งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีกลลวงการ ทุจริต ทางบัญชี สมพร พุฒวัน เพ็ญ สมพร พุฒวัน เพ็ญ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีกลลวงการ ทุจริต ทางบัญชี สมพร พุฒวัน เพ็ญ สมพร พุฒวัน เพ็ญ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีกลลวงการ ทุจริต ทางบัญชี สมพร พุฒวัน เพ็ญ สมพร พุฒวัน เพ็ญ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์

2 กลลวงการทุจริต 1. สมาชิกลาออกจาก สหกรณ์แล้ว แต่ยังมีสถานการณ์เป็น สมาชิกและ กู้เงินกับสหกรณ์

3 2. ปลอมแปลงสัญญา เงินกู้ กลลวงการทุจริต 3. ตั้งบัญชีลูกหนี้การค้า ไม่มีตัวตน

4 4. ทำธุรกิจให้เงินกู้แข่งกับ สหกรณ์ กลลวงการทุจริต 5. ไม่นำเงินรับฝากบันทึก บัญชีสหกรณ์

5 กลลวงการทุจริต 6. นำเงินฝากของสมาชิก เข้าบัญชีของ เจ้าหน้าที่หรือสมาชิก รายอื่น 7. ปลอมแปลงลายมือชื่อถอน เงินฝากของสมาชิก

6 กลลวงการทุจริต 8. แก้ไขหลักฐานการรับฝาก เงินให้ต่ำกว่า ความจริง 9. คำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงิน รับฝากสูงกว่า ความเป็นจริง

7 กลลวงการทุจริต 10. สหกรณ์กู้ยืมเงินจาก เจ้าหนี้ระหว่างปีและส่ง ชำระหนี้เสร็จสิ้นในระหว่าง ปี โดยไม่บันทึกบัญชี สหกรณ์

8 12. ขายสินค้าไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน กลลวงการทุจริต 11. ส่งเงินชำระเจ้าหนี้ต่ำกว่า หลักฐานการ บันทึกบัญชี

9 14. รับรายได้อื่น แล้วไม่ นำเข้าบัญชี กลลวงการทุจริต 15. ใช้หลักฐานใบเบิกเงิน แทนหลักฐานจาก ภายนอก 13. สร้างหลักฐานเท็จเบิก เงินปันผล / เฉลี่ยคืน

10 ทำไมการทุจริตจึงยังคงมีอยู่คู่ มนุษย์ เหตุที่การทุจริตยังเกิดขึ้นเพราะคนทุจริตยัง ไม่กลัว ถ้าคนทุจริตเกิดความกลัวต่อความผิดหรือละอาย ที่จะกระทำการทุจริต หิริโอตัปปะในใจคนถ้ามีไม่เพียงพอคนก็ยังจะคิด ทุจริตร่ำไป ตราบใดที่กิเลส ตัณหายังคงพอกหนาในจิตใจ ผู้คน การที่จะระงับหรือหยุดกิจกรรมทุจริตของ คนลงได้ เราต้องทำให้คนคิดทุจริตเกิดความกลัวว่าถ้า ทุจริตแล้วมีคนจับได้ จะต้องถูกลงโทษทั้งโดยกฎหมายอาญาบ้านเมือง และสังคมให้ต้องรับ ทุกข์ทรมานและอับอายขายหน้าผู้คน เจริญ เจษฎา วัลย์

11


ดาวน์โหลด ppt กรณีกลลวงการ ทุจริต ทางบัญชี สมพร พุฒวัน เพ็ญ สมพร พุฒวัน เพ็ญ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google