งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A. A ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2511 การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นนโยบายประการหนึ่งของ รัฐบาลในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ระดับมาตรฐาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A. A ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2511 การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นนโยบายประการหนึ่งของ รัฐบาลในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ระดับมาตรฐาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A

2 A ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2511 การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นนโยบายประการหนึ่งของ รัฐบาลในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ระดับมาตรฐาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ. ศ.2545 กำหนดให้มี คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นผู้ร่างและพิจารณามาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ

3 A ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 1 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 1 คน กรรมการและ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขานุการ

4 A 1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา ฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 3) ออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2545 4) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่าง ๆ 5) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 6) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 7) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน

5 A 8) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน 9) ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ พัฒนาฝีมือแรงงาน 10) ติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 11) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดำเนินการฝึก และคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็น ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 12) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 13) ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

6 ด้านผู้บริโภค ด้านประเทศชาติ ภาคราชการ ด้านแรงงานฝีมือ หรือผู้ผ่าน การทดสอบ ด้านสถาน ประกอบการ

7 A 1. กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ 2. กระบวนงานการกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3. กระบวนงานการอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4. กระบวนงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน 5. กระบวนงานการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ 6. กระบวนงานการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ ผู้ประกอบอาชีพ 7. กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน

8 นายวีรศักดิ์ ลดาคม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน

9 รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน เริ่มต้น จัดส่งร่างมาตรฐานและ คุณสมบัติ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน / คุณสมบัติ ขออนุมัติสาขา Y N คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ Y N A เสนอร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ ต่อ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ส่งมาตรฐาน / คุณสมบัติ ที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงาน กฎหมายเสนอรมต. เห็นชอบและ ประกาศราชกิจจานุเบกษา N Y

10 รวบรวมข้อมูลความ ต้องการแรงงาน เริ่มต้น ยกร่างมาตรฐานฝีมือ แรงงาน / คุณสมบัติ ขออนุมัติ สาขา Y N คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ Y N เสนอร่างมาตรฐาน / คุณสมบัติ ต่อคณะกรรมการ ส่งเสริมฯ ส่ง มาตรฐาน / คุณสมบัติ ที่อนุมัติ แล้วให้ กลุ่มงาน ทดสอบ ส่งมาตรฐานที่ อนุมัติแล้วให้ กลุ่มงาน กฎหมายเสนอ รมต. เห็นชอบ และประกาศ ราชกิจจา นุเบกษา จัดส่งร่างมาตรฐาน และคุณสมบัติให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน Y N 1. รวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ขออนุมัติสาขาที่จะกำหนดมาตรฐาน 3. ยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4. ประชุมอนุกรรมการ 5. จัดส่งร่างมาตรฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา 6. เสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการส่งเสริม 7. ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ 8. ส่งมาตรฐานที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานกฎหมาย เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา

11 เริ่มต้น ทดลองทดสอบ ยกร่างวิธีการทดสอบ คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างวิธีการทดสอบ Y N A ส่งวิธีการทดสอบ ที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงานทดสอบ ส่งวิธีการทดสอบและคุณสมบัติที่อนุมัติแล้ว ให้กลุ่มงานกฎหมายเสนอรมต. เห็นชอบ และประกาศราชกิจจานุเบกษา N Y เสนอขออนุมัติ ร่างวิธีการทดสอบต่อ คณะกรรมการ N Y

12 ยกร่างวิธีการทดสอบ เริ่มต้น ทดลอง ทดสอบ Y N คณะอนุกรรมกา ร พิจารณาร่างวิธ๊ การทดสอบ Y ส่งวิธีการ ทดสอบ ที่อนุมัติแล้ว ให้ กลุ่มงาน ทดสอบ ส่งวิธีการทดสอบ และคุณสมบัติที่ อนุมัติแล้วให้กลุ่ม งานกฎหมาย เสนอรมต. เห็นชอบและ ประกาศราชกิจจา นุเบกษา เสนอขออนุมัติ ร่างวิธีการทดสอบ ต่อ คณะกรรมการ N Y 1. ยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ 2. ประชุมอนุกรรมการ 3. ทดลองทดสอบ 4. เสนอร่างวิธีการทดสอบต่อคณะกรรมการ ส่งเสริม 5. ส่งวิธีการทดสอบที่อนุมัติแล้วให้กลุ่มงาน ทดสอบ 6. ส่งวิธีการทดสอบและคุณสมบัติที่อนุมัติแล้วให้ กลุ่มงานกฎหมายเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา N N N


ดาวน์โหลด ppt A. A ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2511 การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นนโยบายประการหนึ่งของ รัฐบาลในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ระดับมาตรฐาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google