งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ – A วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ – A วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น – A วิทยาลัยนานาชาติ – A สถาบันภาษา – A สถาบันขงจื้อ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ – A วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ – A วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น – A วิทยาลัยนานาชาติ – A สถาบันภาษา – A สถาบันขงจื้อ

3 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ – กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ A ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ – กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ A ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

4 กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ – A สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ – A สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ – A สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ – A ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ – A สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ – A สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ – A สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ – A ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

5 กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ – A โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น – A อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ – A โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น – A อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

6 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ นโยบายทั่วไป (รหัส 550) – สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ( รหัส ) – สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ ที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส ) – สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส ) – เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส ) – สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น (รหัส ) – ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส ) นโยบายทั่วไป (รหัส 550) – สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ( รหัส ) – สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ ที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส ) – สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส ) – เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส ) – สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น (รหัส ) – ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส )

7 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีของสำนักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ (รหัส ) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณา การเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ (รหัส ) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส ) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีของสำนักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ (รหัส ) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณา การเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ (รหัส ) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส )

8 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่ง มวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส ) – สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และ สร้างกำลังคนทดแทน (รหัส ) – สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส ) – สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส ) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่ง มวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส ) – สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และ สร้างกำลังคนทดแทน (รหัส ) – สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส ) – สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส )

9 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (รหัส ) – สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบ กับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส ) – สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย (รหัส ) – สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับ พันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงาน แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (รหัส ) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (รหัส ) – สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบ กับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส ) – สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย (รหัส ) – สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับ พันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงาน แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (รหัส )

10 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ กระบวนการวัน/เดือน/ปีขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 31 พฤษภาคม 2554  ประชุมชี้แจงการจัดทำ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ขององค์กรในกำกับฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554  องค์กรในกำกับฯ ดำเนินการ จัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ มิถุนายน 2554  องค์กรในกำกับฯ ส่ง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2554  กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ขององค์กรในกำกับฯ

11 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ การอนุมัติ งบประมาณ สิงหาคม 2554  สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กร ในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ เสนอที่ ประชุมคณบดี กันยายน 2554  สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กร ในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ ของ องค์กรในกำกับฯ กันยายน 2554  กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ขององค์กรใน กำกับฯ ให้องค์กรในกำกับฯทุกแห่ง

12 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ การรายงาน งบประมาณ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554  องค์กรในกำกับฯ จัดทำรายงาน แผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ส่งให้กอง แผนงานดำเนินการต่อไป กรกฎาคม 2554  กองแผนงาน สรุปรายงานแผน รายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณ ประจำปีขององค์กรในกำกับ เพื่อ นำเสนอที่ประชุมคณบดี และสภาฯ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตร มาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้กองแผนงาน

13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555

14 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทิน เดือน มิถุนายน 2554 – หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 – หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เดือน กรกฎาคม 2554 – กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2555 ขององค์กรในกำกับ – กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 – เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหาร มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม - กันยายน – กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวม รายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 – หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส เดือน มิถุนายน 2554 – หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 – หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เดือน กรกฎาคม 2554 – กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2555 ขององค์กรในกำกับ – กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 – เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหาร มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม - กันยายน – กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวม รายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 – หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส

15 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3งบประมาณประจำปี พ.ศ ของ หน่วยงาน  ประมาณการรายได้  ประมาณการรายจ่าย

16 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการ ดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือก ประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหาร จัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่า จะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควร มีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำ เป็นลำดับหลังสุด

17 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็น เช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความ กระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้ กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

18 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้ บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็น หน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำ เร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบ ความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิง ได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

19 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือ แก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะ ของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การ ให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะ แสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

20 แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

21 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

22 กำหนดส่ง 27 มิถุนายน 2554 ตามแบบพิมพ์ งบประมาณเงิน รายได้ สำนักงาน อธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์ งบประมาณองค์กร ในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี 2. จากการดำเนินงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี 2. จากการดำเนินงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากการดำเนินงานของ หน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากการดำเนินงานของ หน่วยงาน ตามแบบพิมพ์ งบประมาณองค์กร ในกำกับ มข. 1 ชุด

23 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร หมายเลขภายใน หรือ หรือ หรือ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร หมายเลขภายใน หรือ หรือ หรือ มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google