งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูล สารสนเทศมาใช้ ขั้นตอน 1) เข้าใน ftp://210.246.188.9 ftp://210.246.188.9 2) ใส่ชื่อ : ftpuser 3) ใส่ Password 4) เลือก file ชื่อ data50.zip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูล สารสนเทศมาใช้ ขั้นตอน 1) เข้าใน ftp://210.246.188.9 ftp://210.246.188.9 2) ใส่ชื่อ : ftpuser 3) ใส่ Password 4) เลือก file ชื่อ data50.zip."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูล สารสนเทศมาใช้ ขั้นตอน 1) เข้าใน ftp://210.246.188.9 ftp://210.246.188.9 2) ใส่ชื่อ : ftpuser 3) ใส่ Password : @obec1 4) เลือก file ชื่อ data50.zip ใน folder ของแต่ละ สพท.

2

3

4

5

6

7

8

9 สร้าง Folder ใน Drive C

10

11

12

13

14

15

16 การจัดระบบฐานข้อมูลของ data center ระดับ ส. พ. ฐ. ระดับ เขตพื้นที่ ระดับ โรงเรียน

17

18

19

20

21 ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบพิเศษ จำนวนนักเรียน จำแนกตาม ชั้นและเพศ จำนวนนักเรียน จำแนกตาม ชั้นและเพศ จำนวนครู จำนวนครู จำนวนเด็กพิการเรียนร่วม จำนวนเด็กพิการเรียนร่วม จำนวนเด็กด้อยโอกาส จำนวนเด็กด้อยโอกาส น้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน ความขาดแคลนเครื่องแบบ เครื่องเขียน ความขาดแคลนเครื่องแบบ เครื่องเขียน

22

23

24

25

26

27 ขั้นตอนการใช้งาน OBEC50 ให้ Download โปรแกรม OBEC50 ให้ Download โปรแกรม OBEC50 Setup โปรแกรม OBEC50 Setup โปรแกรม OBEC50 เลือก สพท. ให้เรียบร้อย เลือก สพท. ให้เรียบร้อย ออกจากโปรแกรม OBEC50 ออกจากโปรแกรม OBEC50 นำข้อมูล data50.zip ไปวางไว้ที่ C:\OBEC50\Backup นำข้อมูล data50.zip ไปวางไว้ที่ C:\OBEC50\Backup Run โปรแกรม OBEC50 Run โปรแกรม OBEC50 Restore Restore

28

29

30

31

32

33

34

35 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

36

37

38 อัตราส่วนครู : นักเรียน นนทบุรี เขต 2

39 สพท. สตูล จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน

40

41 จำแนกตามเขต ตรวจราชการ

42 สรุปภาพรวม สพฐ. จำแนก เป็นรายจังหวัด

43 จำแนกตามสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

44 ข้อมูลที่ใช้ในการ ประมวลผล SMIS, Student’44 SMIS, Student’44 ข้อมูลจำนวนประชากรจาก ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจำนวนประชากรจาก ทะเบียนราษฎร์

45 ข้อมูลประวัตินักเรียน (SMIS)

46

47

48

49

50

51

52 ข้อมูลจำนวนประชากร จากทะเบียนราษฎร์ ราย อายุ เพศและตำบล

53

54 ข้อมูลจำนวนประชากร จากทะเบียนราษฎร์ เป็น รายตำบล

55 ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูล SMIS หาเด็กตกหล่นได้ หาเด็กตกหล่นได้ 1. แต่ละ ร. ร. ต้องเช็คความครบถ้วนของรายการ น. ร. ให้ถูกต้อง 1. แต่ละ ร. ร. ต้องเช็คความครบถ้วนของรายการ น. ร. ให้ถูกต้อง - เลขประจำตัวประชาชน - ชื่อ - สกุล ของ น. ร. - เลขประจำตัวประชาชน - ชื่อ - สกุล ของ น. ร. - ว / ด / ป เกิด - สัญชาติ - ว / ด / ป เกิด - สัญชาติ - ความพิการ - น. น. ส่วนสูง - ความพิการ - น. น. ส่วนสูง - ประเภทความด้อยโอกาส - รหัสตำบลที่ อยู่ - ประเภทความด้อยโอกาส - รหัสตำบลที่ อยู่ - ชั้นเรียนปัจจุบัน - รหัสประจำ บ้าน - ชั้นเรียนปัจจุบัน - รหัสประจำ บ้าน ** ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เป็นรายบุคคล ( อายุ 3-18 ปี ) ** ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เป็นรายบุคคล ( อายุ 3-18 ปี )

56 2. แก้ไขข้อมูลที่เครื่องเช็คความถูกต้องให้ 2. แก้ไขข้อมูลที่เครื่องเช็คความถูกต้องให้ - เลขบัตรประชาชนที่ซ้ำ, ติด G, เลขบัตรไม่ ครบ - เลขบัตรประชาชนที่ซ้ำ, ติด G, เลขบัตรไม่ ครบ - อายุที่ประมวลผลผิด - อายุที่ประมวลผลผิด - เช็คจำนวนเด็กมีสัญชาติ - เช็คจำนวนเด็กมีสัญชาติ ** ในส่วนของ กพร. มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับเด็กไร้ สัญชาติ ** ในส่วนของ กพร. มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับเด็กไร้ สัญชาติ

57 3. จำนวนเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ( ป.1- ม.3) 3. จำนวนเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ( ป.1- ม.3) - อายุเด็กช่วง 6-14 ปี ( ว / ด / ป เกิด ) - อายุเด็กช่วง 6-14 ปี ( ว / ด / ป เกิด ) - ชั้นที่เรียนอยู่ปัจจุบัน - ชั้นที่เรียนอยู่ปัจจุบัน - ในปีการศึกษา 2550 นี้หน่วยงานสังกัดอื่นที่ มี น. ร. ที่เรียนถึงภาคบังคับ จะทำข้อมูล รายบุคคลและส่งข้อมูลให้ - ในปีการศึกษา 2550 นี้หน่วยงานสังกัดอื่นที่ มี น. ร. ที่เรียนถึงภาคบังคับ จะทำข้อมูล รายบุคคลและส่งข้อมูลให้

58 4. ในแต่ละโรงเรียน มี น. ร. มาจากจังหวัดใด 4. ในแต่ละโรงเรียน มี น. ร. มาจากจังหวัดใด - เลขบัตรประชาชน - เลขบัตรประชาชน - รหัสตำบล - รหัสตำบล

59 5. เด็กจากตำบลนี้ส่วนใหญ่ไปเรียนที่ ร. ร. ใดบ้าง 5. เด็กจากตำบลนี้ส่วนใหญ่ไปเรียนที่ ร. ร. ใดบ้าง - รหัสตำบลที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ - รหัสตำบลที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ - โรงเรียนที่เรียนอยู่ - โรงเรียนที่เรียนอยู่ - เลขบัตรประชาชน - เลขบัตรประชาชน

60 6. เช็คยอดเด็กออกกลางคัน 6. เช็คยอดเด็กออกกลางคัน ในปีก่อนมีแต่ยอด น. ร. ที่ออกกลางคัน ประมาณ 100,000 คนเศษ เนื่องจากบาง ร. ร. ไม่ทราบว่าเด็กที่ออกระหว่างเรียนไปเรียนต่อที่ อื่นหรือไม่ ? ในปีก่อนมีแต่ยอด น. ร. ที่ออกกลางคัน ประมาณ 100,000 คนเศษ เนื่องจากบาง ร. ร. ไม่ทราบว่าเด็กที่ออกระหว่างเรียนไปเรียนต่อที่ อื่นหรือไม่ ? - เลขบัตรประชาชน - เลขบัตรประชาชน - ชื่อ - สกุล - ชื่อ - สกุล - เด็กออกกลางคันของแต่ละโรงเรียน - เด็กออกกลางคันของแต่ละโรงเรียน

61 7. นับจำนวน น. ร. เพื่อจัดสรรงบประมาณรายหัว 7. นับจำนวน น. ร. เพื่อจัดสรรงบประมาณรายหัว แต่ละปีข้อมูลจำนวน และข้อมูลรายบุคคลจะ ต่างกันประมาณแสนคน แต่ละปีข้อมูลจำนวน และข้อมูลรายบุคคลจะ ต่างกันประมาณแสนคน ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 20 สพท. ที่ข้อมูล น. ร. ยัง ไม่ตรงอีกประมาณ 100-200 คน ในเทอมต่อไป เด็กในร. ร. เหล่านี้จะ ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ เพราะไม่มีชื่อ อยู่ในระบบ และไม่มียอดในแต่ละ ร. ร. เป็นตัว ตรวจสอบ ( เดิมตรวจสอบจาก OBEC49)

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 สิ่งที่ต้องทำในปีถัดไป SMIS, Student’44 SMIS, Student’44 สำมะโนประชากรวัยเรียน สำมะโนประชากรวัยเรียน หาเด็กตกหล่น, ออก กลางคัน หาเด็กตกหล่น, ออก กลางคัน ความเคลื่อนไหวของ นักเรียน ความเคลื่อนไหวของ นักเรียน


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูล สารสนเทศมาใช้ ขั้นตอน 1) เข้าใน ftp://210.246.188.9 ftp://210.246.188.9 2) ใส่ชื่อ : ftpuser 3) ใส่ Password 4) เลือก file ชื่อ data50.zip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google