งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำผลการวิจัยไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำผลการวิจัยไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำผลการวิจัยไปใช้
ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2 3A Adopt Ability Aware

3 ผู้บริหาร โลกใบเดียวกัน ผู้ใช้ผลวิจัย นักวิจัย/ผู้วิจัย

4 รู้เนื้อหา -->ศาสตร์ในสาขา รู้เทคนิคการนำเสนอผลการวิจัย
รู้ระเบียบวิธีวิจัย รู้เนื้อหา -->ศาสตร์ในสาขา รู้เทคนิคการนำเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัย รู้เทคนิคการเผยแพร่

5 รู้จักแสวงหางานวิจัย
รู้จักการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย -->เลือกงานวิจัย ผู้ใช้ผลวิจัย รู้แนวทางในการนำงานวิจัยมาใช้

6 และเห็นคุณค่างานวิจัย (Intuition V.S Science)
มีทัศนคติที่ดี และเห็นคุณค่างานวิจัย (Intuition V.S Science) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ -->ทางเลือกในการใช้งานวิจัย ผู้บริหาร

7 การสำรวจความคิดเห็นการใช้ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีมาก แต่มีการนำไปใช้น้อย % การวิจัยต่างคนต่างทำไม่มีการวิจัยแบบต่อยอด % การวิจัยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(เน้นวิชาการ)74.6% มีประโยชน์ต่อวิชาการมากกว่าเอาไปใช้จริง %

8 ทำไมงานวิจัยถูกเอาไปใช้น้อย
ตัวผลงาน วิจัย และผู้จัย ผู้ใช้งานวิจัย ผู้บริหาร/ ผู้ปฎิบัติ ปัจจัยอื่นๆ ล่าช้า ไม่น่าเชื่อถือ ขาดแคลน นักวิจัย เข้าใจยาก ฯลฯ ผู้บริหาร ไม่เข้าใจวิจัย ทัศนคติ ที่ มีต่อการวิจัย ขาดการรวบรวม และเผยแพร่ ขาดการกระตุ้นและ สนับสนุนให้มีการทำวิจัย ขาดแคลนนักวิจัยใน หน่วยงาน ฯลฯ

9 ถ้าจะนำผลงานวิจัยไปใช้ทำอย่างไร?
รวบรวมงานวิจัย ทำการวิจัยเอง/ให้คนอื่นทำ  บอก NEEDS วิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย เลือกข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ นำไปใช้จริง นโยบาย รูปแบบ พัฒนางาน ปรับปรุงงาน

10 การใช้ผลการวิจัย กำหนด นโยบาย พัฒนา รูปแบบ หลักสูตร การเรียน ปรับปรุง
แก้ไข การดำเนิน งาน พัฒนา ศาสตร์ ความรู้ ใหม่ๆ

11 ลักษณะงานวิจัยและการนำไปใช้
กำหนด นโยบาย แก้ไข ปรับปรุง งาน พัฒนา ความรู้ ใหม่ๆ พัฒนา รูปแบบ วิจัย เชิง นโยบาย วิจัยและ พัฒนา R+D -วิจัยเชิง ประเมิน -วิจัย เชิงปฏิบัติ การ วิจัย พื้นฐาน

12 ตัวอย่างการนำงานวิจัยมาใช้ ของ กศน.
พัฒนานโยบาย การศึกษาสำหรับแรงงานอุตสาหกรรม การศึกษาสำหรับผู้นำท้องถิ่น การศึกษา ปวช. ทางไกล

13 ตัวอย่างการนำงานวิจัยมาใช้ ของ กศน. พัฒนารูปแบบ & ปรับปรุงการดำเนินงาน
ศบอ. การศึกษาผ่านดาวเทียม ศูนย์การเรียนระดับตำบล วิจัยเชิงประเมิน ศศช. ฯลฯ

14 สรุป วิจัยไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป งานวิจัยมีประโยชน์ในการทำงาน
1. กำหนดนโยบาย 2. พัฒนางาน/รูปแบบ 3. แก้ไขข้อบกพร่อง การเอางานวิจัยไปใช้ 1. รวบรวม 2. วิเคราะห์  เลือก 3. ทำเครือข่าย สรุป

15 สรุปเนื้อหาวิชา : การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหาร มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างไร? ผู้บริหารจะต้องมีความรู้+ทักษะเกี่ยวกับการวิจัยในเรื่องอะไรบ้าง? วิจัยคืออะไร? และมีขั้นตอนสำคัญๆ อะไรบ้าง? งานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นอย่างไร?

16 สรุปเนื้อหาวิชา : การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ กศน.
งานวิจัยมีประโยชน์สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร? แนวทางการส่งเสริมให้มีการนำการวิจัยไปใช้ ควรทำอย่างไรบ้าง? ปัญหาสำคัญๆ ของการนำการวิจัยไปใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน กศน. มีอะไรบ้าง? เรามีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร? ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ปฏิบัติงานใช้กระบวนการวิจัยในการทำงาน

17 นโยบาย งบประมาณ แผนพัฒนา ระยะ 1 ปี การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงาน
ระยะ 5 ปี แผนพัฒนา ระยะ 1 ปี งบประมาณ การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงาน แผนปฎิบัติการ ประจำปี


ดาวน์โหลด ppt การนำผลการวิจัยไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google