งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network
หมายเลขโครงการ COE นายณัฐภัทร ไวพจน์ นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Agenda บทนำ สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน ความสำคัญและที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยการจราจร ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก

3 บทนำ สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน
ภาพจาก

4 บทนำ ความสำคัญและที่มาของโครงการ ปัญหาการจราจรตามเมืองใหญ่
การควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยบุคคลโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบ Stand Alone ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของไฟจราจรตามแยกต่างๆ ผ่านทางไกลได้ ภาพจาก

5 บทนำ วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่มีราคาถูก
สามารถควบคุมการจราจรจากศูนย์ควบคุมการจราจรผ่านระบบเครือข่ายได้ พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่สัมพันธ์กับสภาพการจราจรทั้งแยกการจราจรที่ควบคุมและแยกใกล้เคียง

6 รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบระบบของโครงการ
TCP/IP TCP/IP ศูนย์ควบคุมการจราจร รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบระบบของโครงการ

7 บทนำ ขอบเขตของโครงการ
สามารถส่งข้อมูลการจราจรและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย สามารถปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรโดยอัตโนมัติ

8 บทนำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดปัญหาการจราจรตามแยกการจราจรตามเมืองใหญ่ โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้ ระบบสัญญาณไฟจราจรสามารถทำงานตามเวลาที่กำหนด ลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรในปัจจุบันที่มีราคาค่อนข้างสูง

9 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยการจราจร รวบรวมข้อมูลสถิติการจราจรที่แยกการจราจรในเมืองขอนแก่น สี่แยกถนนมิตรภาพ ตัดกับ ถนนประชาสโมสร สี่แยกถนนประชาสโมสร ตัดกับ ถนนกลางเมือง สี่แยกถนนมิตรภาพ ตัดกับ ถนนศรีจันทร์ สี่แยกถนนศรีจันทร์ ตัดกับ ถนนกลางเมือง

10

11

12 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไมโครคอนโทรเลอร์

13 ความคืบหน้าของโครงการ
ศึกษา ทดลองต่อวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์แสดงผลผ่านทาง GPIO port โดยแสดงการทำงานของสัญญาณไฟจราจรผ่านทาง LED ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์โดยใช้ Timer interrupt สำหรับกำหนดการทำงานของสัญญาณไฟจราจร

14 ความคืบหน้าของโครงการ

15 ปัญหาและอุปสรรค การเพิ่มเติมในส่วนของตัวแสดงผลตัวเลขนับถอยหลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO แนวทางการแก้ไข ใช้วงจร Latch เข้ามาช่วยในการขยาย GPIO port

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google