งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิระพันธ์ กัลละประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนการพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิระพันธ์ กัลละประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนการพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิระพันธ์ กัลละประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนการพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 21 กุมภาพันธ์ 2554

2 กรอบการนำเสนอ 1.ทิศทางของแผนฯ 11 2.สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 3. แนวทางการการพัฒนาในยุทธศาสตร์แผนฯ 11 4. กรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืน ในช่วงแผนฯ 11

3 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาโลก แนวโน้มการพัฒนาไปสู่ความเป็น โลกหลายศูนย์กลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภายใน การเงินเข้มแข็ง การคลังขาดสมดุล เกษตรต้นทุนสูง พื้นที่/แรงงานจำกัด อุตสาหกรรมพึ่งต่างประเทศ บริการ/ ท่องเที่ยวมีโอกาส สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมปัจเจก วัฒนธรรม ไทยเชื่อมโยงกับต่างชาติ การศึกษา/ สุขภาพดีขึ้น แต่ IQ EQ ของเด็ก ผลิต ภาพแรงงาน การดูแลผู้สูงอายุเป็นปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรม โลกร้อนกระทบภาคเกษตร ปัญหายากจน/ย้ายถิ่น บุกรุกป่าเพิ่มขึ้น พึ่งพลังงานจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงภายนอก 1. การบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ 2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 3. โครงสร้างประชากรไม่สมดุล 4. ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย 5. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 6. ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง และภัยคุกคามต่างๆ 1. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 2. ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคง ด้านอาหารของประเทศ 3. การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 5. ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหาร จัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ 6.ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีความเป็นเอกราช เป็นมิตร กับนานาประเทศ 1. ทิศทางแผนฯ 11

4 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหาร และพลังงาน ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้าง ปัจจัยแวดล้อม ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 1. ทิศทางแผนฯ 11 (ต่อ) สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ 6 ยุทธศาสตร์

5 1 1 2 2 3 3 4 4 โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพิง อุตสาหกรรม / การส่งออกในสัดส่วนสูง ผลิตภาพภาคเกษตรต่ำกว่า ภาคอุตสาหกรรมมาก โครงสร้าง / นโยบายเศรษฐกิจเอื้อ ประโยชน์ต่อเจ้าของทุนมากกว่า แรงงาน ผลตอบแทนแรงงานต่ำกว่า ผลตอบแทนทุน การผูกขาดทางการค้าเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับ รายย่อย ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม การกระจายความมั่งคั่ง / ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งด้าน รายได้ / การถือครองสินทรัพย์ยังมี ความเหลื่อมล้ำมาก ชุมชนไม่สามารถเข้าถึง / ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติได้ ทำให้ต้องอาศัยแหล่งอาหารจาก ภายนอกชุมชนที่มีต้นทุนสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมที่รุกล้ำพื้นที่ เกษตรกรรม / แหล่งทำมาหากิน ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของคนในชุมชน อิทธิพลกลุ่มทุนต่อนโยบายต่างๆ ทำให้ ชุมชนมีช่องทางน้อยลงในการทำมาหา กินในท้องถิ่น ไม่สามารถอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติได้เต็มที่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นตัวเร่งให้เกิดความยากลำบากใน การดำรงชีวิตของคนในชุมชนชนบท แรงงานกว่าร้อยละ ๖๒. ๑ ยังไม่มี หลักประกันทางสังคม คุณภาพบริการด้านการศึกษาและ สาธารณสุขยังมีความแตกต่างกัน รายพื้นที่ โอกาสของผู้หญิงในภาคการเมือง การเป็นผู้บริหารระดับสูงใน ภาครัฐ / ภาคธุรกิจเอกชนยังมีน้อย การบริหารจัดการที่ดีของไทยยังคง เผชิญกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน ภาครัฐ ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งยังมีอยู่ทุก ระดับ มีรูปแบบหลากหลายซับซ้อน ยาก ต่อการตรวจสอบมากขึ้น ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ / กระบวนการ ยุติธรรมที่เสมอภาคของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง ความเป็นธรรม การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ / เลือก ปฏิบัติการ / ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ การพัฒนาที่ไม่สมดุลส่งผลให้สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำ 2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อโครงสร้างสังคมไทย ที่มีผลต่อโครงสร้างสังคมไทย

6 เป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนา ภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกัน  ทุกคนในสังคมไทยมีความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสและการพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน  ประชาชนมีความเข้มแข็ง เป็นพลังร่วมของสังคมไทย  ทุกคนสามารถอยู่ใน ชุมชนและสังคมที่ยึดโยง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ทุกคนในสังคมไทยมีความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสและการพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน  ประชาชนมีความเข้มแข็ง เป็นพลังร่วมของสังคมไทย  ทุกคนสามารถอยู่ใน ชุมชนและสังคมที่ยึดโยง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  ดัชนีชี้วัดความมั่นคงของรายได้ ที่อยู่อาศัย การทำงาน การศึกษา คุณภาพ การศึกษา การดูแลสุขภาพ  สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการคุ้มครองทาง สังคมที่มีคุณภาพจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ในระบบและนอกระบบ และสัดส่วน ของแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของกำลัง แรงงานทั้งหมด  สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด ร้อยละ ๑๐ แรกกับกลุ่มที่มีรายได้น้อย ร้อยละ ๑๐ สุดท้าย  สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินประเภท ต่าง ๆ ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทย  ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐาน ดีขึ้น  สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็น ผู้แทนในรัฐสภา อบต. และผู้บริหารระดับสูงของ ราชการ  ช่องว่างรายได้หรือผลตอบแทนแรงงานชาย และหญิง  ดัชนีชี้วัดความไว้วางใจในตัวบุคคล สถาบัน ทางสังคม และองค์กรต่างๆ  การเป็นสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทาง การเมือง องค์การกุศล และกลุ่มสมาคมต่าง ๆ  สัดส่วนของประชาชนที่มีสิทธิได้รับคำปรึกษา ทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติ มิชอบ  การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน ประเภทต่างๆ ของกลุ่มต่างๆ ดีขึ้น  ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้มีคุณภาพและ ครอบคลุมทั่วถึง มีความแตกต่างด้านคุณภาพ บริการทางสังคมระหว่างพื้นที่/กลุ่มคนลดลง  โครงสร้างค่าจ้างแรงงานมีความเป็นธรรมมาก ขึ้นและสวัสดิการแรงงานปรับปรุงดีขึ้นและ เหมาะสมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต  การแข่งขันทางธุรกิจมีความเป็นธรรมมากขึ้น และธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมมีสัดส่วน/ บทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  ลดการผูกขาดการค้าและสร้างความ รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เอกชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค/ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  ความเท่าเทียมทางเพศมีมากขึ้น ทั้งเรื่อง รายได้ โอกาสทางอาชีพ โอกาสทาง การเมือง และการดำรงตำแหน่งใน ระดับสูงและบริหารจัดการ  ยกระดับความเป็นพลเมืองที่ดีใน สังคมไทยสูงขึ้น 3. แนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์แผนฯ 11 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

7 ( ๑ ) สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากและการสร้างโอกาส เศรษฐกิจให้คนฐานล่าง ( ๒ ) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ( ๓ ) ปรับระบบการ คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความ ต้องการและความจำเป็น ( ๔ ) ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด ความเป็นธรรม ( ๕ ) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี สารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การคุ้มครองผู้บริโภค ( ๖ ) ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนใน สังคมไทย แนวทางในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ( ๑ ) สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมและทั่วถึง ( ๒ ) เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจาก วิกฤตต่างๆ ( ๓ ) สนับสนุนการสร้างสังคมสวัสดิการ ๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาส ในชีวิตให้แก่ตนเอง โดย ๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้าง การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

8 ( ๑ ) เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง ความคิดอย่างอิสระ ( ๒ ) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถ จัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ๓ ) สนับสนุนการ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย ( ๔ ) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย ( ๕ ) เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบ ถ่วงดุลอำนาจและการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน มีการรับผิด รับชอบที่เหมาะสม ( ๖ ) ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็น ประชาธิปไตยของมวลชน ( ๗ ) สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ ยุติธรรม แนวทางในยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (ต่อ) ( ๑ ) สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และเกื้อกูลกันในสังคม ( ๒ ) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิ บาลนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม ( ๓ ) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม ๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมใน เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

9 วางกรอบประเด็นการศึกษาและขั้นตอนการ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมระดมความเห็น (Focus Group) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติพิจารณา  สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับสาระของกรอบทิศทางฯ มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนากลไก ระบบ และรูปแบบการจัดสวัสดิการทางสังคมที่หลากหลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิที่ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และข้อจำกัดด้านการเงินการคลังของประเทศ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบ และทำให้คนไทยได้รับสวัสดิการที่มั่นคงตลอดอายุขัย มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนากลไก ระบบ และรูปแบบการจัดสวัสดิการทางสังคมที่หลากหลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิทธิที่ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และข้อจำกัดด้านการเงินการคลังของประเทศ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบ และทำให้คนไทยได้รับสวัสดิการที่มั่นคงตลอดอายุขัย การบริการทางสังคม (Social Service) การศึกษา สาธารณสุข สิ่งอำนวยความ สะดวก ที่พักอาศัย การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) สถานสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ปัจจัยสี่ การประกันสังคม (Social Insurance) กองทุนประกันสังคม กบข. ฯลฯ การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน สวัสดิการชุมชน CSR การประกันภัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล และทิศทางการ พัฒนาประเทศ ทิศทางการลงทุนและข้อจำกัดด้าน การเงินการคลังของประเทศ รัฐบาล กลาง รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชนชุมชน ครอบครัว ปัจเจก บุคคล 9

10  รูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับคนกลุ่มวัยต่างๆ ยังคงมีประเด็นปัญหาเชิงนโยบายที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้  รูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับคนกลุ่มวัยต่างๆ ยังคงมีประเด็นปัญหาเชิงนโยบายที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชน  บริการด้านการศึกษายังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพ และความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท  กลไกและการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงได้ กลุ่มวัยทำงาน  แรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการประกันสังคม (Social Insurance) ขณะที่มีแนวคิดใน การรวมกลุ่มเพื่อจัดระบบการประกันสังคมของตนเอง อาทิ กองทุนสวัสดิการชาวนา  ฐานข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบยังไม่เป็นหมวดหมู่ชัดเจน กลุ่มผู้สูงอายุ  ยังคงให้ความสำคัญกับการสงเคราะห์ โดยไม่คำนึงถึงการพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี  การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ยังขาดการบูรณาการกลไกต่างๆ ที่มี อยู่ในระดับพื้นที่ และยังไม่มีการเชื่อมโยงกับการดูแลโดยครอบครัวและชุมชน  พัฒนากองทุนการออมแห่งชาติให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงระบบบำนาญชราภาพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  เน้นการสงเคราะห์โดยยังขาดการพัฒนาศักยภาพแบบครบวงจร เพื่อให้กลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาส สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งการเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคม 10

11 11  กลไกการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคม ยังคงมีประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้  กลไกการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคม ยังคงมีประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ กลไกการปฏิบัติงาน  กลไกภาครัฐ ยังดำเนินงานในลักษณะต่างคนต่างทำภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของตนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นข้อจำกัดในการเชื่อมประสานการดำเนินงานข้าม หน่วยงาน  กลไกภาคธุรกิจเอกชน เริ่มเข้ามาร่วมมีบทบาทในรูป CSR แต่รัฐยังไม่มีมาตรการจูงใจ และกฎหมายที่ชัดเจนรองรับ  กลไกภาคประชาชนและองค์กรชุมชน เป็นกลไกหลักในพื้นที่มีบทบาทสำคัญต่อการ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและระบบการเกื้อกูลกันภายในชุมชนแบบดั้งเดิม แล้วขยายการเรียนรู้ ไปสู่พื้นที่อื่นๆ เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กลไกกลาง ในรูป “คณะกรรมการระดับชาติ ” มีหลายคณะ สามารถขับเคลื่อนนโยบาย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังไม่สามารถบูรณาการ การจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเกื้อกูล

12  เชื่อมโยงระบบสวัสดิการระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน และจัดให้มีกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชน  พัฒนากลไกจังหวัดเพื่อให้เป็นแกนหลักใน การเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่  กำหนดภารกิจและแนวทางปฏิบัติของ อปท.ให้สามารถสนับสนุนงานสวัสดิการ ชุมชน  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ กลไกระดับนโยบายในฐานะหุ้นส่วน ควบคู่ กับการเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนใน เรื่องสิทธิการเข้าถึงบริการ และการพัฒนา ศักยภาพการจัดการตัวเองของครอบครัว และชุมชน  พัฒนาระบบสวัสดิการแก่เด็กและ เยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รอบรู้ และมีความแข็งแกร่งด้านการคิด เชิงวิเคราะห์ มีโอกาสและสามารถ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและ การเรียนรู้ได้โดยตรง  ขยายระบบประกันสังคมให้ ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง จัดระบบฐานข้อมูลให้ชัดเจน  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการเป็นสังคมสวัสดิการ (Welfare Society) 12 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดรูปแบบ สวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับ แต่ละกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดรูปแบบ สวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับ แต่ละกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการกลไกการ ดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมให้มีความ เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล

13 www.nesdb.go.th


ดาวน์โหลด ppt จิระพันธ์ กัลละประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนการพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google