งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9 ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Agenda  บทนำ  สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน  ความสำคัญและที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  งานวิจัยการจราจร  ความคืบหน้าของโครงการ  ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก http://www.gre enwichukip.org. uk/assets/imag es/traffic_light_ led2.jpg

3 บทนำ  สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน ภาพจาก http://www.gets.co.th/backoffice/customer_photo/2008_09 _30_08_59_38.jpg http://www.gets.co.th/backoffice/customer_photo/2008_09 _30_09_06_12.jpg

4 บทนำ  ความสำคัญและที่มาของโครงการ  ปัญหาการจราจรตามเมืองใหญ่  การควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดย บุคคลโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบ Stand Alone ภาพจาก http://www.arrakeen.ch/thai4/016%20%20traffic%20at%2 0Siam%20Square.JPG  ไม่สามารถ ตรวจสอบสถานะ ของไฟจราจรตาม แยกต่างๆ ผ่าน ทางไกลได้

5 บทนำ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่ มีราคาถูก  สามารถควบคุมการจราจรจาก ศูนย์ควบคุมการจราจรผ่านระบบ เครือข่ายได้  พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สัมพันธ์กับสภาพการจราจรทั้ง แยกการจราจรที่ควบคุมและแยก ใกล้เคียง

6 TCP /IP ศูนย์ควบคุม การจราจร รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบระบบ ของโครงการ

7 บทนำ  ขอบเขตของโครงการ  สามารถส่งข้อมูลการจราจร และควบคุมผ่านระบบ เครือข่าย  สามารถปรับเปลี่ยนระบบ สัญญาณไฟจราจรโดย อัตโนมัติ

8 บทนำ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ลดปัญหาการจราจรตามแยก การจราจรตามเมืองใหญ่ โดยใช้ ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สามารถควบคุมการทำงานผ่าน ระบบเครือข่ายได้  ระบบสัญญาณไฟจราจรสามารถ ทำงานตามเวลาที่กำหนด  ลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ควบคุม สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบันที่มี ราคาค่อนข้างสูง

9 ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  งานวิจัยการจราจร  รวบรวมข้อมูลสถิติการจราจรที่ แยกการจราจรในเมืองขอนแก่น สี่แยกถนนมิตรภาพ ตัดกับ ถนน ประชาสโมสร สี่แยกถนนประชาสโมสร ตัดกับ ถนนกลางเมือง สี่แยกถนนมิตรภาพ ตัดกับ ถนน ศรีจันทร์ สี่แยกถนนศรีจันทร์ ตัดกับ ถนน กลางเมือง

10

11

12 ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ไมโครคอนโทรเลอร์

13 ความคืบหน้าของ โครงการ  ศึกษา ทดลองต่อวงจรและเขียน โปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์แสดงผลผ่าน ทาง GPIO port โดยแสดงการ ทำงานของสัญญาณไฟจราจร ผ่านทาง LED  ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อ ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์โดย ใช้ Timer interrupt สำหรับ กำหนดการทำงานของสัญญาณ ไฟจราจร

14 ความคืบหน้าของ โครงการ

15 ปัญหาและอุปสรรค  การเพิ่มเติมในส่วนของตัว แสดงผลตัวเลขนับถอยหลัง แบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ  ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ ใช้มี GPIO port 25 GPIO แนวทางการแก้ไข  ใช้วงจร Latch เข้า มาช่วยในการขยาย GPIO port

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google