งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของ ทวีปยุโรปที่ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของ ทวีปยุโรปที่ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของ ทวีปยุโรปที่ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของ โลก ประกอบด้วยการบริการและ พาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม และการเกษตร โดยมีปัจจัย ส่งเสริมที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีและการขนส่ง ลักษณะทางเศรษฐกิจของ ทวีปยุโรปที่ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของ โลก ประกอบด้วยการบริการและ พาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม และการเกษตร โดยมีปัจจัย ส่งเสริมที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีและการขนส่ง โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวม ของทวีปยุโรป โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวม ของทวีปยุโรป แบ่งได้ดังนี้ แบ่งได้ดังนี้

3

4 1) เกษตรกรรม 1.1) การเพาะปลูก ยุโรปเหนือ กลาง และตะวันตกมีความ เจริญก้าวหน้าด้านการเพาะปลูก ตั้งแต่หลายร้องปีมาแล้ว และ ยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากมี การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิต สูง มีการบำรุงรักษาความอุดม สมบูรณ์ของดิน พืชที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวสาลี ผลผลิตที่ได้จะ แปรรูปเป็นอาหารและเบียร์ นอกจากนี้ยังมีข้าวบาร์เลย์ ข้าว ไรน์ และข้าวโอ๊ต และมีการปลูก ข้าวโพด หัวผักกาดหวาน องุ่น

5

6 1.2) การเลี้ยงสัตว์ เป็น เกษตรกรรมที่สำคัญมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่ เหมาะสมมากสำหรับการทำทุ่ง หญ้าและการเติบโตของสัตว์เลี้ยง

7 2) การประมง สภาพภูมิประเทศของ ทวีปยุโรปเอื้ออำนวยต่อการทำประมง น้ำลึกชายฝั่งทะเลมาก เพราะอยู่ติด กับแหล่งน้ำทะเลและมหาสมุทร เช่น ยุโรปเหนือมีภูมิประเทศอ่าวแบบฟ ยอร์ดที่มีทะเลน้ำลึกและติดมหาสมุทร แอตแลนติก ทะเลเหนือ ทะเลขาว และทะเลบอลติก 2) การประมง

8 3) การทำป่าไม้ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ ธรรมชาติเหลืออยู่น้อยมาก และมักจะ เป็นป่าไม้ต้นน้ำและเพื่อการอนุรักษ์ 3) การทำป่าไม้

9 4) อุตสาหกรรม 4) อุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมใน ทวีปยุโรปได้มีความเจริญก้าวหน้าและ พัฒนามาตั้งแต่อดีต ผลของการ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้ เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเจริญ นำหน้าประเทศอื่นทั่วโลก

10 5) พาณิชยกรรม ความเจริญก้าวหน้า ของการพาณิชยกรรมของทวีปยุโรปมี มาตั้งแต่อดีต เช่น การเดินเรือไป ค้าขายกับประเทศในทวีปยุโรปและต่าง ทวีป เช่น ในเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย เป็นต้น 5) พาณิชยกรรม

11 6) การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยี ประเทศที่อยู่ในยุโรปเหนือ กลาง ตะวันตก และใต้มีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีมาก จากการ คิดค้นเครื่องจักรและไฟฟ้าทำให้ เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่อง ไฟฟ้า การเดินเรือ การเดินทางอากาศ ทางบก แบะในอวกาศ เป็นต้น 6) การคมนาคมขนส่งและ เทคโนโลยี

12


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของ ทวีปยุโรปที่ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google