

9 กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เริ่มต้น รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน N ขออนุมัติสาขา Y ยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน /คุณสมบัติ คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ N กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Y N จัดส่งร่างมาตรฐานและ คุณสมบัติ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน Y เสนอร่างมาตรฐาน /คุณสมบัติ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ ส่งมาตรฐาน/ คุณสมบัติ ที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานกฎหมายเสนอรมต.เห็นชอบและประกาศราชกิจจานุเบกษา A

10 กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เริ่มต้น รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน N ขออนุมัติสาขา รวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน ขออนุมัติสาขาที่จะกำหนดมาตรฐาน ยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประชุมอนุกรรมการ จัดส่งร่างมาตรฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการส่งเสริม ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานกฎหมายเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา Y ยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน /คุณสมบัติ N คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ Y N จัดส่งร่างมาตรฐาน และคุณสมบัติให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน Y เสนอร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ ส่งมาตรฐาน / คุณสมบัติ ที่อนุมัติแล้วให้ กลุ่มงานทดสอบ ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานกฎหมายเสนอรมต.เห็นชอบและประกาศราชกิจจานุเบกษา

11 กระบวนงานการกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เริ่มต้น ยกร่างวิธีการทดสอบ คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างวิธีการทดสอบ N Y ทดลองทดสอบ N กระบวนงานการกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Y N เสนอขออนุมัติ ร่างวิธีการทดสอบต่อ คณะกรรมการ Y ส่งวิธีการทดสอบ ที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ ส่งวิธีการทดสอบและคุณสมบัติที่อนุมัติแล้ว ให้กลุ่มงานกฎหมายเสนอรมต.เห็นชอบ และประกาศราชกิจจานุเบกษา A

12 กระบวนงานการกำหนดวิธีการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เริ่มต้น ยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประชุมอนุกรรมการ ทดลองทดสอบ เสนอร่างวิธีการทดสอบต่อคณะกรรมการส่งเสริม ส่งวิธีการทดสอบที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ ส่งวิธีการทดสอบและคุณสมบัติที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานกฎหมายเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกร่างวิธีการทดสอบ N N คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างวิธ๊การทดสอบ N Y N ทดลองทดสอบ Y N เสนอขออนุมัติ ร่างวิธีการทดสอบ ต่อคณะกรรมการ Y ส่งวิธีการทดสอบ ที่อนุมัติแล้วให้ กลุ่มงานทดสอบ ส่งวิธีการทดสอบและคุณสมบัติที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานกฎหมายเสนอรมต.เห็นชอบและประกาศราชกิจจานุเบกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (นักพัฒนามาตรฐาน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google