งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM ) กรมควบคุมโรค และ ชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผล การดำเนินงานปี 57 ตามมาตรการที่สำคัญ และตัวชี้วัดที่สำคัญ

2 2 เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล 1. เรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM ) กรมควบคุมโรค

3 ระบบบริหารจัดการเชิง ยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) 3

4 4 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระบวนบริหาร จัดการ ฯ คำขอ งบประมาณ บริหาร แผนงาน จัดสรร งบประมาณ พิจารณา กลั่นกรอง รายงาน ความก้าวหน้า

5 5 กำหนดการอบรม จัด 3 รุ่น วันที่หน่วยงานเนื้อหาการอบรม วันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 Eastin Hotel Makkasan สน.ระบาดวิทยา / CD / EID/ สน.แมลง/สน.เอดส์/สน.วัณ โรค/EnOc/ส.บำราศ/ส.ราช ประชาฯ/สคร. 7-12 บันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติ ราชการ ทุกงบรายจ่าย ปี 2557 ของหน่วยงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2556 Eastin Hotel Makkasan ผู้บริหารกรมฯ/เลขานุการ ผู้บริหาร/กองแผนงาน/กอง คลัง/กพร/ตรวจสอบฯ/IT/ สลก/กจ./ OIC/KM /สน. แมลง/สน.เอดส์/ส.ราชประชาฯ ดูรายงานภาพรวม วันที่ 23-25 ธันวาคม 2556 ณ รร.เอเชีย ราชเทวี กลุ่มตรวจสอบฯ/สำนักงาน เลขาฯ/กจ./กพร./กองคลัง/ กองแผนงาน/สน.สื่อสารความ เสี่ยงฯ/OIC/ศูนย์ สารสนเทศ/KM/ศบจอ/NCD/ แอลกอฮอล์/ยาสูบ/สคร1-6 บันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติ ราชการ ทุกงบรายจ่าย ปี 2557 ของหน่วยงาน

6 6 เอกสารแนบพร้อมบันทึกเชิญอบรมฯ (สธ 0404.6/ว 1627 ลว 22 พ.ย.56 เรื่องขอเชิญอบรมฯ) เอกสารแนบพร้อมบันทึกเชิญอบรมฯ (สธ 0404.6/ว 1627 ลว 22 พ.ย.56 เรื่องขอเชิญอบรมฯ) 1.Agenda 2.โค้วต้า หน่วยงาน 3.รายละเอียดการอบรมฯ *การลงทะเบียนเข้าใช้งาน *กำหนดการการบันทึกข้อมูลในระบบฯ *การเตรียมข้อมูลนำมาในวันอบรมฯ 4.แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 5.รายละเอียดสิทธิ์การใช้งานระบบฯ 6.แผนที่ โรงแรม 7.แบบตอบรับ ฯ เข้าประชุม/แบบจองที่พัก แบบ Online เข้าที่ web กองแผนงาน

7 7 วัตถุประสงค์การอบรม 1.สื่อสารวิธีการใช้งานระบบฯ 2.ฝึกปฏิบัติและบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน (งบประมาณ 2557)

8 8 กรอบเวลาการบันทึกข้อมูลปี 57 ในระบบฯ กรอบเวลาการบันทึกข้อมูลปี 57 ในระบบฯ กรอบเวลาการดำเนินงาน 19-25 ธ. ค.2556 หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน / ผลการดำเนินงาน ของ หน่วยงานในระบบฯ 26-27 ธ. ค.56 ทีมที่ปรึกษาย้ายข้อมูลจากการอบรม เข้า server กรม 28 ธ. ค.56-20 ม. ค.57 หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน / ผลการดำเนินงาน ของ หน่วยงานในระบบฯโดยข้อมูลผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 บันทึกลงระบบให้แล้วเสร็จ ณ 20 มกราคม 57 ทั้งนี้กองแผนงานจะมีหนังสืออนุโลมกำหนดการ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 จาก วันที่กำหนดการ รายงานผลสิ้น ไตรมาส ณ สิ้นเดือนธ. ค.56 เป็น วันที่ 20 ม. ค.57

9 9 ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม (file และเอกสารที่จำเป็น) ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม (file และเอกสารที่จำเป็น) 1.บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 เต็มปี งบบุคลากร งบดำเนินงาน(ขั้นต่ำประจำ) งบอุดหนุน งบดำเนินงาน(โครงการ) งบลงทุน (ตามหนังสือ สธ 0404.6/ว 277 ลว. 29 ตค56) 2.แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3. แผนปฏิบัติราชการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ) งบดำเนินงาน โครงการ ปี 2557 4.รายละเอียดโครงการวิจัยที่ใช้เงินงบรายจ่ายอื่น ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการ อนุมัติในรอบ 1 และ 2 5. เตรียมข้อมูลโครงการตามแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศฯ ปี 2557 งบรายจ่ายอื่น

10 10 ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม (file และเอกสารที่จำเป็น) ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม (file และเอกสารที่จำเป็น) 6. ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่าย 7. แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8.ตัวชี้วัดหน่วยงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด รายงาน SAR ไตรมาส 1 9.รายละเอียดการปรับแผน+โอน (ถ้ามี) 10. พจนานุกรมกิจกรรม ปี 2557 **รายละเอียด ข้อ 4 /5/10 download ได้ที่ WEB กองแผนงาน** --------------------------------- ขอเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลปี 58 ตามหนังสือ สธ 0404.6/ว1569 ลว 14 พ.ย.56 เดิมทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แต่ละหน่วยงานส่งคำขอ 58 และส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง ในระบบ ESM เปลี่ยนเป็น หน่วยงานเจ้าภาพสรุปภาพรวม ส่งเป็น file เอกสาร ค่าเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน(plan 01) สรุป ภาพรวมคำขอฯ (plan02) Full paper(Plan03) มายังกองแผนงาน

11 11 เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล 2. เรื่องชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผล การดำเนินงานตามมาตรการที่สำคัญและตัวชี้วัดที่สำคัญ

12 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น มาตรการสำคัญ และตัวชี้วัดสำคัญ กรมควบคุม โรค ปี 2557 2. นำผลจากการรายงานวิเคราะห์จัดเป็นรายงานให้ ผู้บริหาร นำเสนอผลงาน ต่อรัฐมนตรี / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุก 2 สัปดาห์ 3. สำนัก / สถาบันนำผลจากการติดตามงานใช้ใน การประเมินผลมาตรการสำคัญ / ตัวชี้วัด / จุดเน้น ที่กำหนด เป็นข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง มาตรการ การดำเนินงานในปีต่อๆ ไป

13 แนวทางการดำเนินงาน 1. สคร. รายงานผลงานที่ดำเนินการตามจุดเน้น / ตัวชี้วัด / มาตรการที่ได้รับการถ่ายทอดฯ และผลที่ ได้รับจากการที่ไปตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับสำนักตรวจราชการฯ รายงานตามแผน ติดตามกำกับฯ ส่งให้ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ในช่วงแรก ให้รายงานตามแผนติดตามกำกับที่ส่ง ให้ และขอให้ผู้รับผิดชอบของ สคร. ตามจุดเน้น / ตัวชี้วัดสำคัญกรมควบคุมโรค รายงานส่งให้ สำนัก / สถาบัน ตาม email ที่แนบ หลังจากที่ระบบ Estimate ใช้งานได้ ให้รายงาน ผ่านทางระบบ Estimates 2. สำนักส่วนกลางประมวลผลการดำเนินงานใน ภาพรวมทั้งของสำนัก / สถาบัน / สคร. และส่งให้ กองแผนงาน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อ นำเสนอผู้บริหารและใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลใน การประเมินผลสำเร็จตามมาตรการ / ตัวชี้วัด / จุดเน้น ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1 เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google