งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีกลลวงการทุจริต ทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีกลลวงการทุจริต ทางบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีกลลวงการทุจริต ทางบัญชี
สมพร พุฒวันเพ็ญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 กลลวงการทุจริต 1. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์แล้ว
1. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์แล้ว แต่ยังมีสถานการณ์เป็นสมาชิกและ กู้เงินกับสหกรณ์ * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 2

3 กลลวงการทุจริต 2. ปลอมแปลงสัญญาเงินกู้
2. ปลอมแปลงสัญญาเงินกู้ 3. ตั้งบัญชีลูกหนี้การค้าไม่มีตัวตน * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 3

4 กลลวงการทุจริต 4. ทำธุรกิจให้เงินกู้แข่งกับสหกรณ์
4. ทำธุรกิจให้เงินกู้แข่งกับสหกรณ์ 5. ไม่นำเงินรับฝากบันทึกบัญชีสหกรณ์ * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 4

5 กลลวงการทุจริต นำเงินฝากของสมาชิกเข้าบัญชีของ
เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกรายอื่น ปลอมแปลงลายมือชื่อถอนเงินฝากของสมาชิก * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 5

6 กลลวงการทุจริต แก้ไขหลักฐานการรับฝากเงินให้ต่ำกว่า ความจริง
9. คำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสูงกว่า ความเป็นจริง * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 6

7 กลลวงการทุจริต 10. สหกรณ์กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ระหว่างปีและส่งชำระหนี้เสร็จสิ้นในระหว่างปี โดยไม่บันทึกบัญชีสหกรณ์ * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 7

8 กลลวงการทุจริต 11. ส่งเงินชำระเจ้าหนี้ต่ำกว่าหลักฐานการ บันทึกบัญชี
11. ส่งเงินชำระเจ้าหนี้ต่ำกว่าหลักฐานการ บันทึกบัญชี 12. ขายสินค้าไม่ออกใบเสร็จรับเงิน * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม 8

9 กลลวงการทุจริต สร้างหลักฐานเท็จเบิกเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
14. รับรายได้อื่น แล้วไม่นำเข้าบัญชี * ความสัมพันธ์* สินทรัพย์เพิ่ม มาจาก หนี้สินเพิ่ม และทุนเพิ่ม หรือ หนี้สินเพิ่ม หรือ ทุนเพิ่ม ใช้หลักฐานใบเบิกเงินแทนหลักฐานจาก ภายนอก 9

10 ทำไมการทุจริตจึงยังคงมีอยู่คู่มนุษย์
เหตุที่การทุจริตยังเกิดขึ้นเพราะคนทุจริตยังไม่กลัว ถ้าคนทุจริตเกิดความกลัวต่อความผิดหรือละอายที่จะกระทำการทุจริต หิริโอตัปปะในใจคนถ้ามีไม่เพียงพอคนก็ยังจะคิดทุจริตร่ำไป ตราบใดที่กิเลส ตัณหายังคงพอกหนาในจิตใจผู้คน การที่จะระงับหรือหยุดกิจกรรมทุจริตของคนลงได้ เราต้องทำให้คนคิดทุจริตเกิดความกลัวว่าถ้าทุจริตแล้วมีคนจับได้ จะต้องถูกลงโทษทั้งโดยกฎหมายอาญาบ้านเมืองและสังคมให้ต้องรับ ทุกข์ทรมานและอับอายขายหน้าผู้คน เจริญ เจษฎาวัลย์

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรณีกลลวงการทุจริต ทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google