งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Case Study of Khon Kaen University Networks กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปองภพ เหล่าชัยกุล นางสาวอัฐภรณ์ ผ่านสำแดง COE2007-04 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Case Study of Khon Kaen University Networks กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปองภพ เหล่าชัยกุล นางสาวอัฐภรณ์ ผ่านสำแดง COE2007-04 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Case Study of Khon Kaen University Networks กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปองภพ เหล่าชัยกุล นางสาวอัฐภรณ์ ผ่านสำแดง COE2007-04 1

2  ที่มาของโครงงาน  วัตถุประสงค์  ขอบเขตโครงงาน  ประโยชน์ของโครงงาน  แผนการดำเนินงาน  สรุปความคืบหน้าของโครงงาน  ปัญหาและอุปสรรค 2

3 3 ที่มา : http://static.flickr.com/63/203774276_976c9a1ad3.jpg

4  เพื่อศึกษาให้เข้าใจหลักการในการเจาะระบบ เพื่อหาวิธีป้องกันระบบ จากการถูกบุกรุก  เพื่อค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายที่ใช้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาทางแก้ไขและ ปรับปรุงระบบมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคง สูงขึ้น 4

5  ศึกษาให้เข้าใจหลักการการเจาะระบบ หรือการบุกรุก ระบบ และลงมือปฏิบัติได้จริง  ค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายต่างๆ ที่ใช้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เขียนข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขช่องโหว่นั้นๆ 5

6  สามารถเตรียมรับมือกับบุคคลภายนอกที่พยายาม เจาะระบบมหาวิทยาลัยได้  แก้ไขปัญหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายได้ในระดับ หนึ่ง  นำเสนอปัญหาของระบบที่เกิดขึ้นได้ เพื่อสามารถ นำไปแก้ไขต่อไป  นำไปประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายอื่นๆได้ 6

7 กิจกรรม มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ศึกษาข้อมูลระบบต่างๆที่ใช้ในมหาวิทยาลัย  สำรวจจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์  สำรวจระบบปฏิบัติการและweb server ที่ ใช้ของแต่ละเครื่อง ศึกษาช่องโหว่ของระบบต่างๆที่ใช้ใน มหาวิทยาลัย  ศึกษาข้อมูลช่องโหว่เก่าของระบบ เครือข่าย ศึกษาการเจาะระบบด้วยเทคนิคต่างๆ  Sql injection  Java Script injection  Cross Site Scripting  ศึกษาการทำ Penetration testing web application ทดสอบเจาะระบบ ปรับปรุงเทคนิค เขียนข้อเสนอแนะ 7

8  ข้อมูลพื้นฐานของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  IP Address  OS  Server  ได้ศึกษาพื้นฐานเทคนิค ดังนี้  SQL Injection  Java Script Injection  Cross Site Scripting 8

9  ที่มา : http://www2006.org/programme/files/xhtml/3531/3531-kals-xhtml/concept_sqlinjection_smaller.png 9

10  Javascript:alert(document.cookie);  Javascript:alert(document.cookie="login=true");  Javascript:alert(document.forms[0].onsubmit="retur n true;"); 10

11  ที่มา : http://www.xmcopartners.com/imgactu/volxss.jpg 11

12 12 ที่มา : http://toxmans.jeeran.com/images/hacker.gif

13 13


ดาวน์โหลด ppt A Case Study of Khon Kaen University Networks กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปองภพ เหล่าชัยกุล นางสาวอัฐภรณ์ ผ่านสำแดง COE2007-04 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google