งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
19 หน่วยงาน กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ A วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ A วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น A วิทยาลัยนานาชาติ A สถาบันภาษา A สถาบันขงจื้อ

3 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ A ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ A สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ A สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ A สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ A ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ A ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ A พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น
กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน 4 หน่วยงาน ได้แก่ A โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น A ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น A อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต

6 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นโยบายทั่วไป (รหัส 550) สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ( รหัส ) สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม (รหัส ) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส ) เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส ) สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รหัส ) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส )

7 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รหัส ) ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ (รหัส ) ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส )

8 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่งมวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส ) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และสร้างกำลังคนทดแทน (รหัส ) สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส ) สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส )

9 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (รหัส ) สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบกับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส ) สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย (รหัส ) สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงาน แต่ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน (รหัส )

10 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 กระบวนการ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม การวางแผน งบประมาณ 31 พฤษภาคม 2554 ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ขององค์กรในกำกับฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 องค์กรในกำกับฯ ดำเนินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 27 มิถุนายน 2554 องค์กรในกำกับฯ ส่งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้กองแผนงาน กรกฎาคม 2554 กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ขององค์กรในกำกับฯ

11 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การอนุมัติ งบประมาณ สิงหาคม 2554 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กรในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ เสนอที่ประชุมคณบดี กันยายน 2554 สรุป/วิเคราะห์ งบประมาณขององค์กรในกำกับฯ ประจำปี พ.ศ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ ขององค์กรในกำกับฯ กองแผนงานจัดส่งเอกสารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ ขององค์กรในกำกับฯ ให้องค์กรในกำกับฯทุกแห่ง

12 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การรายงาน งบประมาณ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 องค์กรในกำกับฯ จัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ส่งให้กองแผนงานดำเนินการต่อไป กรกฎาคม 2554 กองแผนงาน สรุปรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย และ งบประมาณประจำปีขององค์กรในกำกับ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดี และสภาฯ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ ให้กองแผนงาน

13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ. ศ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555 การรายงาน งบประมาณ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2555 องค์กรในกำกับฯ จัดทำและส่งรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555

14 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทิน
เดือน มิถุนายน 2554 หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เดือน กรกฎาคม 2554 กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี ขององค์กรในกำกับ กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหารมหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม - กันยายน กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส

15 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์สู่ ความสำเร็จ แผนประเมินความเสี่ยง และ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและผล การดำเนินงาน ส่วนที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ ของ หน่วยงาน ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย

16 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือกประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำเป็นลำดับหลังสุด

17 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็นเช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มาก และเป็นข้อความที่มีความกระชับและรัดกุม พันธกิจ : เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

18 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ อาจกำหนดเป็นหน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทาง หรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิงได้เปรียบของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

19 การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง : เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือแก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะแสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

20 แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
แบบพิมพ์ งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

21 แบบพิมพ์ การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

22 กำหนดส่ง 27 มิถุนายน 2554 แหล่งที่มาของงบประมาณ
จากการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี จากการดำเนินงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด

23 มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร หมายเลขภายใน 40079 หรือ หรือ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google