งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก
ภาคเหนือ

2 ปราชญ์ปลานิล ปราชญ์ปลานิล จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิต ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ อยากทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป รูปแบบการเลี้ยงและเทคนิคการเลี้ยงคงเดิม ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ผลผลิตลดลง เนื่องจากภัยธรรมชาติ

3 กลุ่มเกษตรกรฯและเกษตรกรรายเดี่ยว
กลุ่มเกษตรกรฯ และเกษตรกรรายเดี่ยว คิดว่าการเข้าร่วม โครงการไม่ส่งผลต่อราคาผลผลิตให้สูงขึ้นจากเดิม ราคาปลาตกต่ำ ขาดการวางแผนการผลิต เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฟาร์ม ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงเอง ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรหยุดเลี้ยงชั่วคราว (ซึ่งจะส่งผลต่อสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่ หรือไม่อย่างไร)

4 ตลาด ขาดความร่วมมือจากแม่ค้า ทำให้ได้ข้อมูลไม่เป็นจริง
ข้อมูลราคาปลานิลไม่แน่นอน

5 ปัญหาของเจ้าหน้าที่โครงการในการปฏิบัติงาน
แผนโครงการฯไม่แน่นอนและหลักฐานชี้แจง สัญญาจ้างที่ไม่แน่นนอน ส่งผลนต่อขวัญและกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่โครงการ

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google