งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์ >90%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์ >90%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์ >90%

3 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกราย โรงพยาบาล ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์ >90%

4 ปริมาณการ นำเข้า

5 ร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 ( ต. ค. 56 – มี. ค. 57) เฉลี่ย Hosxp = 73%, อื่น ๆ = 66% Hosxp อื่น ๆ

6 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของ โรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 67 % เฉลี่ย ปี 2557= 62 %

7 ตรวจสอบการนำเข้าได้ที่ 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม www.kkpho.go.th/datacenter ( เว็บไซด์ สสจ.)

8 ตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดสำคัญ www.kkpho.go.th/kpi ( เว็บไซด์ สสจ.)

9 สามารถตรวจสอบผลงานแยกราย CUP / หน่วยบริการ


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เกณฑ์ >90%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google