งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ ผลการวิจัยไป ใช้ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ ผลการวิจัยไป ใช้ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ ผลการวิจัยไป ใช้ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

2 3A

3

4

5

6

7 การสำรวจความคิดเห็นการใช้ ผลการวิจัย 1. ผลการวิจัยมีมาก แต่มีการนำไปใช้ น้อย 90.4% 2. การวิจัยต่างคนต่างทำไม่มีการวิจัยแบบ ต่อยอด 87.3% 3. การวิจัยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ( เน้น วิชาการ )74.6% 4. มีประโยชน์ต่อวิชาการมากกว่าเอาไป ใช้จริง 73.0%

8 ทำไมงานวิจัยถูกเอาไป ใช้น้อย ตัวผลงาน วิจัย และผู้จัย ผู้ใช้งานวิจัย ผู้บริหาร / ผู้ปฎิบัติ ปัจจัยอื่นๆ ล่าช้า ไม่น่าเชื่อถือ ขาดแคลน นักวิจัย เข้าใจยาก ฯลฯ ผู้บริหาร ไม่เข้าใจวิจัย ทัศนคติ ที่ มีต่อการวิจัย ขาดการรวบรวม และเผยแพร่ ขาดการกระตุ้นและ สนับสนุนให้มีการทำวิจัย ขาดแคลนนักวิจัยใน หน่วยงาน ฯลฯ

9 ถ้าจะนำผลงานวิจัยไปใช้ ทำอย่างไร ? รวบรวมงานวิจัย ทำการวิจัยเอง / ให้คนอื่นทำ  บอก NEEDS วิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย เลือกข้อค้นพบ / ข้อเสนอแนะ นำไปใช้จริง นโยบาย รูปแบบ พัฒนางาน ปรับปรุงงาน

10 การใช้ผลการวิจัย กำหนด นโยบาย พัฒนา รูปแบบ หลักสูตร การเรียน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนิน งาน พัฒนา ศาสตร์ ความรู้ ใหม่ๆ

11 ลักษณะงานวิจัยและ การนำไปใช้ กำหนด นโยบาย พัฒนา รูปแบบ แก้ไข ปรับปรุง งาน วิจัย เชิง นโยบาย วิจัยและ พัฒนา R+D - วิจัยเชิง ประเมิน - วิจัย เชิงปฏิบัติ การ พัฒนา ความรู้ ใหม่ๆ วิจัย พื้นฐาน

12 ตัวอย่างการนำงานวิจัยมาใช้ ของ กศน.  การศึกษาสำหรับแรงงานอุตสาหกรรม  การศึกษาสำหรับผู้นำท้องถิ่น  การศึกษา ปวช. ทางไกล

13 ตัวอย่างการนำงานวิจัยมาใช้ ของ กศน.  ศบอ.  การศึกษาผ่านดาวเทียม  ศูนย์การเรียนระดับตำบล  วิจัยเชิงประเมิน ศศช. ฯลฯ

14 วิจัยไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป วิจัยไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป งานวิจัยมีประโยชน์ในการทำงาน งานวิจัยมีประโยชน์ในการทำงาน 1. กำหนดนโยบาย 2. พัฒนางาน / รูปแบบ 3. แก้ไขข้อบกพร่อง การเอางานวิจัยไปใช้ การเอางานวิจัยไปใช้ 1. รวบรวม 2. วิเคราะห์  เลือก 3. ทำเครือข่าย

15  ผู้บริหาร มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย อย่างไร ?  ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ + ทักษะ เกี่ยวกับการวิจัยในเรื่องอะไรบ้าง ?  วิจัยคืออะไร ? และมีขั้นตอนสำคัญๆ อะไรบ้าง ?  งานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นอย่างไร ?

16  งานวิจัยมีประโยชน์สำหรับผู้บริหารและ หน่วยงานอย่างไร ?  แนวทางการส่งเสริมให้มีการนำการวิจัยไปใช้ ควรทำอย่างไรบ้าง ?  ปัญหาสำคัญๆ ของการนำการวิจัยไปใช้ในการ บริหารและการปฏิบัติงาน กศน. มีอะไรบ้าง ? เรา มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร ?  ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ กระบวนการวิจัยในการทำงาน

17 นโยบาย แผนพัฒนา ระยะ 5 ปี แผนพัฒนา ระยะ 1 ปี แผนปฎิบัติการ ประจำปี การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงาน งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การนำ ผลการวิจัยไป ใช้ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google