งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) กรมควบคุมโรค และ ชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผล การดำเนินงานปี 57 ตามมาตรการที่สำคัญ และตัวชี้วัดที่สำคัญ เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม เวลา น ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล

2 1. เรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) กรมควบคุมโรค เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม เวลา น ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล

3 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM)

4 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค คำขอ งบประมาณ พิจารณา กลั่นกรอง รายงาน ความก้าวหน้า กระบวนบริหาร จัดการ ฯ บริหาร แผนงาน จัดสรร งบประมาณ

5 กำหนดการอบรม จัด 3 รุ่น วันที่ หน่วยงาน เนื้อหาการอบรม
วันที่ ธันวาคม 2556 Eastin Hotel Makkasan สน.ระบาดวิทยา / CD / EID/ สน.แมลง/สน.เอดส์/สน.วัณโรค/EnOc/ส.บำราศ/ส.ราชประชาฯ/สคร. 7-12 บันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการ ทุกงบรายจ่าย ปี 2557 ของหน่วยงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารกรมฯ/เลขานุการผู้บริหาร/กองแผนงาน/กองคลัง/กพร/ตรวจสอบฯ/IT/สลก/กจ./ OIC/KM /สน.แมลง/สน.เอดส์/ส.ราชประชาฯ ดูรายงานภาพรวม วันที่ ธันวาคม 2556 ณ รร.เอเชีย ราชเทวี กลุ่มตรวจสอบฯ/สำนักงานเลขาฯ/กจ./กพร./กองคลัง/กองแผนงาน/สน.สื่อสารความเสี่ยงฯ/OIC/ศูนย์สารสนเทศ/KM/ศบจอ/NCD/แอลกอฮอล์/ยาสูบ/สคร1-6

6 เอกสารแนบพร้อมบันทึกเชิญอบรมฯ
(สธ /ว 1627 ลว 22 พ.ย.56 เรื่องขอเชิญอบรมฯ) Agenda โค้วต้า หน่วยงาน รายละเอียดการอบรมฯ * การลงทะเบียนเข้าใช้งาน * กำหนดการการบันทึกข้อมูลในระบบฯ * การเตรียมข้อมูลนำมาในวันอบรมฯ แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รายละเอียดสิทธิ์การใช้งานระบบฯ แผนที่ โรงแรม แบบตอบรับ ฯ เข้าประชุม/แบบจองที่พัก แบบ Online เข้าที่ web กองแผนงาน

7 วัตถุประสงค์การอบรม สื่อสารวิธีการใช้งานระบบฯ
ฝึกปฏิบัติและบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน (งบประมาณ 2557)

8 กรอบเวลาการบันทึกข้อมูลปี 57
ในระบบฯ กรอบเวลา การดำเนินงาน 19-25 ธ.ค.2556 หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในระบบฯ 26-27 ธ.ค.56 ทีมที่ปรึกษาย้ายข้อมูลจากการอบรม เข้า server กรม 28ธ.ค ม.ค.57 หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในระบบฯโดยข้อมูลผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 บันทึกลงระบบให้แล้วเสร็จ ณ 20 มกราคม 57 ทั้งนี้กองแผนงานจะมีหนังสืออนุโลมกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 จาก วันที่กำหนดการรายงานผลสิ้น ไตรมาส ณ สิ้นเดือนธ.ค.56 เป็น วันที่ 20 ม.ค.57

9 ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม (file และเอกสารที่จำเป็น)
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 เต็มปี งบบุคลากร งบดำเนินงาน(ขั้นต่ำประจำ) งบอุดหนุน งบดำเนินงาน(โครงการ) งบลงทุน (ตามหนังสือ สธ /ว 277 ลว. 29 ตค56) แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3. แผนปฏิบัติราชการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ) งบดำเนินงานโครงการ ปี 2557 4. รายละเอียดโครงการวิจัยที่ใช้เงินงบรายจ่ายอื่น ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการอนุมัติในรอบ 1 และ 2 5. เตรียมข้อมูลโครงการตามแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ ปี งบรายจ่ายอื่น

10 ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม (file และเอกสารที่จำเป็น)
6. ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายจ่าย 7. แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8. ตัวชี้วัดหน่วยงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด รายงาน SAR ไตรมาส 1 9. รายละเอียดการปรับแผน+โอน (ถ้ามี) 10. พจนานุกรมกิจกรรม ปี 2557 **รายละเอียด ข้อ 4 /5/10 download ได้ที่ WEB กองแผนงาน** ขอเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลปี 58 ตามหนังสือ สธ /ว ลว 14 พ.ย.56 เดิมทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แต่ละหน่วยงานส่งคำขอ 58 และส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง ในระบบ ESM เปลี่ยนเป็น หน่วยงานเจ้าภาพสรุปภาพรวมส่งเป็น file เอกสาร ค่าเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน(plan 01) สรุปภาพรวมคำขอฯ (plan02) Full paper(Plan03) มายังกองแผนงาน

11 2. เรื่องชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการที่สำคัญและตัวชี้วัดที่สำคัญ เอกสารประกอบ การประชุมซักซ้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์EstimatesSM:ESM) ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 4 ธันวาคม เวลา น ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล

12 วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น มาตรการสำคัญ และตัวชี้วัดสำคัญ กรมควบคุมโรค ปี 2557 นำผลจากการรายงานวิเคราะห์จัดเป็นรายงานให้ผู้บริหาร นำเสนอผลงาน ต่อรัฐมนตรี / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุก 2 สัปดาห์ สำนัก/สถาบันนำผลจากการติดตามงานใช้ในการประเมินผลมาตรการสำคัญ/ตัวชี้วัด/จุดเน้น ที่กำหนด เป็นข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการ การดำเนินงานในปีต่อๆ ไป

13   แนวทางการดำเนินงาน สคร.รายงานผลงานที่ดำเนินการตามจุดเน้น/ตัวชี้วัด/มาตรการที่ได้รับการถ่ายทอดฯ และผลที่ได้รับจากการที่ไปตรวจราชการและนิเทศงานร่วมกับสำนักตรวจราชการฯ รายงานตามแผนติดตามกำกับฯ ส่งให้ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ในช่วงแรก ให้รายงานตามแผนติดตามกำกับที่ส่งให้ และขอให้ผู้รับผิดชอบของ สคร. ตามจุดเน้น/ตัวชี้วัดสำคัญกรมควบคุมโรค รายงานส่งให้สำนัก/สถาบัน ตาม ที่แนบ หลังจากที่ระบบ Estimate ใช้งานได้ ให้รายงานผ่านทางระบบ Estimates 2. สำนักส่วนกลางประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งของสำนัก/สถาบัน/ สคร. และส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารและใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการประเมินผลสำเร็จตามมาตรการ/ตัวชี้วัด/จุดเน้น ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการอบรมการใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google