งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ – A 01001 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ – A 01002 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น – A 01003 วิทยาลัยนานาชาติ – A 01004 สถาบันภาษา – A 01005 สถาบันขงจื้อ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ – A 01001 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ – A 01002 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น – A 01003 วิทยาลัยนานาชาติ – A 01004 สถาบันภาษา – A 01005 สถาบันขงจื้อ

3 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ – กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ A 02101 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 02102 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 02103 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 02104 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 02105 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ – กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ A 02101 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 02102 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 02103 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 02104 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A 02105 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

4 กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ – A 02201 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ – A 02202 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ – A 02203 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A 02204 ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ – A 02205 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A 02206 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ – A 02201 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ – A 02202 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ – A 02203 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A 02204 ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ – A 02205 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ – A 02206 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

5 กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ – A 03001 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A 03002 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น – A 03003 อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A 03004 สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ – A 03001 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A 03002 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น – A 03003 อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – A 03004 สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น

6 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายทั่วไป (รหัส 550) – สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ( รหัส 5500100) – สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ ที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 5500200) – สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส 5500300) – เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส 5500400) – สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น (รหัส 5500500) – ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส 5500600) นโยบายทั่วไป (รหัส 550) – สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ( รหัส 5500100) – สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ ที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 5500200) – สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส 5500300) – เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส 5500400) – สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น (รหัส 5500500) – ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส 5500600)

7 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีของสำนักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ (รหัส 5510100) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณา การเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ (รหัส 5510200) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส 5510300) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีของสำนักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ (รหัส 5510100) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณา การเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ (รหัส 5510200) – ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส 5510300)

8 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่ง มวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส 5520100) – สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และ สร้างกำลังคนทดแทน (รหัส 5520200) – สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส 5520300) – สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 5520400) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่ง มวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส 5520100) – สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และ สร้างกำลังคนทดแทน (รหัส 5520200) – สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส 5520300) – สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 5520400)

9 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (รหัส 5520500) – สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบ กับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส 5520600) – สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย (รหัส 5520700) – สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับ พันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงาน แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5520800) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) – สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (รหัส 5520500) – สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบ กับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส 5520600) – สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย (รหัส 5520700) – สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับ พันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงาน แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5520800)

10 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 กระบวนการวัน/เดือน/ปีขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 31 พฤษภาคม 2554  ประชุมชี้แจงการจัดทำ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554  องค์กรในกำกับฯ ดำเนินการ จัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 27 มิถุนายน 2554  องค์กรในกำกับฯ ส่ง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2554  กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับฯ

11 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การอนุมัติ งบประมาณ สิงหาคม 2554  สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กร ในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 เสนอที่ ประชุมคณบดี กันยายน 2554  สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กร ในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ของ องค์กรในกำกับฯ กันยายน 2554  กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรใน กำกับฯ ให้องค์กรในกำกับฯทุกแห่ง

12 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การรายงาน งบประมาณ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554  องค์กรในกำกับฯ จัดทำรายงาน แผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งให้กอง แผนงานดำเนินการต่อไป กรกฎาคม 2554  กองแผนงาน สรุปรายงานแผน รายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณ ประจำปีขององค์กรในกำกับ เพื่อ นำเสนอที่ประชุมคณบดี และสภาฯ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตร มาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กองแผนงาน

13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2555  องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่ง รายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555

14 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทิน เดือน มิถุนายน 2554 – หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 – หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เดือน กรกฎาคม 2554 – กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2555 ขององค์กรในกำกับ – กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 – เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหาร มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม - กันยายน – กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวม รายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 – หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส เดือน มิถุนายน 2554 – หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 – หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เดือน กรกฎาคม 2554 – กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2555 ขององค์กรในกำกับ – กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 – เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหาร มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม - กันยายน – กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวม รายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 – หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส

15 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ของ หน่วยงาน  ประมาณการรายได้  ประมาณการรายจ่าย

16 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการ ดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือก ประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหาร จัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่า จะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควร มีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำ เป็นลำดับหลังสุด

17 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็น เช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความ กระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้ กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

18 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้ บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็น หน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำ เร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบ ความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิง ได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

19 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือ แก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะ ของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การ ให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะ แสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

20 แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

21 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

22 กำหนดส่ง 27 มิถุนายน 2554 ตามแบบพิมพ์ งบประมาณเงิน รายได้ สำนักงาน อธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์ งบประมาณองค์กร ในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี 2. จากการดำเนินงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี 2. จากการดำเนินงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากการดำเนินงานของ หน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. จากการดำเนินงานของ หน่วยงาน ตามแบบพิมพ์ งบประมาณองค์กร ในกำกับ มข. 1 ชุด

23 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.thbudgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th khanang113@hotmail.com งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.thbudgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th khanang113@hotmail.com มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google