งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Technology organization shared vision Learning Organization knowledge people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Technology organization shared vision Learning Organization knowledge people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 technology organization shared vision Learning Organization knowledge people

2 ประกอบด้วย 1. บุคลากร 2. ผู้บริหาร / ผู้นำ 3. ผู้รับบริการ / ลูกค้า 4. คู่ ค้า 5. พันธมิตร / หุ้นส่วน 6. ชุมชน

3 knowledge ประกอบด้วย - การแสวงหาความรู้ - การสร้างความรู้ - การจัดเก็บความรู้ - การถ่ายโอนความรู้และการ ใช้ประโยชน์

4 organization ประกอบด้วย 1. สมาชิก 2. วัฒนธรรมองค์การ 3. กลยุทธ์ 4. โครงสร้าง 5. วิสัยทัศน์

5 technology 1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ ได้ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ได้ 2. เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้ประสานการทำงานร่วมกัน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพลดอุปสรรคในเรืองระยะทาง 3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) ช่วย ในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆ

6 วิสัยทัศน์ร่วม เป็นการวางแผนภาพในอนาคต ซึ่ง สมาชิกในองค์กรได้ร่วมกัน กำหนด เป็นการมองการณ์ไกลซึ่งเป็นการมองโลก ที่เปลี่ยนแปลงให้เห็นจริง เห็นชัดได้ล่วงหน้าแล้วนำมาใช้สำหรับ การปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องเข้ากันได้ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ๆ ที่ เกิดขึ้น ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ shared vision

7 นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม 5480905244 ห้อง 542


ดาวน์โหลด ppt Technology organization shared vision Learning Organization knowledge people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google